V Udrogi penzijonéri Glavatišče, na sastanko preširenoga Upravnoga odbora dojšlo je do bune! Člani Udroge so se rezdelili na pól: na one šteri so kre Đure i one šteri so protiv Đure! Protiv Đurinih z Zgórjega kraja (Đura, Pepi, krčmarica Kata) šteri so se cépili med prvaj išče z onaj Trampovaj inekcijaj, pobunila se druga polovica Upravnoga odbora, šteri so né dojšli na red za cépleje (ovi z Cpódjega kraja: Drago, Fęri, Šoparova Treza). Ovi drugi so govorili ka so Đura i jęgovi, znali ka – da Bajden dójde na vlast, da bo on zateknol i da prek velike vode nębo išla néti jęna inekcija, dok se s’i Amerikanci i jivi pesi dvâpot ne pocépijo!

Svâja je dojšla tak dalko ka so pobunjeniki iskali od Đure ka podnęse ostafko! Đura je za to né štel néti čuti! Išče jim je norčlivo rękel:

“- Čé očete mojo ostafko – nacrtajte si jo! – Jâ sam se prvi cépil za uzor, a né ka bi bil pohlępen! I kaj bi vę šteli? – Šteli bi ka bi se dedeki i mamice šteri kóma sopijo, cépili predi kak Capek, Beljek, Pupek i Peđek?! – Kaj so se né i v državi i f kotaro i v opčini i v mésni zajednici prvo, za uzor, cépili šéfi i precedniki i jive šoce i familije?! – Ste morti né pleskali?! – A vę bi šteli izbore? – Figo! Nado saki čas izbori! Pa so bili pred šest lét! – Zapraf – prebrojite se, kulko vas ga!? I tak némate šanse!”

Onda je dojšlo do svâje i namétaja! Prešireni Upravni odbor se je respal z nagrâžajem!

Drugo vęčer so se pobunjeniki štere vodijo Drago, Fęri i Treza, zišli na sastanko f Dragijovi létni kuhjici, stiha i tak ka je nišči nav znal. Drago je mel glâvno réč:

“- Kolegice i kolegi, ove uzorpatore vlâsti, Đuro, Pepija, Kato i bándo kâ tiska krę jih, moremo zrušiti samo z revolucijom ili državnim udarom! Pod kraj tjędna bom vas jęden dén zezval ka se znova s’i zbęreemo i idemo f napad na kancelarije Udroge! Ako drugač nav išlo, potęremo vrâta, vruhnemo nutri, osvojimo štambiljo i sę važne dokomęnte i dale smo – mi na vlasti! – Aaali, za to – nikomo najte ręči néti réč! – Dogovoreno?”

“- Dogovoreno!”

Drugo jutro so Đura, Pepi i Kata – sę zazvedili. Odma so sezvali hitno Precedništvo Udroge, i to sam óne, šteri so krę jih! Đura je je bil strogi, napuhjeni i ovaj je ovak rękel:

“- Kolegice i kolegi, setoacija je složena! – Preprâvla se napad pobunjeniki na naše prostore! Nęznaš da, nęznaš ze štere stráni, ali mi moramo biti budni i preprâvleni na sako diverzijo! Zaradi toga, móramo organizérati stalno stražo v Udrugini kancelariji! – Odvęzdar, saki dén, jâ bom na strâži predpólnevom, ti Katica odvečer, ti Pepi do pól noči, a … vi deda Karažincov Imbrek … bote vi mogli … bi držali strâžo od pól noči do jutra i … čé ste né strâhom…?!”

Imbrek so se stali mirno, i soldački skričali prti Đuri!

“- Jâ? – Bez brige! – Čé dójde što da bom jâ na strâži, s’i bodo leteli vum – črez oblok!”

Tak je i bilo. V Udrogi se držâla strâža furt i saki dén. Nešterni stražâri so ze sobom nęsli na strâžo neka za delati, nešterni jestvino i pijačo, a Imbrek so si tâ donęsli i guja i vajkoša.

Jęno nóč f srdini tjędna, da je minolo pól noči, Drago, Fęri, Treza i išče nešteri z jive gerile, stiha so se dosmicali do kancelarije Udroge! – Črez klučanico so vidli da se nutri svéti! – Stiha próbajo… Zakléjeno! – Zaleteli so se vu vrâta, vrâta so se na silo otprla i vdrli so nutri:

“- Imbrek, predajte se! – Predajte nam kluče i só dokomentacijo i morete iti dimo!”

Imbrek so róm večerjali. Jeli so z kántice slâtko repo s paradajzom. Pólek na stolo je bil kotâč jegera i kruh. I liter i voda. I kcój sędmere osmere tablete! – Imbrek dečkaj velijo:

“- Dečki, kaj ste dotrli kak râbari? – Očete šambilo i dokomęnte? – Pa mogli ste dojti lépo, porajkati … z dobervęčer… – Tam so vam kluči i papéri i zémite si jih! – Pa za to ste né mórali vdirati! – Sędite se malo – kak ludi! – Ponudite se z jegerom! – Vrežite si kruha! – I špricara si natočite – to je moje lajsko, z goric! – Dragec zapri vrâta po nogaj mi puše! Mrzlo je.”

Drago je próbal vrâta zaprti, ali so se né dâla … neka je zadévalo …néje hačilo… Veli:

“- Čujte Imbrek – nejde! – Neka se zadévle! – Zgledi da so potrta …”

Imbrek mo velijo:

“- Bo išlo! – Zapri tak kak si otpral!”

Drago hlopne z vrâtaj i – bormeš so se zaprla!

Pobunjeniki so se sęli. Imbrek so jim natočili špricara. Rezali so si jegera i lépo so se spominali. Drago je pital Imbreka:

“- Imbrek, a kak je to, zapraf, ka ste nam – tak mirno dąli kluče i dokomęnte?”

Imbrek so rękli:

“- Zakaj vam naj dâl? – Čé jih rom tak očete, te si jih zémite! – Męni je važno ka mi je toplo, ka sam né fést betęžen i ka mi saki dén donęsejo pred vrâta jestvino!”

Drago i Fęri ga pitajo:

“- Pa kaj Imbrek, vi ne pâzite tote prostore od – nas? – Né ste vi na strâži?!”

Imbrek so se čudili – kak da za nikaj nič nęznajo:

“- Kakši strâži? – Kaj bi jâ pazil? – Nééé! – Jâ sam tu v izolaciji, jer sam dobil korona virosa, ali čista malo, i skorom nika mi je né … – Samo sam malo šmrklavi… i malo kašlam … ali so mi doktori rękli ka nęsmim biti doma pre žęni … pa me je te Đura pustil – naj bódem tu tjęden dni dok več nębom opasen za svojo žęno … Zapraf, toti korona viros je opče né będasta stvâr… nosijo mi jesti i pijačo, nič ne délam … Ajde, dečki, živeli!”

Drago, Fęri, Treza i ovi drugi, skočili so od stola od Imbreka … rąvno na vrâta, ka pobégnejo vum! – Ali vrâta ze šteraj je Drago hlopnol so se zaglozdila, zasunola, kvaka je né delala, néso jih mogli otprti … a treba vum hitno … kam … oblok, s’i so skâkali vum – črez oblok!

Povratak na naslovnicu…