Općina Nedelišće nedavno je raspisala dva natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, za obavljanje zadaća i poslova:

Komunalni radnik I, koji će obavljati poslove hortikulturnog uređenja, upravljati traktorom i ostalim manjim strojevima, raditi s motornom pilom, obavljati poslove sezonskog čišćenja, rezanja i obrezivanja te sadnje nasada, brinuti o redovnom održavanju nasada na javnim površinama (zalijevanje, plijevljenje, zamjena bilja, doprema sadnica i zaštita bilja) te obavljati druge poslove po uputi i nalogu neposredno nadređenog službenika i voditelja Odsjeka.

Komunalni radnik II, koji će čistiti i uređivati javno-prometne površine, groblja, održavati zelene površine, obavljati poslove košnje, manje građevinske radove te druge poslove po uputi i nalogu neposredno nadređenog službenika i voditelja Odsjeka.

Za Komunalnog radnika I opći uvjeti za prijem u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završena srednja škola,
 • položen vozački ispit za B kategoriju.

Za Komunalnog radnika II opći uvjeti za prijem u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završena osnovna škola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž),
 • vozačka dozvola (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama (do subote 20.4.2019.) i to na adresu Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: „Za javni natječaj Komunalni radnik I – ne otvaraj“, odnosno, „Za javni natječaj Komunalni radnik II – ne otvaraj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

(on)

Povratak na naslovnicu…