Udroga penzijonéri Glavatišče dobila je péneze od zagrebečke centrâle. Na skupščini so resprâvlali o tomo – kak rezdel’iti i kam potroš’iti tote péneze. V respravi so se jâvlale sakofórmo part’ije: Sekcija za prekopicâvaje, Sekcija za kulturu i sup kulturu, Sekcija za pland i turizam, Sekcija za fęštaje, Skcija za žęlęncije i kolajne, Rezervna sekcija i druge.

Na toti skupščini so bili i mlâdi z Glavatišča (Jožek, France, Pętrek, Cilika) šteri so od Trijâki čâkali ka jim se plat’i za košje i pobiraje flaši, kupici i čiki okóli penzijonérskoga dóma.

Po kajšteraj govornikaj, za réč se javil i Jožek. Rekel jim je ovak:

“- Čuuj deda… ovaj… druk precednik, kolegice i kolegi! – Ja se jâvlam ispred Sekcije podmlatka Udroge penzijonéri! – Mislim da ne móram nabrâjati kaj sę mi délamo i skrbimo za Udrogo i kak bi vam bilo bez nas! – Em navék za vami snâžimo, pobiramo glažovéje od flaši, kupici i šâjbi – kak onda za izbore… negda i zobâčimo … “

Đura ga je onda grdo poględnol, pa je Jožek obrnol réč:

“Osim toga, mi smo vaša budučnost! – Što bo vas naslédil ako né mi? – Morti oni stariši? – Što bo prenâšal vašo dično ime, vaše zasluge i dobre običaje mlâdaj generacijaj?! – Zâto mislim da bi nam, Sekciji penzijonérskoga podmlatka mórali dati nekše péneze!”

Đura ga je široko poględnol, a te ga je spod oka pital:

“- Čuj Jožek… ovaj kolega percednik Sekcije podmlatka, a kulko penez bi vi to šteli?”

Jožek je mel preprâvlenoga odgovora:

“- Mislim ka bi nas išlo bâr tridęsti jezerači – bez stâroga duga!”

Đura se je šokérani sęl! – Da je dojšel k sęj, vel’i Jožeko:

“- Čuuuj, kolega precednik Mlâdih! Za tridęsti hiladi bi vi morali napraviti nekaj… nekaj,.. nekaj… za kaj bi se čulo po célomo cpódjemo i zgórjemo regijóno! – Nekšo manifestacijo za štero bi se s’i spominali, nekaj kaj bi s’i fâlili, nekaj na kaj bi dojšlo šęreg novinâri i radji i televiziji…, strajshih i domâči… nekaj kak… nęznam… – Ali né sam tak – “očemo péneze”!?”

Jožek se je stal i koražno mo je otpovedal:

“- Može! – I bómo napravili! – Napravili bomo! – I to več ovo nedelo! – Na križójo Glavatišča, pred vetrnarskom pumpom! Napravili bomo skup na šteri bodo dojšli nęvnógi novinâri i radji i televizije i šteri bodo, ki ovak, ki onak, zainteresęrano pratili, šacali, lukali si naši i lucki i strajski člani i članice! – Ali prosim lépo ka nam se odma dâjo pénezi, jer mi móramo odma investérati f pripremo, f propagando! – F soboto bodo vuni po regijóno pokęljeni plakati, a za v nedelo pólne organizérala bo se “Gej i prajd parâda, jed’ina zvun glâvnoga grâda!”

Đura je zatrdel! Stâl je kak spomenik! – Gledal je Jožeka … pa lude… pa Jožeka, pa lude…

Onda so se kolegice i kolegi najpredi počeli smij’ati, te pa pogled’uvati, te pa – pokati! – I tak je stvâr bila réšena! – Mlâdi so dob’ili pare! Organizérala bo se prajd-parâda!

F soboto só Glavatišče i bližiša okolica, sę blójke, s’i kostaji, s’i obloki na partijskaj čeljaj, bili pokęljeni s plakataj na šteraj je pisalo:

“V nedelo, točno f polne, na glâvnim trgo vu Glavatiščo, organizéra se

“GEJ I PRAJD PARÂDA ZVUN GLÂVNOGA GRÂDA”! – Govora bo održal precednik, šteroga bodo si Prajderi sámi zebrâli na lico mesta. Pozvani so s’i i sę!”

Da so f kmici išli dimo Sida je durnola Đuro i pitala ga – kaj ón na tó misli… Of ji je rękel:

“- Toti #$%&%$# grintavci! – Štó je toto balavurdijo pustil na sastanak! – Samo nam délajo sramoto! – Kaj se móra znati čé što f sęli nosi odzâdi rajsfršlusa?! – Bánda! – Besrámjaki!”

Sida ga je razmela pa mo je žalno povédala:

“- Jee. – Da pa to nębreš zabrániti..! – Drugač te s’i… da si zaostali, primitivec! – Si videl sam babe… kak so pokale… dvé so i zahuškale…!? – Ali pa da… ne vupaš biti protif… drugač te…!”

                           *  *  *

Nedela pólne. Na Glavatiškomo trgo se zebralo vęč kak dęset novinârski aoti, slikari i televiziji, ali tam dé so mórali biti sudijoniki f parâdi – nigder nikoga!

Jožek se dopęlal z biciklinom, zdâlka je videl sitoacijo, počóhal se je poglâvi, obrnol se na cesti i fujtnol dimo!”

F pondélek so Jožek, Pętrek, Francek i išče nekši, poklopleni dojšel k dedi – precedniko. Čim je zględnol dedo na dvoro, Jožek mo se zdâlka počel sukati, žaliti se:

“- Deda mi smo nikaj né krivi… Znâš… šteli smo… jer to je vę modęrno… popolarno.. ali nam je né uspelo! – Mi bomo péneze vrnoli… kaj moreš… ! Mi smo krivi i mi bomo splat’ili…!”

Đura mo je zadovolen, ze sredine dvora vęselo rękel:

“- Dobro je Jožek! – Nika ne mórate vrnoti! – Sę je vredo! – Odlično! – Uspeli ste!”

Povratak na naslovnicu…