Na novo leto so v opčino dojšle prve inekcije protiv korona virosa. Đura je zazvedil ka jivi Udrogi penzijonéri pripâdajo dvé inekcije. V Udrogi so trebali sámi med sobom zbrati dvé peršóne štere bodo se zótim prve cépile.

Đura je to, f poveréjo povedal Sidi, ona f poveréjo Lizi, a drugi dén so se po sęli penzijonérke spominale ka bi bilo fer ka bi – “dame mele prednost”. No, Đura jim je rękel:

“- Męne né brige što bo dobil! – Idemo s prédlogom na Skupščino pa naj – “nârod odluči!”

Sida i Liza so znale kak bo to zišlo čé “nârod demokracki odluči”, ali so rękle tak:

“To Đura pâk rifta sębi!? – Ali naj bo! – Znâmo ka posle cépleja, mesec dni né smeti piti alkohola, pa šteri se zrivle prvi, te je te to – dobra strána totoga cépleja!”

Kak je rękel, Đura je sezval Skupščino. Sima je obznanil – da je jiva Udroga dobila dvé inekcije! Pozval jih je ka réšijo – štere bodo to dvé peršóne ka bodo se prve cépile!

– Da je pital Skupščino, s’i so se v jęn glâs javili, i sę žénske i s’i dedi, jerbo, kak so kričali, s’i imajo ili cukora ili asmo, ili tlaka ili raka i – s’i so rizčni! – S’i so róke drž’ali v zrâko, s’i bi se šteli prvi cépiti!

Đura je onda konstatéral da je dojšlo do remečeja demokracke discipline i presékel je!

Kak da jim predekoje z nędelskoga turna, ovak jim je objavil:

“- Kolegice i kolegi! – Ka se zadrži demokracki red, s obzirom na tó ka i ja imam kaj-kakše teške betęge, jâââ mislim da se jâââ, kak precednik Udroge móram prvi žrtvuvati, ka bom sima vama služil za primer i uzor, kak oni f Saboro i vu Vlâdi! Mislim si takâj-tak, da bi bilo moralno ka se i potprecednik, kolega Pepi treba cépiti med prvaj, tak ka bomo obedvâ vam kolegama i kolegicama primer i uzor, ka bote se s’i vu nas vuględali i z nami se štimali!”

Ludi so ftihnoli.

Onda je naprâvlena čikpaoza frtâl vure, ka so Đura i Pepi dišli v Zadrožni dóm de je bilo cépleje. Da so se vrnoli nazâj, obični članovi so jim pokali, a Đura i Pepi so se naklajali i z rókama v zrâko jim odzrâvlali, kak da so po dęsetimi letima dojšli z rešta v Nâđkaniži! Sida i Liza so pustile suzo!

                        *  *  *

Ovo srédo je v opčino znova dojšel jednâki broj inekciji. Udrogi Glavatišče so znova bile respoređene, róm tak – dvé inekcije. Đura je i vę sezval Skupščino penzijonéri na demokracki dogovor. – Odma jim je rękel ka se tu vę néma kaj dogovârjati! – Inekcije idejo za one dvâ šteri so se po Nóvomo leti prvič cépili, ka jim tó ne prepâdne! Tak so se toto srédo i Đura i Pepi i drugóč cépili. Ludima je né bilo praf, ali – kaj so si mogli! Sida i Liza so bile zadovolne. Posle cépleja, dečki so se vrnoli nazâj v Udrogo i Skupščina je išla dale.

Po zbâvleni prvi točki dnevnoga ręda, Đura je otpral – drugo točko:

“- Kolegice i kolegi, obaveštâvlem vas da je od Udroge penzijonéri “Štrigofčâk” dojšel poziv ka f petek dvajsdrugoga of mesec, Udroga Glavatišče dójde na stručni seminâr, šteri organizéra domâča Udroga i šteri bo f štrti vuri odvečer, f podromo vinske hiže “Gospón Šipón”. Resprâvlalo bo se o obnovlivim izvorima energije! – Odma ka vam povém – da to néma nikše veze z Vincekovim, jer to je radni i stručni seminâr s praktičnim analizama! Moram vam ręči išče i to da v napomeni jivoga poziva piše, ka na toto radno konferencijo morejo dojti sam oni članovi šteri so se obedvâpot cépili protiv korona virosa!”

S’i so ftihnoli i gledali črno. Sida i Liza so se poględnole, počele kosati péne i stiha kleti!

Pepi i Đura so f petek odišli na toti stručni seminâr.

Sida i Liza so se z Đurom i Pepijom toti petek nika né spominale i né so jih gledale. Da so išli z dóma, one dvé so na vrto prék plota tračale i šepeturile.

V neštero vréme so se Đura i Pepi vrnoli z stručnoga seminâra f prostoraj “Gospóna Šipóna”! Né znati – da. Né znati kak je bilo. Né znati kaj so delali. Ne znati kakši so dojšli.

F soboto vjutro f sedmi vuri, na Glavatišče je pod plâvim buskajočim svetlom lętel črléni križ! – Tulil je po cesti “li-do lii-do lii-do” i lętel râvno – v Đurin dvór! Za minóto, odma za jim, lętel je i – drugi črléni križ! – Tulil je, buskal ze svetlaj i lętel râvno f – Pepijov dvor!

Da je črléni križ navozil k Sidi vudvor, z jęga so zišli dvâ bolničari oblečeni v bélo kak astronaoti! Nika so se né spominali, a Sida je sam s prstom kâzala prti nutri i kričala:

“- Nutri je nesréčni, lež’i f posteli! – Drâgi ludi pomorite! – Moj srmâk se je f srédo drugóč cépil protiv koróne virosa, a dénes v jutro, f posteli lež’i kak mrtef, nębrem ga zboditi néti stati, blédi je kak krpa, ne govori nika, samo mrč’i i z očm’i obrâča! – Zgledi da je po totomo drugomo céplejo dobil strašno – nuz-pojavo! – Pomorite ludi!”

F isti čas je črléni križ postâl pre sósedi Lizi! I ona je vu dvoro, to isto kak i Sida, kričala i prosila bolničare naj Pepija, po drugim céplejo, spasijo – od teške nuz-pojave! Bolničari so se žurili nutri i dede – za róke i za noge, sam v dugaj gačaj, odnęsli f črléni križ! Žęne so né pustili z jimi! – Da so s črlénim križom jurili i tulili prti čakoskomo špitâlo, i Đura i Pepi so dohâjali k sębi i jâfkali:

“… Néje to … néje cépleje … nego … cép … … cép …”

Zabadav.

Povratak na naslovnicu…