Sęposód poplave! F pondélek, tork i srédo. No, na Glavatiščo ga né bilo poplavi.

Drago, Fęri i Pepi so se f petek v jutro najšli f krčmi pre Kati. Onda je dojšel i Đura pa vel’i:

“- Dečki, vę róm mi je v Udrogino kancalarijo kotarski kurir donęsel pošto! – Ovi s kotara so poslali – depešo sim organizacijama štere so pretrele škodo od poplave, da naj prijâvijo, da bode jim kotar platil kvâra. Mi smo v Udrogi – né meli poplavo néti kvâra, pa te, ne móram…”

Ovi tri so široko poględnoli Đurija – ka mo je zabegla réč:

“- Kaaaj? – Čé se delijo pénezi – onda smo meli poplavo! – Pa čé smo jo róm i né meli – pa bómo jo meli – čé treba! – Napiši jim da smo pretrpeli veliko škodo, da nam je strâdala vrédna matrjalna imovina f podromo – za prék dęset jezer evri!”

Đura si je naténkoma premislil, pred pólnevom odišel v Udrogino kancelarijo, napisal dopisa, popunil formolare, da je – bilo tak i tak, da so bili poplâvleni Udrogini podromi, da jim je nastrâdalo tó i tó, da je kvâr okóli dęset jezer evri i toto prijavo škode je otpęlal na kotar.

No, isti dén, f petek odvečer, znova je pozval svoje pajdâše f krčmo “Kata – rajska vrâta”. Sęli so se f kóto i Đura jim je stiha pretomâčil kak je bilo i – kaj slédi:

“- Dečki, odnęsel sam papére na kotar zâdji čâs, jer so do jęne vure dénes jęmali! Rękli so mi da, kak zgled’i, da bodo s’i dobili ki so meli i prejavili škodo od poplave! – Aaali, rękli so mi i da – zutra v jutro jiva komisija ide vum, ka vidijo kakša je točno škoda komo i ka naprâvijo zapisnika! – Eee, kak vidite, tu se je vę stvoril mali problem! – Dojšli bodo zutra vum!”

Dečki so mâhnoli saki jęnoga, poględnoli so se med sobom i v jęn glâs zgovorili:

“- Je pa kaj te?! – Čé treba meti poplavo, bómo jo meli! – Pa to se najlęži naprâvi! – Je né tak?! – I to je treba réšiti išče dénes, tak ka bo zutra v jutro – sę barajt za komisijo!”

Dečki so mâhnoli išče saki dvâ i odišli f prostore Udroge penzijonéri!

V Udrogi f podromo ga ga né bilo ničega. Đura je doli odšrâjfal vodovodno céf i voda je po podromo tękla kak będasta. Da je natęklo pedel, dečki so mo rękli:

“- Čuj, za tó ka je voda – namo dobili nikšo odšteto! – Voda dójde, voda dide i – néga škode!”

Onda je Đura zapovedal:

“- Donęsite z kancelarije sę stariše stolce i stol’ice, osim mojega stola i fotelje!”

Tak so i napravili. Ali dečki so mo rękli da je i to premalo. Đura je te dale zapovédal:

“- Donęsite z ormâra pisače mašine, zbrajalice, geštetnera, stolno lámpo i stâroga telefóna!”

Da so to dečki nanosili f podrom, išče nâvek je to zgledalo – dosta slabo:

Đura jim je, dok je poléval zide, dale nalagal:

“- Dečki otprite drugoga i tretjoga ormâra! – Vum z jih zémite só arhivirano dokomentacijo i donęsite jo sém i sklâdnite tu doli po kótaj!”

Dečki so znosili tote škâtle, registratori, kupe Vésniki, Narodni nov’in, Starti ,pa i sę drugo, kak so – jugoslavenske zastave, slike druga tita, škâtle s prâznimi priznanji, odlikovanji, pofalnici, spomenici…! – I išče ga ga – né bilo dosta! – Onda jim je Đura naložil ovâk:

“- Dečki, donęsite f podrom i só i letošjo dokomentacijo z prvoga ormâra! – Ęm znâte kulko ga ga tu zmišleni putni nalogi, dnevnici bez rečuni, naštelani obračuni, zmišleni isplatnici, regresi i refondaciji bez odloki, posudbi ke smo né vrnoli, isplate krčmar’ici Kati bez rečuni… tak ka bo duplični hasen od tote poplave! Pobęrite i sę z mojoga stola, telefóna, lampaša, zbrajalico, ęr-pęra, plajbase, kolendâre i takše bedastoče, ka mi poplava – sę nóvo donęse!”

Dečki so znosili sę to f podrom i podurknoli vu vodo! – Đura je poléval i začas je f podromo bilo blizo meter vode! – Réšeno! – Odišli so dimo.

Zutra, f soboto v jutro po ósmi vuri dojšla je kotarska komisija. Dojšli so tri službeniki i jęden nekši jakši. Iskali so – naj Đura dâ jęnoga svojoga člana f komisijo. Đura jim je zvâl Karažincovoga Imbreka. Komisija je počela delati, pregledâvati, pisati.

Voda se je več povlekla, tak ka ga je bilo okóli dvâ pedle. Precednik komisije je konstatéral:

“- Razumlivo je ka se je voda dosta povlekla jer je poplava dojšla pred tri dni, ali se po zidaj i mokri robi vidi ka je bila visoka dobrih meter! – Zapisano!”

Imbrek so v batovaj škorjaj prehâjali po podromski vodi i glasno govorili:

“- Točno je tak! – Poplâvleni je meblin, poplâvleni so električni aparati, zbrâjalice, množilice, geštetner … a â? – Nesréčno! – I sâ arhiva! – Glejte glejte … i noviša, leta! – I nóva dokomentacija je nastrâdala! – Glejte, z vode sam â, čista cpót spuknol i … kaj je to? – Bormeš kotarski dopis – depeša, dé kotar pozivle organizacije ka prijavijo škodo i kvâra ako ga je štera organizacija pretrpéla od poplave… da bodo jim pokrili só škodo….!?”

Of s Čakofca, glâvni f komisiji pita Imbreka:

“- Kaj vel’ite? – Naš poziv – ka se prijâvi kvâr i škodo od poplavi?! – Dęjte ka vidim! – Bormeš je! – Naša depeša! – Pa kak?”

Pepi je nefkrętno poględnol komisijo pa jim zgovori:

“- To je te… valda poplava donęsla…”

Of s komisije ga žereče sprâši:

“- Ali pa… poplava je bila f pondélek, tork i srédo, a toto depešo je naš kurir reznosil sim organizacijama – fčęra v jutro!?”

Povratak na naslovnicu…