Ón tjęden so hmrli Slamjâkova Gefa, šteri so vu folklorni skupini “Glavatice”, od 1939. do 2009. plesali (a i popévali dok so meli zóbe, potli so jih druge članice né pust’ile kcój, makar so se rivali). Sprevod je bil ón tork. S’i člani Udroge so bili. Udroga jim je kupila vénca, a folklorašice pušel cvétja. Đura je čital govora, a “Glavatice” so jim zborno spopévale popéfke “Fâla” i “A sad adijo”.

Po sprevodo so člani i članice Udroge išli na kârmine f krčmo “Kata – rajska vrâta”. To je Udrogo istina hajdi koštalo, ali so člani i meli hasna – vugdno so se zabâvlali. Na kârminama je (da so si malo spili) počilo prâvdaje okóli toga – zakaj so Gefa za života né dobili nikšo priznaje ili odlikovanje ili kaj takšega, a tulši lét so v folkloro i v zboro kak – tak popévali! Čiji je to propost? Bila je réč da je Gefiki trebalo dati priznanje predi, a čé se ji je več né dâlo predi, treba jim je dati makar vę da so hmrli. Gefika némajo nitijęnoga hęrba, néti ga nikoga néga što bi priznanje prijal, ali, žénska so si to zaslužili, pa jim tre dati! Toto priznanje bi se jim delo na grob. Đura je nazâdje presékel prâvdaje i rękel ka za f četrtek sazivle sastanka, f šesti vuri, na šteromo bo se respravilo toto pitaje i donęsla odloka.

F četrtek se zišlo dosta malo člani Udroge, jer ga posle sastanka né bilo kolbâsi.

Flętno so réšili to – ka se pokójni Gefiki dâ priznanje za dugolétno plesaje i popévaje i da bodo ji totoga kartóna (od jakšega papéra, ka bo zdržal vęč dežđi) deli na grob. I sastanak je minol, a ludi so se pomalem rezišli. Najnazâdje so v Udrogi ostali Đura, Pepi, Fęri i Drago.

Te je Đura pozval – glâve skup i pajdâšaj znęsel jęden enteresanten prédlog:

“- Deeečki! – Znâte kaj?! – Dénes je Kataléje! – Krčmarica Kata ima godovnó! – Hote idemo k jój f krčmo! – Počestitamo ji imendana! – Valda bo dâla nekšo pijačo!? – Morti i kaj naréže!”

“- A koga ji naj nęsemo za godovn’ó? – Nębremo tâ iti s prâznaj rókaj!? Neka je treba….”

Premišlâvali so. Đura je po dugomo premišlâvajo, ovak strogo zapovedal potprecedniko:

“- Pepi, idi f sęlo i negder nabavi cvétje! Čé treba, zbudi cvečârko! Čé né, te – valda nešterna žénska ima na vrčâko pâr lépi ružici, ili teglina ka odnęsemo Katici! – Nekaj zmisli!”

Pepi je odišel f kmici – f sęlo. Néga ga bilo nazâj jęno vuro. Onda je doharil! Blaten! Donęsel je pušel cvétja. Néso meli časa za spominek i poravnâvaje rečuna, nego so ga samo zbeštejarili – kód je tak dugo hodil. – Móm so se s’i skupa otpravili f Katino krčmo.

F krčmi ga bilo hajdi ludi. – Vesęlo! – Đuboks je bil fést navijeni. Dišelo je i nekše pečéje!

Oni s’i štiri so se pošlihtali pred šank. Đura napré s cvétjom i v jęden glâs so gizdavo zrękli:

“- Katica sręčen ti imendan!”

Prék šanka ji je Đura dâl pušel cvétja. Kak ji je prék šanka Đura prędal cvétje, z pušleka je opalo vum – za dobro šako zęmle! – Kata je zela cvétje v róko, predgledala ga je, obrnola se kręj, prti kóto, malo stâla, a onda totoga pušla cvétja, scela porinola – f koš za smetj’e!

Ovi so se zmrzli! Ostali so bez réči. Kata jih žereče pogledne po prék, pa jim srd’ito veli:

“- Fâla, dečki! – Ite se sędite za stol! – Vę bom vam donęsla pijačo! – Kaj pijete?”

Dedi so šokérani odišli od šanka. Godovnica jim je donęsla pijačo. Đura jo stiha pita:

“- Katica, kaj se ti je né dop’al naš – dâr? – Kaj takšo cvétje némaš rada?”

Kata je potmajhno zahačila Đuro za rokâv i odvlekla ga je za šank, do koša f šteromo je završilo jivo cvétje, pa mo je s prstom pokâzala:

“- Đura, to je vaše cvétje?! – Povič po istini dé ste to zeli?! – Zapraf, ne móraš nikaj povedati! – Â je i široki béli pantlek f šteri je pušlek bil zamotani! A na totomo pantleko … â, z nutrešje stráne … â, išče se vidi… pólovica od réči “poslednji”, i skorom céla réč “pozdrav” i falâček réči “Gefik…”.

Povratak na naslovnicu…