“- Kolegice i kolegi! Najšli smo se v jako – složeni sitoaciji! Némamo več s čęsa poslovati jer némamo na rečuno néti centa. – Aaali, jâ imam rešéje i za to!

Najbole v našomo kotaro prefitirajo udroge. Zâto se povajo kak gobe po plohi. Zidejo se tri – štiri, osnujejo udogo, važno je ka je precednik udroge član strájke precednika kotara, ka so člani tote udroge objęnim i člani stájke precednika i – dobi se para kuko očeš! – Zato predlâžem ka mi med sobom osnójemo – bâr jęno …. tri udroge – v našim prostorima!

Predlâžem ka žénska folklorna skupina osnóje “Udrogo za zaštito međimorske koprive”! Isto tak predlâžem sębe i kolego Pepija, ka mi dvâ osnójemo “Udrogo za zaštito autohtoni domâči glodafci”. Takâj tak, predlâžem ka kolega Drago, Fęri i išče dvâ tri, osnujejo “Udrogo za zaštito međimorski mrâvli i komârci”, govoril je na skupščini Udroge precednik Đura.

Tak je to počelo pred mesec dni. I v Udrogi penzijonéri so osnovane – tri nóve udroge.

Letos potkraj aprila, kotar je respisal déleje penez udrogama. Đura, Drago i Treza so na kotar nęsli molbe, saki za svojo udrogo. Precednik kotara je čital jive molbe, pa jim je spočital:

“- Čujte, lépo ste to napisali! – Ali čé očete dobiti péneze za delóvaje svoji udrogi, onda mórate meti f programo i za sobom nekše važne aktivnosti! Morate meti organizérane nekše parâde, izložbe, priredbe, prekopicâvaja napré i nazâj i tomo slično!”

Ovi tri so se otpravili dimo tóžni i srd’iti. Ali Đura jim je po póto prti dómo tomâčil:

“- Čovek ima praf! – Né moči péneze dobti – sam tâk, zâto ka se nešči zove – udroga!? – Hote ka naprâvimo jęno važno izložbo, ka bo svét videl ka délamo, ka smo vrédni i ka se v nas splat’i investérati. – To bi po mojemo mišléjo bila – skupna izložba sih trijo udrogi! Trezika, tvoje članice bodo izložile sę fórme koprivi kę se v našomo krajo morejo najti, a štere se nesm’ileno vništâvlejo! – Drago, tvoji člani naj f toti izložbi izložijo sę najvažniše pasmine domâči glodafci, štere dénes ludi bezobrazno restirâvlejo tak ka bi mogli ostati bez jih! – A jâ i Pepi bomo se pobrigali ka bomo isložili authtone, črléne i črne mrâvle i regane i pisane komârce. Izložba se móra održati zâdjo nedelo v majošo! Pozvali bomo i precednika kotara i druge visoke i niske goste! – Ima štó kaj za pitati?!”

Nišči je nikaj né pital. Ludi so se hitili na posel.

V nedelo v jutro, članice i člani Udrogi organizérali so v dvorani – izložbo.

Članice Udroge za zaštito međimorske koprive, donęsle so v izložbino sâlo pędesetpet veliki teglini s koprivaj, sake fórme, starosti i veličine. – Dragijovi udrogari donęsli so f sâlo tri ormâre, z prve stráni zadélane z šâjbom, f štere so zaprli, f saki po – pędeset: – f prvi ormâr mišeki, v drugi voluharici, a f tretji štakori. – A Đura i Pepi so na izložbi izložili tri velike plastične vinske kadi, pokrite z velikim šâjbama. F prvi so bile črléne mrâvle skup s hujkom mravlijaka z borove šume, v drugi so bile črne, domâče mrâvle ze svojimi sinokóški mrâvlijaki. A f tretjoj so meli pâr jezer komârci ki so se v jó nabrali črez nóč f Čepo, na falate Ilkine crkjene kokoši i vode zę sih posódi kâ jo je na dvoro nastavila za živâd. Kadi so takâj bile pokrite z šâjbom, črez štero se nutri lukalo.

Izložba je počela v jutro, v ósmi vuri. Zišlo se ludi – vęč nego jih zide f toto udrogino dvorano, i zvun vrâti ga jih stâlo hajdi! – Dojšel je i precednik kotara. On je otpral izložbo, a onda je Đura držal govora. Povédal je o hasnovitosti sih bilnih vrsti, a za korpive je zdušno fâlil jivo zdravstveno čudotvornost, makar jih ludi ftruc tom vništâvlejo kak neželénoga drača. Povédal je i za bijološki lanec živâdi, šteri se stâlno od ludi vruhâvle i našo neotęsano šęgo ka tote vrste životinici ludi nazivlejo “gamad”, a bez mrâvli i komârci, vâga f prirodi bila čistam pošemerena! Zaradi toga bi, na priliko, srake, škvorci i drugi ftičeki, mogli stradâvati i zatrti se od lakote. Pozval je lude ka skrbno rezglednejo eksponate ogroženi vrsti i fórmi.

Naj interesantniše je bilo, kak si moremo i misliti, okóli glažovnâti ormâri f šteraj so, za šâjbaj sém-tâ copkali mišeki. I Jula i Sida so se rivale k totomo ormâro, pa je Jula rękla Lizi:

“- Glej, glej, glej â… točno – kak naši! Â, gledi ovoga maloga hrđâvoga! – Kak je žlâtni, mili… kašne lépe capice ima… glej… glej… kak nas gled’i, oče splésti na šâjbo… Jula imaš kaj v žępo za jęga!? – Â imam jâ v žępo… ficleka kruha ka sam dóma mętala picekaj. – Dęj sém… ofnaj malo ka mo porinem… nad režek… kak je šlatki… malo sam potegni toto šâjbo… bole…”

Jula je potegla, Liza ji pomogla, šâjba je vum opâla – i potrla se! – A s’i céjeni gosti, ki so bili okóli so skočili kak da so orsláni vum vdrli… jęni i gori na kade z šâjbaj… i vrhnole se kade z šâjbaj… pa so za mišaj… vum vdrle regende mrâvli i komârci… Ludi so bnoreli, zaleteli se prti vum! – A ovi ki so vuni stâli, čim je zacvingetalo, vdrli so nutri ka vidijo… pa se zacvikalo! A ovi nutri so blódili sém – tâ,…. ali tam – koprive žgęjo… tu plézejo miši… vót lezejo mrâvle… nót žęrejo komârci…

Kak je dale bilo, bole – né pisati! – Vel’ijo da se po kričo i svâji i milicija zvâla… ali so ovi né šteli… né so mogli nutri – dok saka Udroga ne sprâvi, ne – polov’i svoje….!?!

Povratak na naslovnicu…