Đura je kak precednik Udruge penzijonéri Glavatišče, na sastanko Precedništva Udruge (Đura, Pepi, Drago) odlučil ka bodo pisali svoje vlastite – nov’ine! Očejo javno rezglâsiti kaj oni délajo, kakša mišléja imajo za vlâst, za politiko, za gospodârstvo… Nov’ine bodo išle vum sako srédo. Zvâle bodo se “Čempres”. Dragijova Jula je dvé leti hodila f Ekonomsko i ona bo pisala tekste, a članovi bodo ji dâvali teme. Štámpali bodo pecto komâdi, a omladina bo prodâvala novine po vulicaj za 5,- kuni po komâdo i dobila bo provizijo – kuno po komâdo.

Čim so naštámpali prvoga broja, omladina (Đurin vnuk Jožek, Pepijov Francek i Fęrijov Pętrek) je hodila od hiže do hiže i prodâvala “Čempresa”.

Céli četrtek i petek so omladinci prodali – sę skupa osem komâdi!?

Drugi četrtek i petek so prodali sę skupa 6 komâdi.

Kâzalo se je ka bodo nov’ine prepale! – Đura je sęzval redakcijo – Precedništvo Udruge.

Na sastank so pozvâni i omladinci šteri so prodâvali novine. “- Kaj napraviti?!”

Dedi so mozgali, véčali, sastančili ali – nič pametnoga so né mogli zmisliti.

Onda so jim omladinci predložili:

“- Ovak! – Vi napišite sę stranice “Čempresa”, samo – né prvo stranico! – Prvo stranco ostavite ka mi omladinci nazâdje napišemo! – Onda bomo takše novine odma i prodâvali, pa bote vidli ka bo prodâvaje išlo bole! – Može?”

“- Može!”

* * *

Zišel je nóvi broj “Čempresa” – kak so se dogovorili.

Na prvi stranici je pisal veliki naslov z štámpanaj slovaj: “Potprecedniko Udruge penzijoneri, Pepijo Mlačjako so fkrali 80.000 euri i kilo i pol investicijskoga zlâta!”

Omladinci so odma v jutro prodavali novine po sęli i – prodali so prek tristo komâdi!.

Istoga dneva Đura je hitno sezval Precedništvo Udruge penzijonéri i omladino štera je napisala naslova na prvi stranici – jer je to škandâl! – Jer je to né istina ka bi Pepijo nešči fkral tulše péneze i tulše zlâto! – On je tulši pen’ez i zlâta v životo né videl!”

Omladinci so rękli: ” Doobro! – Néma veze! – Greška! – Bómo dâli isprafka!”

Zišel je nóvi broj “Čempresa”. Na naslovni stranici štero je napisala omladina, je pislo z velikaj slovaj: “- Néje istina da bi Pepijo Mlâčjako nešči fkral 80.000 euri i kilo i pól investicijskoga zlâta!” I po céli stranici je pisano kak nešči širi lâžne – glasine! – Objâvlena je i Pepijova izjava i slika.

Omladinci so odma v jutro prodavali novine po sęli i prodali so – okóli štiristo komâdi!.

Za tjęden dni je po običajo, išel nóvi broj. Na naslovnoj stranici je bil naslov z velikaj slovaj:

“V Udrugi penzijonéri provala! – Odnęseno je tridęsti hiladi eori i šest komâdi orožja!”

Omladinci so zutra prodali sę kaj so naštámpali – okóli pecto pędeset komâdi nov’in!”

Đura je bil zvun sębe jer – to je opče né bila istina ka bi Udrugi štó fkral evre ili pa orožje!

– Sezval je hitno Precedništvo i omladince! Kričal je: “- Tó je škandâl! To je šireje lâži!”

Omladinci so mo rękli da je dojšlo do zabune i da – bodo toto vést odma demantérali!

Drugi četrtek je zišel novi broj nov’in. Na prvi stranici je bil veli naslov: “Néje istina da je Udruga okrâdena i da so ji fkrađeni eori i orožje!” Dale je pisalo hajdi toga o tomo kak nešči z lâžima i insinoacijama oče zrušiti legalno zbránoga precednika i demokracki zebráno vlâst. I onda Đurina izjava. I jęgova slika. – Nov’ine so se – sę prodale več prvi dén!

Z naši tajni izvori zazvedili smo da je f štámapajo novi broj “Čempresa” za f srédo i na prvi stranici bo pisal naslov: “V uredništvo “Čempresa” je bila postâvlena bómba!”

Novine bodo se štámpale f hilado dvésto komâdi.

Povratak na naslovnicu…