Kak so počele na prtuletje kvalifikacije za svécko prvenstvo v nogometo, pred prvom utakmicom, letos v marcijošo protiv Cipra, Đura, Pepi, Drago i Fęri so se dogovorili za skupno gledaje utakmici kvalifikaciji. Dogovorili so se ka bodo gledali, najpredi pre jęnomo, onda pre drugomo, onda pre tretjemo, pa pre štrtomo – ali ovak: on pre šteromo bo se gledalo ne móra dati nikaj drugo osim – televizora. A ovi drugi mórajo donęsti: jęden vino i vode kulko tre, drugi jestvino z domâče kuhje, a tretji prfkače. – Pre sakomo bo se gledalo – tak dugo dok naši pobjedijo ili vuni igrajo neréšeno! A ako bo drugač, za sledečo utakmico se sęlijo k drugomo. Prvi je f takšomo režimo gledaja i čaščeja, bil na redo Đura.

Đura je of četrtek vesęlo govoril Sidi:

“- Sidika, dobro nam ide, pametno sam to zmislil! Prvih pet utakmici tak se – rezoltâcki poklopilo! Prvo smo Ciproše vrezali 1:0, onda Malto tam 3:0, te v Rusiji nula,nula, te f Slovački pobedili z 1:0, onda Slovénce 3:0 … Šeftali smo jestvino ka nam je ostajalo za céli mesec! A bormeš, ja sam jim vutih pet utakmici prodal dvajsti pet litri vina – jerbo óni šteri so mórali osigurati pijačo – svoje némajo, a moje jim je – pre róki! Čé bodo nam išče ove dvé utakmice išle tak na róko, to bode ostalo jestvine za mesec dni, a i vina bo se dosta prodalo!”

Sida mo je to odobrâvala:

“- Kaj bom ti rękla, dobro je! – Dobro dójde! – To si se dobro zmislil!”

Đura je zadovolno mésil z šakaj i dale joj povédal:

“- Bilo bi dobro ka vę pobedimo Ciproše i te Slovâke, to ti bo … gost’uvaje i pól!!”

F petek je bila utakmica z Ciprom. Z móžaj so dojšle i žęne. Donęsli so kup jestvine. I štiri tajére štrukli i prfkači! – Đura bo dâl vino kulko tre. Plat’ili bodo po dvanájst.

Prvo polovréme so spili hajdi pijače, Đura je stâlno hodil f podrom! Od mesa je ostâlo samo ono kaj se drž’i na kostima. Prfkači so išče né dojšli na stol.

Drugo polovréme jim je pijača išla bole nego prvo. Dojšli so i prfkači! – Da je bilo dvâ nula, Đuro so posl’ali doli po išče dvâ litre, a da je Livaja dâl tretjega gola, s’i so skočili v zrâk i zahušnoli “Živijo Livaja, spijemo do kraja”! Restočili so sę kaj je bilo na stolo i Đuro poslali f podrom! Čim je utakmica završ’ila, nažgali so Radjo Preseko, počel je ples! – Jula i Ilka so začas plesale na stolo, lujster se je nuhal! F pól noči je Pepi telefonéral Mičijo naj pošle osem “pici s kolbasici, z rozbratlinom od tel’ici i z lungičaj od pras’ici” – F soboto v jutro so po dvoro plesali kolo “Seljančica malena”, a onda z rokâj v zrâko popévali “Kómaj čâkam ka pondélek dójde!” I tak do pólneva, z malom paozom, dočim so tretji sósed Karažincov Imbrek dojšli na jih kričat – kaj ponorévlejo tak ka so pesi pobégli f pole!? Ali ftruc tomo so, (skup z Imbrekom) potegli do dvej vur! Duže so né zdrž’ali.

F soboto, zvečera, da so se zbud’ili, Đura je ružil z kiselaj vodaj, a Sida je snâžila blatnoga poda, zahârjene zide i luftala stáje od smrâda i alkohola. Pajdóčki je Đuri móndala:
“- Đura, to je né dobro! – Toto ponorévaje mora minoti! – Nekaj stvori! – Nekaj zmisli! – Ako išče f pondélek naši pobedijo Slovâke, jâ bom ponoréla! Stáje bo nam takše ka ga štiri jakši mâlari ne dotirajo v red! – Stvori nekaj! … Da bi bâr naši f pondélek zgob’ili protiv Slovâki!”

Đura je na to kaj je Sida rękla – ka bi zgubili od Slovâki, zaz’ijal na jó kak nepor’eden:

“- Naj tak govriti! – Kaj si nora!? – Kaj ako naši pajdâši zazvedijo ka tak govorimo, a – jâ sam predlagal takša navijaja i fęštaja!? – I tębi je predi bilo praf!?”

Prijim je bil i vnuk Jožek. Stâl se je krmežl’ivi zvečera f peti vuri, jer je v noči né mogel spati kulko so toti stâri ludi ponorévali! Čul je sę to kaj se baka i deda svâdijo, pa jim vel’i:

“- Deeeda, pa napravite toto fęšto f pondélek – vuni, na otprtim! – Ręčite svojaj pajdâšaj da so vas z Opčinskoga stožera zvâli i zašpotali zakaj nutri imate tulume z vęč familiji vę da je korona viros – nor!? Pa tak vuni, je of mesec bilo i pre Hrvâtaj na krstitkaj, pre Novâko da je išel f pénzijo, pre Kozâro za pędesetlétnico žen’idbe, pre Tutkovi Dragi da se tretji pót žęnila! Lépo, vuni! – Spęlate strujo, televizora na vrt pod hrâst i – fęrtik!”

Đura i Sida so bili čistam zadovolni – kak jim je to vnukec spametno predložil! Đura ga pita:

“- A kaj vę Jožek, naj jih zovem i idem jim povédat da bo f pondélek to tak i tak, tam i tam, a né onak? – Te bodo pitali – zakaj, pa kaj smo se morti kaj zamerili, pa čé je bilo kaj nâpak…?!”

Jožek je zbeštejaril dedija, kak nič nęzna, kak je zaostali, kak nezna modęrno delati!

“- Deda, govoriš bedastóče! Kaj nęznaš kak se to déla? – Lépo se sima pošle poroka na mobitele – naj si jo prečitajo i – fęrtik! – Pa kaj se ne zmisliš ka sam ti jâ pred mesec dni članaj Udruge penzijonéri pisal da bodo “Dnevi pečenic i kostaji” vuni a né nutri!?”

Đura se je vugodno presenétil i vesęlo veli Jožeko:

“- Točno, Jožek! – Pa je! … Čuj, a naj ti mogel vę, róm tak Pepijovima, Dragijovima i Fęrijovaj, napisati esemes poroke, ka gledaje utakmice f pondélek nębode nutri nego vuni?! Napiši jim Jožek, isto tak, lééépo, spametno, službeno! Ti to najbole znâš! – Dám ti stotko!”

“- Deda, smatraj to réšenim!”

Jožek se bez réči sel f kót, zel mobitela v róke i Đurinaj pajdâšaj napisal poroko:

“Cénjeni pajdâši, obaveštâvlem vas da bo sledečo gledaje utakmice, Hrvacka Slovačka, sporadi epidemijolóških razlogi i Stožerove intervencije, vuni na našim vrto, a né nutri! – U slučajo lošoga vremena manifestacija se odgâđa za dvajstištiri vure! Đura.”

Povratak na naslovnicu…