Općina Nedelišće na posljednjoj je sjednici Općinskog cijeća između ostalog donijela odluku o prijenosu svog suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec. Naime, nekretnina u kojoj se nalazi Umjetnička škola Miroslav Magdalenić je 1993., nakon uspostave aktualnog ustroja lokalne samouprave u Hrvatskoj, prešla u vlasništvo novoformiranih gradova i općina, a sukladno tome Općini Nedelišće je pripao suvlasnički dio od 8,3%.

Kako zbog dotrajalosti objekta postoji potreba za znatnijim ulaganjima koja bi se mogla dobiti i iz europskih fondova, potrebno je prije toga razriješiti imovinsko-pravne odnose. Zbog toga je predloženo da svi suvlasnici (nap.a. ima ih 19) prenesu svoje udjele na Umjetničku školu bez naknade, a Umjetnička škola i Grad Čakovec kao JLS na čijem se području nalazi predmetna čestica, pravno bi se obvezali da će na toj lokaciji u narednih 100 godina biti umjetnička obrazovna ustanova u javnom vlasništvu.

(nl)

Povratak na naslovnicu…