Općina Nedelišće na svojem teritoriju nema dovoljno kapaciteta u vrtićima da bi svi roditelji mogli upisati svoju djecu. Dok se ne izgrade neki novi vrtići, i dalje će potražnja za mjestom u vrtiću biti puno veća nego je ponuda slobodnih mjesta.

Kako bi se spriječile loše konotacije oko toga tko je upisani, a tko nije upisati, te kako bi se spriječili bilo kakvi pokušaji da se nekoga upiše “po vezi”, načelnik Nikola Novak poslao je na Vijeće dokument kojim se definira tko i kada ima prednost pri upisu u općinski vrtić.

Dokument pod naslovom “Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić” vijećnici su jednoglasno prihvatili. Dokument precizno definira prioritete i prednosti, a mi ga u cijelosti donosimo u nastavku.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Zvončić“

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Zvončić“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), kojem je osnivač Općina Nedelišće.

Članak 2.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu.

Članak 3.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Općine Nedelišće.
Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Općine Nedelišće, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području Općine Nedelišće, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području Općine Nedelišće.
Dijete strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak ili odobrenu međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području Općine Nedelišće zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka.
Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jednoroditeljska obitelj je ona obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji izjednačena su u pravima propisanim ovom Odlukom.

Članak 4.

Ukoliko nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Nedelišće.

Članak 5.

Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, mogu se upisati u Dječji vrtić nakon što se upišu sva zainteresirana djeca iz članaka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 6.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.
Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu imaju djeca prema sljedećem redoslijedu:
– djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
– djeca oba zaposlena roditelja,
– djeca iz obitelji s troje ili više djece,
– djeca samohranih roditelja,
– djeca iz jednoroditeljskih obitelji,
– djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji,
– djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,
– djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.
Red prvenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva.
Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednaki broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Članak 7.

Na temelju podnesene prijave roditelja, Dječji vrtić upisuje djecu s cijelog područja Općine Nedelišće.

Članak 8.

Dječji vrtić će osigurati provođenje obveznog programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja, uz uvjete propisane zakonom.

Članak 9.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, bodovne kriterije za ostvarivanje prvenstva pri upisu te organizaciju prijema novoupisane djece utvrđuje Dječji vrtić svojim općim aktom.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće
Predsjednik Općinskog vijeća
Hrvoje Kolman

Povratak na naslovnicu…