Ukoliko imate zanimljivu vijest, objavu ili informaciju, možete nam ju poslati putem e-maila na adresu:

[email protected]

Možete nam poslati samo kratku informaciju, koju ćemo mi obraditi i objaviti.

Ako šaljete kompletni članak koji želite objaviti, molimo da obratite pažnju na sljedeće:

  • vijesti moraju biti istinite, objektive i sa točnim podacima
  • vijesti ne smiju sadržavati uvrede, klevete ili neprimjeren rječnik
  • uredništvo zadržava pravo objavljivanja ili neobjavljivanja vaše vijesti
  • uredništvo zadržava pravo izmjene, skraćivanja ili preoblikovanja vaše vijesti
  • ukoliko se radi o autorskom tekstu, i ne želite da se korigira, onda to navedite
  • tekstovi u pravilu moraju biti potpisani imenom i prezimenom, osim ako postoji valjani razlog zašto nisu
  • uz vijest je dobro da pošaljete i sliku, ili više njih, u što većoj rezoluciji
  • vijesti ne smiju biti kopija ili plagijat, već objavljeni na bilo kojem drugom mediju
  • ne možemo objaviti tekstove komercijalne naravi ukoliko isti nisu dogovoreni sa našim odjelom marketinga
  • za poslanu vijest ne pripada vam novčana nagrada, osim ako ista prethodno nije dogovorena

 

Povratak na naslovnicu…