Sretan i blagoslovljen Uskrs

Svim našim poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.

Knjigovodstvo Cimerman d.o.o.

Uredba o zaštiti osobnih podataka 

Objavljeno 23.03.2018.

Obavještavamo Vas da je u toku prilagodba Općoj Uredbu EU o zaštiti podataka (GDPR) koja će stupiti na snagu 25.05.2018. kada svi obveznici moraju biti usklađeni s GDPR-om. Obveznici poštivanja Uredbe su sva poduzeća, obrtnici, udruge i institucije, a odnosi se na rukovanje i upravljanje osobnim podacima i rizicima te njihovo dokumentiranje. Kazne za nepoštivanje Uredbe sežu do 20 milijuna eura ili do 4% godišnjeg prometa poduzeća. Uskoro ćemo Vas detaljnije informirati o navedenoj temi… (M.N.)

Novosti 16. veljače 2018. godine

 • Od 1. siječnja 2018. godine poslodavci, isplatitelji minimalnih plaća, ostvaruju pravo na umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa na plaću za 50%. Navedeno pravo poslodavac ostvaruje za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće. O ostalim podrobnostima i uvjetima možete se informirati u našem uredu.
 • Novim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak uvedeno je porezno rasterećenje poreznih obveznika, poslodavaca, u vidu priznavanja dodatnih neoporezivih troškova koje mogu isplatiti svojim zaposlenicima. Pravilnikom je utvrđeno da poslodavac može omogućiti radnicima za vrijeme radnog vremena razne vrste toplih i hladnih napitaka (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol).
 • Obavještavamo sve obveznike fiskalizacije, korisnike certifikata za fiskalizaciju izlaznih računa, da su certifikati bili odobreni na rok od 5 godina, te su shodno tome krajem 2017. godine istekli prvi certifikati. Kako bi obveznici na vrijeme preuzeli novi certifikat mogu se javiti u najbližu poslovnicu Fine, a vjerujemo da će ih i Fina o tome obavijestiti. (mn)

Novosti od 1. siječnja 2018. godine

 • Izmjenom i dopunom Zakona o PDV-u, koji stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, omogućeno je svim poreznim obveznicima priznavanje pretporeza u visini 50% za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz do 400.000,00 kn nabavne vrijednosti po jednom sredstvu, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
 • Poreznim obveznicima koji uvoze strojeve i opremu iz popisa (DODATAK IV čl. 76. st. 8. Zakona o PDV-u) u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn omogućuje se da PDV pri uvozu ne plaćaju prema carinskom obračunu u roku od 10 dana, nego da ga iskažu kao obvezu u prijavi PDV-a, ako im se to prethodno odobri rješenjem Carinske uprave, te ujedno i kao pretporez bez fizičkog plaćanja na račun državnog proračuna.
 • Izmjenom Zakona o PDV-u povećan je prag za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a s 230.000,00 kn na 300.000,00 kn.
 • Obavještavamo sve naše komitente da se nova visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine utvrđuje u bruto iznosu od 3.439,80 kn.
 • Svi porezni obveznici koji na svojim poreznim karticama imaju upisane uzdržavane članove, a koji se od 01. siječnja više ne smatraju uzdržavanim članovima, obvezni su do 31. siječnja 2018. godine s porezne kartice brisati uzdržavanog člana. Uzdržavanim članovima od 01. siječnja 2018. godine smatraju se samo: bračni drug, izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, roditelji, djeca i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.
 • Obveznici poreza na dobit (poduzeća i sl.) koji su u 2017. godini ostvarili ukupni prihod do najviše 3.000.000,00 kn, plaćaju porez na dobitak po stopi od 12% dok oni obveznici poreza na dobit, koji su ostvarili ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn plaćaju porez po stopi od 18%.
 • Obavještavamo komitente koji su ranijih godina koristili porezne olakšice na temelju reinvestiranog dobitka i/ili olakšica za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. Skupinu da su navedene olakšice ukinute.
 • Novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, snižen je prag sa 105.000,00 kn na 75.000,00 kn u poslovanju gotovinom što se osim na primanje naplate odnosi i na izvršenje plaćanja u gotovini od strane pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost u RH.
 • Da li je poduzetnik na određeni datum obveznik PDV-a, može se provjeriti na mrežnoj stranici Ministarstva financija www.porezna-uprava.hr (PROVJERA OBVEZNIKA PDV-a)
 • Obavještavamo sve komitente da je 15. siječnja 2018. rok za podnošenje zahtjeva za ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a, zahtjeva za promjenu načina oporezivanja s dohotka na dobit ili obrnuto, zahtjeva za obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi, te izjave o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu.

