Đuro je šokérala vést ka se na svéto stvoril nekši novi korona viros – omikron, šteroga nišči nębre lâdati! Odma f petek sezval je preširenoga odbora Udroge penzijonéri Glavatišče. Svojaj članaj je predložil, a onda i naložil strogo strategijo bitke ka se potuče toti viros:

“- Prvo i prvo, drâgi moji, nutri f prostore Udroge penzijonéri nębre nišči, ako néma kovid potvrdo! Proporučam vam: néti vi najte nikoga post’iti k sębi na grunt, néti nutri f hižo što vam ne pokâže kovid potvrdo! Jer šteri néma potvrdo, more vam k hiži donęsti veliko zló!”

Med članaj ga na sastanko bilo i nekaj jih šteri so protivniki kovid potvrdi, a med takše spâdajo i Drago i Fęri. Protivniki potvrdi so se odma zdigli:

“- Čâââkaj ti Đura! – Nębre to tak! – Zakaj bi mi mórali kâzati nekše potvrde, kak da put’ujemo f Korejo?! To je segregacija, diskriminacija i fašizacija! – Si čul kaj je rękel Precednik države?! – Štó se oče cépiti naj se cépi, a štó se neče – nę móra se! I da so potvrde obična bedastóča! – Pa valda on najbole znâ!? – I tak ka boš znal, za takšo ekskomonikacijo v Udrogi je treba glasati, a né ka boš ti komandéral kak bo se živelo nátim svéto!?”

“- Tako je” zazijalo ga jih išče jeno pet-šest z lévoga ręda klópi!

Onda so skočili v zrâk s’i oni šteri so se cépili i ka imajo potvrde i počeli so óni kričati:

“- Kaaaj bote vi nam zapovédali kak bo!? – Štó ste vi opče nâtim svéto?! – Kovid potvrde se mórajo meti i – šlus! – Ste čuli Precednika Vlâde? – Pa valda on znâ kaj govori!? – Zakaj bi mi cepleni sporadi vas pâr štrptali od totoga – omikrona!? – Đura ima praf! – Štó néma kovid potvrdo, néma kaj hod’iti v Udrogo, néti v zbor, néti vu folklor! – Naj dóma čami!”

Onda je počila svâja. Drago i Fęri so pumpali jęne, a Pepi druge! Dojšlo je i do namétaja!

Te se Đura znova stal, zdigel róke i ovak zaklučil respravo:

“- Kolegice i kolegi, vidim da so jęni člani za to ka bi se potvrde mórale sigder i sęposod meti, a drugi da so za to ka se more – bez potvrdi sęposód hoditi! – Dooobro! – Vidim da je treba glasati! – Pa, idemo glasat! – Štó je “ZA” naj zdigne róko?”

Hajdi jih je zdiglo róke! – Jęno dęset ga jih né zdiglo róko, jer so né znali, ęli se to glasa za to ka se potvrde mórajo meti ili pa se glasa za tó – ka je moči bez potvrdi hoditi!

Đura je nabrzino konstatéral:

“- Znači, tridęstiosem naprama dęset! – Kovid potvrde so obavezne! – I prosim lépo, kolegice i kolegi ka bi se tote naše odloke s’i savesno, odgovorno i principjelno držali, i to sigder i navék! – Zapiram sastanka! – Vidimo se drugóč – i to samo z onaj šteri imajo potvrde!”

Rezišli so se. F prostoraj Udroge so ostali samo Đura, Drago, Pepi i Fęri. Drago i Fęri so Đurijo i Pepijo bajali da se je né glasalo pošteno makar ga jih, vidlo se, vęč za ovo nego za ono… Te je Fęri pretrgel toto prâvdaje i – priznal da je on toti dén toti Franc Ksaverski, šteri se f petek slavi! Z aota je donęsel štiri litre béloga, a vodo so meli tam. – Tak so slavili Fęrijovo godovn’ó i žereče resprâvlali – kak se je to glasalo! – Pre štrtim litro, bliže tretji vuri, konstatérali so da se je vę treba totoga režima držali – čvrsto, odgovorno i principjelno, jer bi bilo sramota ka se vę totoga režima naj držali – oni šteri so ga zmislili i zglasali!

Rezišli so se po tretji. Za frtâl vure kak so se rezišli, Pepi je na mobitel zęzval Đuro:

“- Đura, Liza me ne pusti nutri! – Ružil sam, trl sam, né se je štela javiti, a da se javila, te mi je rękla, da naj idem tâ dé sam dovezdar – iskal zarazo omikrona i da bom nutri mogel onda da ji pokâžem – nóvo kovid potvrdo, ka sam né zaraženi z totim omikronom!”

Đura mo je napól stiha, ka naj sósedi čuli, isto tak povédal:

“- Pepi, néti męne moja Sida ne post’i nutri! – Zvónil sam tak ka sam prekuril zvónca! Ružil sam po vrâtaj, obloko, fučkal, a te da se je javila i rękla mi je da – vrâg znâ kód sam se tępel i da me nutri nav post’ila dok ji ne pokâžem – novo kovid potvrdo, ka sam né zaraženi i ka sam né negder pobral totoga virosa – omikrona!?”

Đura i Pepi so stopram prti jutri itak, naprosili žęne ka so jih pustile nutri i obęčali so jim da pejo f samoizolacijo, i to tak dugo dok si ne nabâvijo potvrde!

Po ósmi vuri v jutro, róm da se Đura truden kak zęmla f svoji karanteni sprâvlal spât, dojšli so vnuk Jožek, Lizin Francek i Fęreijov Pętrek. Deca so srd’ito kričali na Đuro! – Najpredi Jožek:

“- Deda, kaj si to pâk fčęra spęlal f sęli?! – Vništil si nam biznisa! Kánili smo dobro zaslužiti! Stali smo se v jutro f pol šesti vuri i išli po sęli, od vrât do vrât, bajali i kričali:

“- Dénes je Svete Barbare dén! – Dęj vam Bóg puriče, râčiče, koj’iče, vol’iče…” i da smo sę to odkričali, da nam je trebalo dati péneze, te so nas oni znutra pitali – čé imamo kovid potvrde! – A znâš da to némamo! – I – natirali so nas! – Nikaj smo né dob’ili, nika zaslužili!”

Đura je močen’ički odigel glâvo, pa je dečkéraj ovak povedal:

“- Razmim dečki! – Tu ste hajdi kvârni! – Sida bo vam dâla sakomo stotko, ka sanéram jęn dél zgube štero ste pretrpeli! – Ali v nečemo bote i prefitérali:

Zutra bodo mikule i kramposi hodili po sęli! – Vi ste inače nemogóče hmáji, ali morete biti bez brige i sigurni! – Mikule i kramposi vas – nado odvlekli v Drâvo, jer da doružijo z lancaj do hiže, mi i Pepi i Drago i Fęri smo se čvrsto dogovorili ka jih post’imo nutri samo – čé imajo kovid potvrde! – Če némajo, a valda némajo, onda jih namo post’ili nutri!”

Fčęra so hod’ili mikule i kramposi! – Dečkére je nigder né videti! – Morti so mik’ule mele kovid potvrde!?

Povratak na naslovnicu…