U uredništvo smo iz Općine Nedelišće zaprimili dopis Međimurskih voda koji prenosimo u cijelosti:

Javni poziv građanima Općine Nedelišće na priključenje na javnu odvodnju (KANALIZACIJU)

Građanima Općine Nedelišće tijekom proteklih 10-tak godina izgrađen je veliki dio sustava odvodnje otpadnih voda po naseljima, čime se omogućava pravilno zbrinjavanje otpadnih voda i pročišćavanje na Pročistaču otpadnih voda Čakovec i podiže standard i kvaliteta stanovanja te štiti okoliš od onečišćenja kao i podzemne i površinske vode, a u konačnici doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva.
U sklopu projekta „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“ koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013. Europske Unije, izgrađen je i preostali dio sustava odvodnje otpadnih voda po naseljima koja pripadaju Općini Nedelišće te sada preostaje postići priključenost stanovništva na javnu odvodnju koja do 2018. godine prema preuzetoj obvezi na temelju studijske dokumentacije mora biti 92% stanovništva tamo gdje je izgrađen sustav javne odvodnje.
Priključenost stanovništva je glavni indikator uspješnosti projekta, jer bez priključenosti objekata iz kojih se ispuštaju otpadne vode na javni sustav odvodnje, cjelokupna investicija izgradnje nije opravdana.

Stoga, a i obzirom na potrebu zaštite okoliša i voda kao dobro koje je od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, Zakonom o vodama propisana je obveza priključenja objekata na komunalne vodne građevine (na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje).

Člankom 212. Zakona o vodama ( N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisano je da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine (za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju) sukladno odluci o priključenju jedinice lokalne samouprave.
Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 26/2010, 18/2011 i 8/2013) u članku 5. propisana je obveza priključenja na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:
– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
– postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 12 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
– postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Ukoliko vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine prema članku 212. stavku 1. Zakona o vodama, propisane su prekršajne kazne te će se tako sukladno članku 243. Zakona o vodama, fizičke osobe kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn za prekršaj.
Za pravne osobe propisane su kazne u iznosu od 10.000,00 – 50.000,00 kn, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi novčana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn, ukoliko nekretnina u skladu sa zakonom i odlukom o priključenju nije priključena na komunalne vodne građevine.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi članka 212. Zakona o vodama obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.

Pozivamo građane Općine Nedelišće da sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Zakonu o vodama, priključe svoje nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju), kako bi se prijava gospodarskoj inspekciji koristila kao krajnja mjera.

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje u Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10.

Uz zahtjev za priključenje potrebna je kopija katastarskog plana i kopija građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju kako bi priključenje bilo legalno.

Pozivamo građane Općine Nedelišće da se jave u Međimurske vode d.o.o. i raspitaju o najlakšem i najbržem načinu priključenja njihove građevine na javnu kanalizaciju.

U skladu s ODLUKOM O AKCIJSKIM UVJETIMA PLAĆANJA IZVOĐENJA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE, domaćinstvima ( fizičkim osobama ) i drugim korisnicima koji podnesu Međimurskim vodama d.o.o. zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav odnosno sustav odvodnje i sklope s Međimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izvođenju priključka na vodoopskrbni sustav odnosno sustav odvodnje, najkasnije do 31.12.2017. godine, odobravaju se sljedeći akcijski uvjeti plaćanja :

1. Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku
a) za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta
b) do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta
c) do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta
d) do 36 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – uvećano za troškove financiranja od 10 % na vrijednost predračunskih radova.

2. Ostali korisnici – prema predračunskom troškovniku
a) za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 5 % popusta
b) do 6 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta.

Sve detaljnije informacije o svakom pojedinom priključku, građani mogu dobiti u Odjelu odnosa s korisnicima Međimurskih voda d.o.o., Matice hrvatske 10 (prizemlje) ili na tel. 373-732 i 373-733.
Zahtjev za priključenje može se potpisati u Međimurskim vodama a nalazi se i na web stranici: https://medjimurske-vode.hr/zahtjvi-i-obrasci/
Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: [email protected]

ZAŠTITIMO NAŠE VODE, JER VODA JE NAJVEĆE BLAGO MEĐIMURJA!

Zaštitom voda i okoliša odnosno izgradnjom suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda štiti se i zdravlje i sigurnost ljudi, stoga je naša poruka građanima Međimurja u naseljima u kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, a koji svoju građevinu odnosno drugu nekretninu nisu još priključili na sustav javne odvodnje da to izvrše što prije odnosno da se jave u Međimurske vode d.o.o. i podnesu zahtjev za priključenje najkasnije do 31.12.2017.

 

Povratak na naslovnicu…