Herčekvoga Lâcija Ratimir, šteroga po cóni zovejo Rambo je prilično hmóji dečkér. Néga je né moči premâgati! Posebno je žereči navijâč – čé igra Hrvacka. Te bnorévle.

Da so naši óno nedelo dvajstretjega, prvi pót igrali z Marokovaj Maoraj, od jutra je bil oblečeni f kockasti arbec, na glâvi je mel kockastoga pokróvca, a pred utakmicom je mętal petarde ka so s’i pesi vo vulci strgali lance. Da je utakmica minola, po cesti je tulil, rožđil i zavijal, vužigal je bengalke tak ka so se vatrogasci zbejžal! A onda je na nazâdje na Penzijonérski dóm pred obloke nastavil céli pušel petardi tak ka je, dok je grunolo – sę šâjbe so scvingetale! Karažincov Imbrek so ga vidli dok je nastâvlal i vuž’igal i povedali so Đuri.

Đura je Rambija drugi dén zišel v zadrogi, f stiski pre blagajni, pa ga je na vuho pital:

“- Čuj Ratimir, komo so se to motale naše šâjbe na Udrogi penzijonéri, po utakmci Hrvacke i Marokovih, ka jih je spotral, da ti #$%&%$…. ?!”

I potmajhno ga je tak jęknol pod rebra ka je of zaskujkal i móm se pobral vum z štacuna!

Da je Hrvacka pobedila Kanado, Rambo je ponoréval i predi i po utakmici. Létal je po sęli, zijal tulil i zavijal, z zastavom je klamoteril ka so ludi mislili ka se mo je zméšalo! F kmici je pred vrâta Penzijonérskoga dóma, Đuri ftruc vužgal šęreg bengalki i tak jih je osmodil ka so vdilem črne (a predi so bile hrđave). Karažincov Ibrek, šteroga toto ponorévaje za loptom pręveč ne zanima, šacali so kaj se vuni dogâđa i vidli so Rambija kaj začija. Povedali so Đuri.

Đura ga je v nedelo zišel pre trafiki na Glavatiščo – i stiha dojšel odzâdi, i tak ga je đojknol ka mo je skorom vujšlo. Of je bil stiha! Znâl je zakaj je dobil! Fujtnol je dimo.

Toto soboto so naši znova igrali utakmico z Marokovaj Maoraj. Da so naši ove tukli, kak so ovi v Zâgrebo na Jelačič-placo rožđili, tulili, cvilili i zavijali (…ali to se tam zove “nacijonalni zanos i jedinstvo”), Rambo je né bil nika bolši. Kak je zbavil orgijaje po Glavatiščo, F kmici je dojšel na dvór Udroge penzijonéri spogazil je i spuknol só cvétje štero so žénske v jesén posad’ile, spuknol je i nove grmeke ke so posad’ile, namętal je to na kup i na tomo vužgal céli šęreg bengâlki -f črléno vuzménko! Đura si je toto vęčer mislil kaj bi se nekaj takšoga mogel od totoga gjusa nâdjati, pa ga je f ploto od Udroge, s preprâvlenom gipkom grabrovom šibom čakal, a da je napravil tote neštęncije, skočil je z plota i toga gjusa nafliskal po riti i po nogâj nažvagal tak ka je bil ves pisani od piška do guta! – A da se hapil bejžati, išče je lętel za jim pa ga je z leskovom botinom vdrapnol po hrpto tak ka je of dimo cvilil kak štâlni zâjec!

Dénes v jutro pre Đuri je postâl jęden aoto z dvé gospođe i s šoferom. Prectavile so mo se da so one z Državne agencije za zaštito mlâdih od fizičkoga zlostâvlaja i nasilja nad mlâdaj. Rekle so Đuri da je okrivleni kak nasilnik i ka bo, kak zgled’i, optuženi za “fizičko zlostâvlaje i nasilje nad detętom štero je obiležâvalo “generacijko zajedništvo našoga nâroda v nacijonâlnomo zanoso”, jer je totoga i totoga dečkéra, totoga i totoga dneva, f štacuno “tukao, ponovno ga tukao na vulici, onda da ga je počekao f kmici za plotom a onda – tukao, pa bode sporadi toga prijavleni i kažjeni, a nagrâža mo se i ręšt!

Đura je totaj gospođaj z Zâgreba sponęsel da je to sę opče né istina, da je on nikoga i nigder né – tukao i da za to ponuja svedoka gospodina – Karažincovoga Imbreka šteri so to vidli.

Onda so tote gospođe išle do Karažincovoga Imbreka ka ga ispitajo kak – jedinoga svedoka.

Da so mo prečitale svojega zapisnika Imbrek so jim povedali tak:

“- Jâ sam, čista slučajno videl kak je to bilo f štacuno, i na vulici i pre Udroginomo ploto! Moram vam ręči da je to kaj ste zapisali vzapisniko opče né istina – ka bi ga Đura tri pot “tukao”! Rekel bom vam kak je bilo! – Prvi pót f štacuno, Đura ga je jęknol! – Drugóč, na vulici Đura ga je đojknol! – Tretji pót, pre ploto, Đura je totoga hmajugača dvâpot žvagnol i jęmpot flisnol! – Zâto je né istina to kak vi imate zapisano da ga je – tukao, nego ga je – jęknol, đojknol, žvagnol i flisnol, a to je, prosim lépo, nekaj čistam drugo i nigder ne piše ka je to zabrájeno!”

Povratak na naslovnicu…