Obavještavaju se svi korisnici organiziranog odvoza komunalnog otpada na području Općine Nedelišće kako će se od strane GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca vršiti zamjena smeđih spremnika (kanti) za biootpad sukladno rasporedu odvoza od 04.04.2022. god. pa do daljnjega.

Mole se korisnici da navedene spremnike pripreme na javnoj površini bez obzira da li ih treba prazniti ili ne treba. Zamjena spremnika vršit će se iz razloga nabave istih od strane FZOEU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. god., Specifični cilj 6 i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, za projektni prijedlog „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“, a u kojem je Općina Nedelišće i sudjelovala.

Korisnici koji do sada nisu zadužili spremnike za biootpad iste mogu zadužiti pozivom u GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec na broj tel. 040 372 400, od ponedjeljka do petka u vremenu od 06:45 do 14:00 sati. (Izvor: Općina Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…