G Đurinomo vnuko Jožeko so na potép dojšli Pepijov vnuk Francek i Fęrijov Pętrek. Dojšli so, doli poth’uljeno gled’eč, zs zafrkjenim čobama, z kukmaj od trenérki na glâvaj do nosa, makar je bilo vróče kak f peklo, ali – tak je to vę modęrno. Nutri so se spravili v jęden kót, néso se nika spom’inkovali. Gledali so v mobitele i po jimi – fretali. I tak jęno vuro. Fretali i fretali – tote mobitele.

Đura se jęn čas držal kak da ga né brige kaj fačoki délajo, a onda ga je to počelo žjaviti!

“- Kaj sam lučete vute škatulkice? Kaj némate pametn’ešega posla?! – Bi râjši ritali lopto, pickali se, kârtali, škólali, svinkali, šprl’ičkovali se, pokali, činkali, spelâvali gézde … ili kaj drugo takšega – spametnoga! – A né to! Sam fujite i lučete vute mobitele!? – Zgled’ite mi kak da ste – faling’asti!”

Vnuk Jožek je važno zdigel glâvo od mobitela, ka dedijo pové ka je ón za jih – zaostali!

“- Deda, ti nika nęznaš o den’ešjemo životo! To so moderne tehnologije, modęrni alati komonikacije! Na takši stroj kakši je mój, moči telefonérati i gâsa poslati … kam očeš na svéto i dale! – Ali, nębrem jâ to tębi pretomâčiti da ne razmiš! Ti si sto lét za medv’edom!”

Đura se ovrédil: “- Kaaaj ti znâš, pas’uglavec jęden!? – Jâ sam to mogel delati več pred pędeset lét!”

Dečkéri so se na to nasmij’ali i zeli so si to pod – “bole ka na totoga dedeka né trošimo réči”!

Drugi dén se zidjeo isti dečkéri na istomo mesti. Saki je pehal f svojega mobitela.

Đura je išel mimo i pâk jim sponęse: “- Koooga vero lučete vu te škat’ulke?! – S’i po prék bote se zah’irili?! Vrâk vam mobitele! – Bote zatrdeli! Igrajte se neka spametn’ešega!”

Te mo je Pepijov Francek ovak spoč’ital: “- Tetec vi to ne razmite! – To so modęrne stvâri! Vas je vréme pov’ozio! – Mi moremo kaj očemo zapovedati mobitelo … Jâ samo vu jęga ręčem réč i mobitel to napiše i pové onomo komo jâ očem pov’edati …!

Đura je zmâhnol na to – modęrno tehnologijo: “- To vam je nika! To sam jâ delal več negda, pred pędeset lét, da ste vi išče né bili v urbanističkim plano!”

I tretji dén so dojšli k Jožeko dečkéri. – Aaali, vę so se dogovorili ka bodo Đuri nast’avili – zójko! – Čé bo i dénes rękel da, to kaj oni délajo, da je on – to mogel delati pred pędeset lét i da more to delati i dénes čé oče, rękli bodo mo naj próba, – naj jim pokâže totoga – svojega uređaja i naj naprâvo to zóčim se fâli, ka bodo oni vidli!

Tak je i bilo. Đura je išel mimo dečkéri šteri so fretali po mobitelaj. Vel’i jim:

“- Pâââk fretate po tém škatulama! Bi delali neka spametnoga, a ne ka na tém vušivite!”

Fęrijov Pętrek veli Đuri: “- Tetec, vi se f to ne razmite! To je modęrna tehnologoja štera je za vas špansko sęlo! – Ne splat’i vam se nîti dopovedâvati, da tak-i-tak nate nič razm’eli!

Poględnite, jâ sam povém svojemu uređajo i on to napiše i posprâvi f svojo “pamet!”

Đura mo vel’i: “- Čuj ti dečkérec, to sam jâ znal i mogel – predi nego ste vi bili pre mami i kandidatima – v računo! – Męni moj uređaj, né samo ka me posluša i zapamti kaj povém, nego i naprâvi sę ono kaj mo povém!”

Fęrijov Pętrek mo te vel’i: “- Znâte kaj, bez zamere, ali vę ste se grdo zlagali!”

Đura se ovrédil: “- Ne verjete?!”

Dečkéri so v jęn glâs skričali: “- Neee!”

Đura je rękel: “- Se vupate vâdlati?!

Dečkéri vel’ijo: ” – Jeee! – Mooože! – Za kaj gut očete!”

Đura pita: “- Kaj očete za oklado – čé nav tak kak sam vam rękel?”

Dečkéri vel’ijo: “- Sakomo stotko za bambosa!”

Đura vel’i: “- Mooože! – A ako jâ dobim oklado, onda vi mi moŕate – pospr’aviti lajske i letošje sekundarne proizvode mojega uređaja!

“- Dogovorjeno ?” “- Dogovorjeno!”

Te jim Đura vel’i: “- Vi vę ostanite nutri, ka si jâ vuni preprâvim uređaja za kladijonico!”

Za frtâl vure, Đura zaz’ove dečkére: “- Dečkéri, morete dojti vum!”

Dečkéri dojdejo vum i – gled’ijo bez réči!

Đura je vun z škedja zvlekel drvéna kóla, zapregel Šeko i Liso, sel se na kóla f sic i rekel dečkéraj: “- Dečki, sędite se z męnom gori, ka vidite kak funkcijonéra mój uređaj!”

Dečkéri so se … sęli gori na kóla.

Đura biča i por’išče ftekne krę ruč’ice, pogaj’ačo zašlajtri za sic, déne róke na skriž i vel’i dečkéraj: “- Vę vi dečki gl’edite kak to funkcijonéra, bez – fretaja!

Naslójeni na sic, Đura s pól gâsa vel’i: “- Đija Šeka, Lisa!” I pelâj géne z dvora!

Pre vrâtaj, Đura s pól glâsa vel’i: “- Hok, Šeka, Lisa!” i pelâj brne lévo vu vulico!

Na prvomo križájo, Đura vmirjeno vel’i: “Čâ, Šeka, Lisa” i kóla brnejo désno vu vulico.

Za tém Đura vel’i: “- Eha!- Štiii, Šeka, Lisa!” I peláj géne nazâj – do nóvoga “- Eeehaaa!”

Lisa je stâla z nogom na vojko, pa ji Đura vel’i “- Lisa, nugo!” i marše stáne doli z vojke!

Onda Đura veli: Čâ, đija!” i pelâj se obrne prti dómo!

Pre pótnaj vrâtaj je Đura zrękel “- Hoook Šeka, Lisa!” i pelâj je nav’ozil nutri, točno na mesto ze šteroga je predi génol! Nazâdje Đura lubezn’ivo vel’i – uređajo: “- Ehaaa!”

Onda pita dečkére: “- Jęli je moj uređaj, na mojo réč napravil sę kaj sam rękel?”

Dečkéri so bili tiho! Napravili so se kak da bi f štâljak stali i sam pitali: “- Tetec, meli ste praf! – Povîčte, štere – sekundarne proizvode je toti vaš – uređaj proizv’el, ka posprâvimo!”

Đura jim milostivno vel’i: “- Dečkeci, toti sekundarni proizvodi, štere mórate pospraviti – zâto ka ste zgub’ili oklado, vam je toti kup štâlnoga gnoja – dvâ vozi, štere mórate naklâsti na kóla! – Jâ sam vam kóla več nav’ozil – tak ka vam je sę pre róki! Rasohe so vam pre štali naslójene, a mętla za nazâdje vam je f kólnici! – Je poštęno?!”

(Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…