Poštovani komitenti, sadašnji i budući korisnici naših usluga,

Računovodstveno-knjigovodstveni servis Knjigovodstvo Cimerman d.o.o. za Vas u toku poslovne godine vrši:

 • usluge računovodstva: ustroj i vođenje poslovnih knjiga, ustroj i vođenje različitih evidencija, ostale računovodstvene usluge, obračun amortizacije i drugi potrebni obračuni i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima, obračun i pripreme za isplatu propisanih doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima
 • usluge obračuna plaća te ostalih oporezivih i neoporezivih primitaka: obračun plaća, odnosno dodataka na plaću te naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada, izradu isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa djelatnika, te naloge za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz plaća i na plaće, otvaranje i redovito vođenje poreznih kartica za djelatnike, popunjavanje JOPPD obrasca za Poreznu upravu
 • usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava te poreznog savjetovanja: vodi evidencije i obračunava porez na dodanu vrijednost za obveznike, priprema i izrađuje godišnje prijave poreza na dobitak, savjetuje naručitelja o mogućim varijantama iz područja poreza na dobitak, poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost te posebnih poreza, sudjeluje zajedno s ovlaštenim predstavnikom naručitelja pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj obavlja za naručitelja temeljem ovog ugovora, te daje stručne savjete pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično
 • na zahtjev poduzetnika, pružamo i druge usluge iz djelokruga svoje registrirane djelatnosti, a posebno izradu računovodstvenih politika, odgovarajućih općih akata i odluka kao i konzultacije i savjetovanja o pitanjima vezanim uz našu struku, izrade raznih elaborata i slično.
 • sve navedene usluge obavljamo uz standardnu vještinu, odgovornost i trud kao što profesionalne kompanije pružaju odnosno ulažu u obavljanje istih ili sličnih usluga, te u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Molimo Vas da nam dokumentaciju dostavljate na vrijeme kako bismo mogli uredno ispunjavati svoje obveze prema Vama i institucijama javnog nadzora. Ponovno podsjećamo na rokove za donošenje dokumentacije za obračun PDV-a:

 • obveznici obračuna PDV-a prema naplaćenoj realizaciji – najkasnije do 5. u mjesecu za prethodno razdoblje,
 • obveznici obračuna PDV-a prema ispostavljenim računima – najkasnije do 10. u mjesecu za prethodno razdoblje,jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti jamčiti za točnost dostavljenih obračuna i izvješća.

Također molimo da nam potrebu pripreme dokumentacije za dobivanje/prolongaciju kredita, bankovnih garancija, različitih subvencija i poticaja i ostalih projekata najavite 2 tjedna unaprijed i tom prilikom dostavite popis tražene dokumentacije.

 

U tijeku poslovne godine, prema sadašnjoj zakonskog regulativi, obvezni smo za Vas predavati sljedeća izvješća:

mjesečno:

 • JOPPD obrazac na dan isplate primitka, a najkasnije slijedeći dan
 • 8. i 20. dnevno i mjesečno izvješće za trošarine
 • 15. mjesečno izvješće o posebnom porezu na motorna vozila, JOPPD za sve isplate neoporezivih primitaka, JOPPD za primitke u naravi
 • 20. obrazac PDV za mjesečne obveznike, PP-MI-PO porez na potrošnju, Obrasci ZP, PDV-S, INO PPO
 • 30./31. JOPPD obrazac za neisplaćenu plaću

tromjesečno:

 • 20.1., 20.04., 20.07.,20.10. obrazac PDV za tromjesečne obveznike, obrazac DOHN, PPO – tuzemni prijenos porezne obveze
 • 20.02., 20.05., 20.08., 20.10. obrazac OPZ-STAT-1

godišnje:

 • 20.01. godišnje izvješće za male proizvođače jakih alkoholnih pića
 • 31.01. obrasci posloprimcima IP i potvrde za 2017. godinu, fizičke osobe koje obavljaju zajedničku djelatnost DOH-Z za 2017. godinu
 • 28.02. godišnji obrasci za 2017. godinu za obrtnike, slobodna zanimanja i ostale fizičke osobe koje vode poslovne knjige: DOH, TZ, KD, SR
 • 01.03. Financijski izvještaji za poslovnu godinu u neprofitnom računovodstvu
 • 30.04. godišnje porezno izvješće za 2017. godinu – za društva i obrtnike dobitaše: obrazac PD i prilozi, TZ, SR i OKFŠ, GFI-POD u statističke svrhe (POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP)
 • 30.06. GFI-POD u svrhu javne objave
 • 12.mj. godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu

 

 

Povratak na naslovnicu…