Opčina Glavatišče respisala je propagando ka ludi počnejo rezvijati – selskoga turizma.

Organizérali so prdavaje, na šterim se govorilo o tomo kak – sę mora biti za goste aotentično, pošteno i da se program móra ludém spęlati nacéloma i točno tak – kak je to prinas v životo!

Đura i Pepi so se prijeli – selskoga turizma. Đura je rezglâsil ka f svojo hižo more dopęlati dvâ pâre. Tu morejo vživati i trpeti sę vžitke i falinge međimorskoga selskoga preživlâvaja.

Stanuvati morejo v onomo kaj je Đura zazidal fkluč, dvé hiže i sanitâra, da so Ivek i Vera bili na grunto, Sida bo jim preprâvlala košto, a Đura bo jim kâzal aotetnične selske vugode i tęrhe.

Vnuk Jožek je na interneto rezglâsil da – jęmlejo na svoj selski turizem, dvâ pâre.

I bormeš, javili so jim se nekši Englézi, dvâ móži ze svojaj žęnaj! – Jožek je razmel da so napisali da so z velikog grâda v Engleski i da dójdejo f petek v jutro, i napisal jim je “jes”!

I dojšli so. Đura i Sida so jih dočakali. Đura je kâzal dé naj se parkérajo, Sida se sam smijâla i i pozdrâvlala jih. Jožek jim je znal ręči – “gudaftenun” i “velkam” i kâzal jim dé bodo spâli.

Čim so dojšli, odma so platili za sih sędem dni – napré (ka jim štó péneze ne fkrâdne). Toti céli dén so sam spâli. Stopram navęčer jim je Sida prepravila i dâla sira z vrhjom i hajdi luka i čęšjaka, a Đura litra i vodo – i té dén so jim né prezentérali drugoga – aotentičnoga programa!

F soboto je Đura svoje turiste zbudil v jutro, f peti vuri! Né jim je znal pretomâčiti zakaj jih tak rano bod’i no, zapregel je kob’ile, a pre kólaj jih je preturčil z štamprlinom žganice. Pokâzal jim je naj se sedejo na kóla i potiral kob’ile na sinokóšo v Mârovec. – Kosit! Zel je jęno koso za sębe, druge dvé za Engléze, a žénskaj je pokâzal – kak bodo restepale plastovj’e! Za jęno vuro so Englézi več bil trudni, dobili so žule, ali je sręčom, Sida dojšla z zajtrekom i f cekaro donęsla sirove štrukle, pa so se sęli pod grm, zajtrkovali.

Da so se najeli, Englézi so Đuri povédali neka kak “aj kęn not mor”, “vi ken not”, “inposibl” i kâzali na sębe i povédal “tajerd”, ali jih je Đura né mogel razm’eti. Sam jim je kâzal – “idemo dale, to treba završ’iti”! Đura se držal toga ka – nęsmi varati, ka bi vę da je zel péneze – spęlal polóvnoga progrâma i ka to naj bil – autentični selski, nędelski život!

Po ósmi vuri so završili s košjom totih tristo klaftri, na kóla so hitili dvâ kupce trâve i pęlali se dimo. Englézi i jive žęne so na kólima f plastovjó zaspali i zbud’ili se dóma na dvoro.

Za južino so dobili – saki dvé tepke hruške i lónček kiséloga mléka. Odma jih je spravil na kóla makar se jim je né išlo i – otpęlal jih v gor’ice. Išli so rezat vrhe i potpelâvat, pa je tote svoje turiste spravil – sakoga v jęn red i pokâzal jim kaj mórajo delati. Žénske so rozgve nosile na kóla. Dvé vure so po žârkim sunco delali, a Đura jih je ponujal s špricarom. I on je pil. Dvâpot so spili, a pre tretjim špricaro so se Englézi popl’etali, pa je točil – malo slabiše.

F pol dvanajsti jih je naklâl na kóla i dopęlal dimo. Sida je pod hruškom prepravila stola i na stol donęsla obeda: juho, slâtko repo s paradajzom i nutri potkajena svinska rebra.

Da so se naobedovali, bili bi išli drémat, ali jim je Đura rękel – da to tak nębre iti, da on neče varati i da jim oče programa, poštetno oddelati i prezentérati – točno kak treba!

Spravil jih je na kóla i otpęlal na Drvišče. Sakoga od jih je spravil v jęden red kuruze i pokâzal jim – kak se kuruza rédi. Žénske so pobirale to kaj so dedi fsékli i naklâdale na kóla. Đura je ponujal s špricarom. Da so za dvé vure zišli vum s kuruze, Englézi so se né poznali. Takši so se naklâli na kóla, a dóma jim je rękel naj se – f kopaji malo hmijejo, da so zamusikani. Znova so povédali, “tajrd”, “ken-not”, “inposibl”, ali je Đura to né poslušal i né razmel. Sida jih je ponudila s kuruznom zlévenkom i – otpravili so jih znova – gori na kóla.

Đura je pęlal râvno f Čep. Tam je mel klafter gacijóvja, štero je posékel v febroaro i to so naklâdali na kóla. Za jęno vuro so naklâli. Đura jih je ponujal z špricarom, a oni so né pili, jerbo so jih – malo žrli komâri i hobâdi. Da so dojšli dimo, sklâli so gacijóvje f klafter, a Sida je več na stol pod hruško déla večerjo: – poln’ešjo slâtko repo s paradajzom i kuruzno zlévajko! Žénske so móm rękle da idejo – “slip”, ali jim je Đura je kâzal da – né moči, da on móra céloga programa pręjti pošteno i apsolutno. Za frtâl vure so se naj’eli i Đura jih je zlifral f škedej. Pustil je z kuružjâka kuruzo. On je v mašino puščal, ovi dvâ so vrt’eli mašino, a žénske so obružđâvale latj’e. Sida jih je je da-pa-da ponujala z zlévankom i brajdâšom.

Kóli desete vure je Đura rezglâsil fajronta i rękel jim da vę morejo iti kam što oče, a morejo iti k jęmo f podrom. – Englézi so se popl’etali i puklavo-šępavo – pobegli f svój apartman.

Drugo jutro f šesti vuri jih je Đura išel zvât, ka s’i skup idejo v gorice brât ráne jaboke.

– Ne ga jih bilo! – Zginoli so!? “A sę so meli organizérano – pošteno i točno po programo!”

Vnuk Jožek je dedi Đuri rękel

“- Deda, néma veze! – Ponujajo se mi nóvi turisti – kulko očeš! – V jutro dójdejo drugi! – Dvâ pâri! – Nekši Francózi!”

* * *

Za osem dni Đura i Pepi so se zišli na Turistički zajednici Glavatišče, radi turisti.

Đura pita Pepija: “- Kulko si gosti mel vutomo prvomo tjędno?

Pepi veli: “- Mel sam jęnoga apartmana kak i ti – dvâ pâre, kak i ti!?”

Đura mo vel’i: ” Jęęę! – Jâ sam mel – malo vęč! – F tomo prvomo tjedno, f svojemo apartmano sam mel štiri grupe po štiri turiste! – Čuj, dober posel je toti selski turizem!?”

Povratak na naslovnicu…