Đura je za ón tork sezval skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče. Jedina točka dnevnoga ręda Skupščine je povišéje članarine z 10 na 20 kuni.

Đura je na pozivo s črlénim podcrtal: Skupščini morejo prisustvovati samo oni članovi šteri imajo kovid-potvrdo, jer tak nalâžejo epidemijološke mere stožera civilne zaštite!

F toti tork je na skupščino dojšlo samo 25 člani! To je méje od polovice broja člani (sę skupa ga jih 60) i skupščina se je né mogla održati jer ga né bilo kvoroma.

Đura je spituval ove ki so dojšli, zakaj ga ga tak malo ludi dojšlo!

Ovi ki so dojšli so mo rękli da je to radi pobune!

“- F sęli se zdiže buna protiv vas – od stráne onih šteri so né cepleni! Toti necépleni, šterih ga 45, velijo da f Statuto ne piše ka cépleni imajo vekša prava od necéplenih! – Velijo da vi Đurek délate diskriminacijo i segregacijo i da vam mandat pe na rešęto! Povédajo i da bodo pisali depešo na opčino, žalbo na županijo i tóžbo na najvišiši sód f Hrvacki!”

Čim je Đura to čul, néje čakal ka se do krâja zakuha, nego je odma, več za óno nedelo, znova sezval Skupščino! – V dnevni red je dodal jęno točko štero s’i člani imajo najrâjši, ka jih malo potkupi i déne v dobro vólo! – F pozivo je napisal:

“Poštovane kolegice i kolegi!

Sazivlem izvanredno skupščino Udruge penzijonéri Glavatišče, v nedelo odvečer f peti vuri i predlâžem toti dnevni red:

  • Prva točka – povečâvaje članarine z 10 na 17 kuni,
  • Druga točka – organizéraje izleta f Crkvenico.

Posebne napomone uz dnevni red:

  1. Oni šteri so cepleni morajo na skupštini, v dvorani sedeti na lévim redo stol’ici, a oni šteri so né cepleni, mórajo sedeti na désnim rędo stol’ici. Ręda bodo drž’ali naš sekretâr Imbrek Karažinec, a oni so, to vam je sima poznâto, strogi, prâvedni i principjelni, pa vas prosim da se s’i strogo predržâvlete ręda!
  2. Posle skupščine bodo kolbâsi. Dvorilo bo se na dvâ stole. Za désnim stolom bodo jeli cépleni, a za lévim stolom – necépleni! Ręda bodejo kontrolérali takâj Karažincov Imbrek.
  3. Posle zakoske bo ples! Igra naš penzijonérski sastav “Slavuji”. Plesati sméjo samo cepleni s ceplenaj, a necépleni s necéplenaj. Plesa bodo kontrolŕali Karažincov Imbrek.”
  4. F petek Udroga organizéra izleta f Crkvenico. Udroga plâča i prevoza i jestvino! Pęlal bo Miškec, z dvâ aotobuse. V jędnim aotobuso bodo se pęlali cepleni, a v drugim necépleni. Jâ na žalost nębrem iti, jer móram iti na kontrolo prostate. – Vođa póta i zaduženi za red bodo sekretar Udroge, Imbrek Karažinec, pa vas prosim da se strogo predržâvlete ręda!”

    * * *

Skupščina je zbâvlena v najbolšemo rędo. Zglasano je povišéje članarine.

Na skupščini so člani sedeli rędno – cepleni désno, necépleni lévo.

Zakoska je prejšla v najbolšomo rędo. Cepleni so jeli za désnim, a necépleni za levim stolom.

Ples je pręšel v najbolšomo redo. Cepleni so plesali s ceplenaj, a necépleni s necéplenaj.

Izlet f Crkvenico je završil s polovičnim uspehom.

Članice i člani Udroge so si f Crkvenici zažęleli ka bi se z jęnom malom barkom malo prepęlali po morjo. Pogod’ili so se z jęnim barbom, gazdom barke, ki je sedel f konobi, za 300 kuni. On jim je rękel da naj se sam smestijo na barko, da on dójde čim spije bevândo. I članovi Udroge so išli na barko. – Karažincov Imbrek so zapovédali, da naj se cépleni sedejo na désno stráno barke, a necépleni na lévo stráno! Da so se zâdji necépleni, šterih ga bilo duplik vęč nego céplenih, sed’uvali na svojo lévo stráno barke, barka se je zanuhala, zvagnola, prehitila i trifrtâl céplenih i necéplenih se prekopicnolo v morje!

Sręča je ka je pre obali voda globoka sęga meter i pól.

Ze sobom so né meli rezervna oblečala.

Da so Imbreka zvlekli z vode, dal je ostafko.

Da so dojšli vum z vode, i cepleni i necepleni so zad’irali ka bi čim predi išli dimo!

Flętno so išli. Več so né bili širom cépleni – necépleni. Dimo so se v jęnim aotobuso pelali suhi, a v jęnim mokri.

Povratak na naslovnicu…