Đura, Pepi, Fęri i Drago so se dogovorili ka bodo nedélno utakmico Engleska – Hrvacka gledali skupa z žęnaj v Dómo Udroge penzjonéri Glavatišče, dé imajo novoga modęrnoga televizora. Dečki so naručili pre Mihaličo tajér salami i kolbâsi i prepravili vino.

Na dogovoro za utakmico komentérali so sastava. Đura je rękel da bo ponorel ako nębo igral Kramarič, Drago mo je vrnol da bomo garant zgub’ili ako nębo igral Petkovič i k tomo je stâlno govoril ka Kovačič néma mesto f sastavo. Fęri je sigoren ka je obrana lukjasta polek Vide, a Pepi je povédal ka je Lovren astronaot i da bez Pašaliča – bole ka nejdemo igrat…

Ženske so skričale na dede, da – kaj tulko prepovédajo za ovoga i onoga igrâča, kak da jih znâjo, a nič nęznaji i palamudijo ono kaj so fčęra prečitali v novinaj i čuli na radjo!

“- Mi nigdâr naj pametovale šteri igrâč móra igrali a šteri né, jer za to postoji trener… on… of… kak se zove … A navék je bilo tak ka mi igrâče poznamo bole kak vi… sam vi bole mudrojete! – Ka né Jula da od zdâvja známo… onoga… kak se zove… ka se drugi pót oženil z prvom… i onoga … nebrem se zmisliti … ka mo je žęna na pól mlajša od jęga. – A i ovoga … ka se vę drugóč restâvla… kak se zove … na jeziko mi…. néma veze… – A vi sam povédate ka znâte, a znâte – figo! – Evo, mi – známo da bodo naši pobedili z jęnim golom razlike! A vi? – Vupate se kladiti na rezoltât?! – Da bi znali i da bi se razmili v nogomet – bi se kladili! “- I drugo – ka se razmimo, ako bote pili, mi z vami namo gledale utakmico! Mi bomo odišle glet nekam drugam, dé se šika damaj … a né z takšaj … ka namo rękle kakšaj…!”

V nedelo odvečer, pred utakmico z Engleskom, dečki so v Udrogo dosęlili jesti i pijačo – Malo so sprobâvali pijačo, komentérali sastave i nazmes i svadili za Vido, Badela, Pašaliča i Petkoviča… Dok so se oni šprehtali, dojšle so žénske i precen’ile ka so dedi švungo pa jim velijo:
“- Vęč smo vam rękle, ako bote se svadili i fést pili, mi z vami namo gledale! – Nekam bomo odišle, jer takše vas je né moči magaditi … Nečemo ka bi nam nešči pokvâril denešjo proslavo pobede Hrvacke, pogotovo né takši ki se razmijo v nogomet – kak teliči v balet!”

Dedi so se i dale svadili, a žénske so se počele otprâvlati! – Te je Đura stâl pre jih pa jim vel’i:
“- Puce, najte se vi nikam ravnati! – Ako se nębremo skupa cęrati, râjši te mi idemo, a vi vživlite ojzder kre novoga televizora! Tu vam je pijača i jestvina i jâ vam tu lépo nariftam programa… evo … začas utakmica počne… tu morete gledati… kaj morem čé je tak…”
Fęri i Drago so najęmpot odišli, a onda so se otpravili i Đura i Pepi.

Utakmica je minola kak je minola. Moži so jo gledali – f krčmi “Kata – rajska vrâta”! Čim je tekma minola, žęne so znale dé so dedi i skâzale se na – vrâtaj krčme! – Dedi so sedeli f kóto, poklopleni, srditi i posvâjeni radi zgube!

Žénske pa so domaršérale nutri f krčmo z rókaj v zrâko, s popéfkom “mi smo jakše i od sudbine, nama nišči nika nęmožęęę” i “bežite ludi, bežite z grâda…”, jęne pa “srce mi gori” druge pa “srce mi doli” … Zagnale so se pravac – na šank! Móže f kóto so né štele néti gledati! – Kata je žénske dočakala:
“- Ooo puce, lépo ka ste dojšle i ka ste vesęle… Ali pa, kaj slavite? – Čé slavite neka u vezi nogometa, onda … Hrvacka je dénes igrala za – plakaje, a né za veselje i fęštaje?!”

Puce so i dale držale róke v zrâko! Za Katine réči so né mârile i povédajo joj:
“- Katica, slavimo pobedo! – Rezoltât je bil točno takši kak smo mi prognozérale – jęn gol razlike za nas! – Točno tak kak smo rękle! – Pitaj bâr … – Dęj pijačo céli krčmi… štó kaj pije, i – kaj ti piješ … nešči bo vrę platil! – Pobeda! Pobeda! Pobeda….”

Kata je zaskrbela žénskaj povedâla ka so naši dénes zgobili z golom razlike, a né pobedili! Žénske so ji onda rękle da – kaj povéda bedastoče i Sida ji je tomâčila:
“- Katica, naaaj! Of čas smo gledale! Hrvacka je v Londono na Vemblijo pobedila Engléze s tri – dvâ! Kaj si né vidla? Naši so vodili z 2:0, ka so gole dâli – on zgodni z Zâgreba ka mo je japa Cico … i ón mali … kak se zove … Olovič… pa so te Enzglézi zravnali, ali je te on naš sklutavi… od prék … kak se zove…”, Jula ji je pomogla “…Petrič”, “… je Petrič je zabil i … – Jęsmo jih! Jęsmo jih! – Tri – dvâ! Točno kak smo rękle! – Pobeda, pobeda, pobeda…”

Kata je tóžno poględnola v nębo … i te jim je z žalosnim glâsom rękla:
“- Puce, #$%&#, jâ mislim ka ste vi na televizji gledale snimko utakmice Hrvacke i Engleske – od pred dvanájst lét! – Te so naši v Londono pobedili s tri – dvâ … z golaj Krajčara, Oliča, Petriča… To ste si nekšo stâro reprizo nariftale na televizoro ! – Dénes je v Londono bilo malo drugač!?”

Žénske so premenile respoložéje! – Počele so se gledati črno! – Onda so se pomalem zaobrnole prti kóto dé so sedeli jivi móži! … – Več ga jih tam – né bilo!

Povratak na naslovnicu…