Hrvacka i Malta so igrale utakmico na Mart’ije, vo vréme da se krsti mošt! To je našaj móžaj malo komplicéralo situacijo, jer je né moči v isti čâs gledati utakmico i krstiti mošta.

Đura je rękel Pepijo, Dragijo i Fęrijo:

“- Dečki, sitoacija je složena! Móramo organizérati sistema! Tak ka namo kvârni utakmice, bâr onoga kaj bo najbole napeto i ka se mošt pokrsti onak kak nalâžejo vinski štatuti i regole!

“Mi i naše žęne navęčer se zidemo pre męni. Mi móži bomo f podromo zbâvlali krštéje, a žęne bodo gori mele na brigi nogometa i nam bodo jâvlale da bo kaj važnoga. Te dobežimo gori glet, ka vidimo onda da bo se na televiziji ponâvlalo. Drugač nejde.”

Tak je i bilo. Đuro se oblékel v biškopa a ovi tri v miništrante. Odišli so f podrom. Žénske so gori gledale utakmico, a sâ vrâta prti podromo so bila otprta – radi mogóče komonikacije.

Đura se, hapil zbâvlati krštéje róm da je počla utakmica na Malti. Prdekoval je mošteko:

“… vu tebi se je kópala muha, i osa, i čmela, i črv i kaj kakša neredna stvoréja i…”

Žénske so od zgora zakričale: “… Perišič z voleja!”

Ceremónija se pretrgla! Dečki so bejžali gori glet…

Za frtâl vure, vrnoli so se doli. Ceremonijâl se je nastavil dale. Đura je držal govora mošteko:

“Zaprli so te v lagve ka naš vujšel f kvâr, hujal te je birov, globil te žandâr i nazâdje stisnol…”

Žénske so od zgóra zakričale: “… Duje Čaleta Car!”

Dedi so hitili oprave kręj i bejžali po šténgaj gori glet… Gledali so ponâvlaje … vesęli…”

Da se gol odgledal, dečki so se vrnoli f podrom, a Đura je išel dale s ceremonijom:

“… zâto te kak svadlivca, nečistoga smrdlifca, i velikoga krifca dévlemo na stol …”

Žénske so odzóra zajâfkale: “- Brozovič – aoto gol!”

Dedi so f podromo pust’ili pijačo i odbejžali gori ka vidijo kaj se je prepetilo…”

Malo se jim je pošemerila vóla i pomalem so se vrnoli f podrom. Opravili so se, zeli so si prvič natočene kupice v róke: “… za Brozovičovo nevólo” A odzola se začulo:

“- Pašaliiiič, Pašaliiiič po golo…!”

Pust’ili so z rók kupice i odbejžali gori glet kaj je to Pašalič napravil …”

Vrnoli so se f podrom. Đura je génol dale z ceremonijom, tam dé je predi postâl:

“…Moštek, evo ti malo kruha, ka ti mine huda duha, a ka nam nębode od tębe muka, evo ti…”

Žénske so odzgóra zakričale: ” – Lukaaa! – Modrič Lukaaaa!”

Ceremonija se pretrgla, dečki so flętno bejžali gori glet štimonga i pajdóč huškali.

Đura se po dugim časo teško koncentréral na ceremonije krštéja, ali se hapil dale:

“… Evo ti moštek – češjâki, ka vu tębi zgine stvor saki, i evo ti soli jęn tajér ka bodeš kak…:

Žénske so gori zakričale i hušnole: “- Lovra Majer!”

Dečki so pustili kupice z rók i bejžali gori ka vidijo i totoga gola… i vidli so ga…

Đura je nastavil ceremonijo, ka mo mošt radi golov nębi ostal – židov! Čital je dale:

“- Moštek, ka boš nam nâvek o-kej…”

Žénske so ozgór zakričale: “- Andrej! – Kramarič Andrej!”

I totoga gola so dečki bejžali gori glet i premišlâvali so čé se opče splati iti doli!

Đura je pred spuntanaj miništrantaj, rędno, dale čital ceremónijo krštéja:

“- Zâto vę pęčemo gósko, ka boš za nârod vék žeden…”

Odzgor: “- Lovra Majer i sęden naprama jęden!”

Dečki so odbejžali gori! Gledali so i totoga sedmoga gola i navijali…

Zrękli so se ka ga né smisla več iti f podrom, jer toto krščéje mošta mogóče nębo valjáno! Kaj je protiv sih regoli, f podromo so si, zaradi tulši goli, nitijęmpot né spili!! – Zarękli so se pred žénskaj ka bodo odvezdar z jimi gledali utakmico i ka bodo, nadale, za saki nóvi gol, spili saki – kriglin gemišta, ka dostignejo zaostâtka i gobitka z ove Martinske vęčeri.

“Aaali, do krâja ga ga več né bilo golov. Žęne so jih po utakmici flętno otpern’atile dimo. Đura je žalosno z ramenaj slegel da, kaj on more, da bodo v nedelo da naši zabijejo prvoga gola, pili kak Rusi i pokrstili mošta kak spâda. – Žénske so rękle “Može”!

* * *

V nedelo so se dečki zbrali pre Đuri. Več na polovremeno so hujstili Đurija:

“- Đurek, dęj! – Dęęęj! – Dé je?! … Što znâ kaj sę more biti drugo polovréme… Dęęęj!”

Žénske so to čule, zdigle se, podbočile se i počele jih beštejariti:

“- Deeečki? – Kaj je to?! – Bodite karakteri! – Jęste se pred nami zarękli, ka bote krstili da naši zabijejo gola i onda bote – mlâdo vino pili? – Kaj vę? Bote pili totoga – nekrštenika?!”

Móži so več bili kritično žejni, pa so jim mol’eče povédali:

“- Dobro! Dočim naši ne zabijejo kakšoga gola, mi bomo si spili sam kupico lajskoga brajdâša ki čâka ka ga Đura zažgajâri za drékarico… makar hudo dehne i grdo zgledi…ali kaj boš?!

Žénske so rękle da, ako je tak, naj se zótim okrépijo… ali naj mlâdo vino kó je né kršteno – ne pijejo! One bodo jim javile da naši zabijejo gola!

Dečki so doli pogutâvali hudoga brajdâša. Za frtâl vure so z podroma zezvali žénske:

“- Puce, so naši zabili gola – ka se preprâvimo za krščéje?

Puce so jim odzgora zakričale: “- Néééso!”

Dečki so dale pogutâvali hudoga brajdâša i za dvajsti minót zazovejo gori žénske:

“- Puce, so naši zabili gola? – Mi smo barajt za krstiti, jer po tomo kaj vę pijemo nas šrâjfa…!”

Puce so jim zborno zakričale “- Néééso!”

Bilo je pâr minót do kraja utakmice, deči so gori zvâli puce i pitali, čé so naši zabili kaj:

“- Pucęęę, so naši zabili gola?”

Puce so jim, sę skupa, v jęn glâs zakričale: “- Néééso!”

Več so né zvâli. Stiha so se začas rezbejžali dimo, jer so jim želóci dobili revolucijo. Znâjo ka smo Malti dâli mata, ali ne znajo ka smo Ruse deli na respirator. Dénes, da to zazvedijo, moglo bi biti sęga.

Povratak na naslovnicu…