Da posao vijećnika u Općinskom vijeću ne bi bio uvijek lijep i zanimljiv, na dnevnom redu se uvijek nađu važne, ali nažalost većini ljudi nezanimljive teme, poput izmjena i dopuna statuta, ili izmjena i dopuna poslovnika. S druge strane ovakve teme jesu važne jer se radi o temeljnim dokumentima koji čine suštinu jedne Općine, kao i temeljna pravila funkcioniranja demokratskih načela u općini. Na zadnjoj sjednici Općinskom vijeće Općine Nedelišće, kao najvažnije točke (Dnevni red točka 1. i točka 2.) našle su se upravo ove teme. Stoga u nastavu donosimo i te vijesti, za one najupornije čitatelje.

Izmjene i dopune općinskog Statuta

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta Općine Nedelišće važećeg od kraja 2013., odnosno početka 2014. godine. Izmjene i dopune Statuta napravljene su sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od kraja prošle godine.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
– da se izrazi koji imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod,
– mogućnost obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama jedinicama lokalne samouprave, s posebnim naglaskom na povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije,
– mogućnost uvođenja tajnog izjašnjavanja na zborovima građana,
– izmjena formulacije “raspolaganju ostalom” s “drugim raspolaganjem”,
– početak i trajanje mandata članova Općinskog vijeća te pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
– početak mandata i prestanak prava načelnika i njegovih zamjenika, izmjena formulacija “raspolaganju ostalom” s “drugim raspolaganjem” te obveza objave odluka o imenovanju i razrješenju u Službenom glasniku Međimurske županije,
– da osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora,
– prestanak mandata načelnika i njegovih zamjenika u slučaju donošenja odluke o opozivu načelnika i njegovih zamjenika putem referenduma,
– nadležnost upravnih tijela,
– mogućnost da inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati i članovi Općinskog vijeća,
– nadležnost Općinskog vijeća da, temeljem prijedloga načelnika, raspusti vijeće mjesnog odbora,
– izmjena formulacije “domaćina” s “gospodara”,
– usklađivanje naziva prihoda Općine Nedelišće,
– postupak predlaganja i donošenja proračuna, te postupanja u slučaju nedonošenja i
– obveza objave općih akata prije stupanja na snagu te rokovi stupanja na snagu.

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća

Iz istih razloga zbog kojih je prihvaćena prethodna Odluka, na sjednici Vijeća usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće, koji je u upotrebi, kao i Staut Općine Nedelišće.
Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika utvrđuje se:
– da se izrazi koji imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod,
– odredba kojom se regulira da su prava i dužnosti vijećnika, uz Statutom Općine Nedelišće, propisana i zakonom,
– ispravak greške napravljene prilikom utvrđivanja pročišćenog teksta Poslovnika,
– poveznica na točan članak,
– mogućnost da se radi hitne naravi sjednica održi bez vijećničkih pitanja,
– situacije u kojima Općinsko vijeće donosi opće akte većinom glasova svih vijećnika,
– usklađivanje naziva upravnog tijela zaduženog za čuvanje zapisnika i tonskih zapisa sa sjednica Općinskog vijeća.

(op)

Povratak na naslovnicu…