Tjęden dni po Vuzmo, Liza je govorila svojemo Pepijo:

“- Čuj Pepi, toti naš dečkér več leto dni hodi na Križopotje k toti puci, Trinajščakovi Nežiki, a ne žęnijo se! – Tó je né red!? Pucka je fést i fajna je i treba Franceka stisnoti – ka se ožęni!?”

Pepi je skočil v zrâk i kričal na Lizo:

“- Kaaaj ti je!? – Si nora!? – Kaj bi dečka tirali ka bo se žęnil?! – Pa je puca né v drugim stanjo!? – Obedvâ so išče mlâdi! – I kam ti je sila? – Znâš da smo slabi s pen’ezima! A kulše lude móramo zvati na gost’uvaje – pre šteraj smo se sę gost’ili?! – Kaj nóriš?!”

Liza mo malo tišiše, lis’ičje vel’i:

“- Ne razmiš! – To je vę idejalno! – Ręčemo ludima da se ovi dvâ mórajo žęniti, a znâš da vę né smeti stvârjati velika gostuvaja! Onda f krčmo k Kati pozovemo samo najbližišo rodbino, a sima drugima ręčemo – “Žal nam je, stožer civilne zaštite – nęda ka bi se zbralo vęč kak dvajsti ludi”! – Tak zbâvimo sę i prejdemo najlepše i najfal’eše!”

Pepi je samo – z ramenima išel gori – doli.

Liza je toti dén počela žâjdati sina Franceka: “Čuj dugo hodiš, trebalo bi se žen’iti”, pa “néje red tak dugo hoditi, a né se žęniti”, “ili žen’iti ili né hod’iti”, “kaj bodo ludi rękli”, “ka naj bo puca v drugim stanjo”…” to bo sramota”, “mogel bi se”, “móral bi se …”!?

Francek se bránil, da mo je “išče né za ženidbo”, da je jiva “lubav velika ali” da si “misli da je né v drugim stanjo”, da “oče veliko gostuvaje, a vę f koróni more malo svati zvati” …!?

Liza je tiskala i tiskala i – Francek ji je obęčal ka bo Nežiki rękel ka bi se žęnili!

Bormeš, Francek je odišel vum z kuhje i za štiri minóte je dojšel nazâj f kuhjo, pa vel’i Lizi:

“- Stâra, dogovoril sam se z Nežikom! – Bómo se žęnili! – Drugo soboto v aug’usto!”

Liza se zabezeknola:

“- Kaaaj? – Réšil si! – Vęęęč? – Dogovoril si se?! – Kaaak? – Pa da si bil tam…?”

Francek ji vel’i:

“- Stâra, vę né treba iti tâ! – Jâ i ona to rešâvlemo z video kontaktom na kompjutoro! Tak se za sę dogovârjamo! – Samo se saki tjędem jęmpot otpęlam tâ, ka smo skup … To vę ide tak!”

Francek je na video dogovoril i – zbavili zagrešâvaje! Z video vezom so dogovorili ka bo gostuvaje f krčmi “Kata – rajska vrâta”! – I to ka bo Nežika dojšla k Pepijo i Lizi za sneho!

Pepi i Jula so onda ophâjali rodbino i pajdâše i pozv’ali jih na gostuvaje. Bili so f krčmi pre Kati na dogovoro! – Kata je rękla da ga ga pre joj dosti mesta, tak ka bo i opčinski stožer civilne zaštite zadovolen. I jęni i drugi so Kati ostavili poštęno kaporo!

F petek pred ženidbom je Francek napravil momačko noč! Z domâčaj i strajskaj pajdâšaj se je tępel po vnógim krčmama, do ranoga jutra. Da so sę krčme zaprli, te se je otpravil dimo spât.

F soboto pred pólnevom, k Pepijo i Lizi so dojšli dvâ z lokalnoga stožera i rękli so jim da Francek i óni dvâ, mórajo biti f – samoizolaciji do pondélka, jer so dvâ dečke, šteri so bili z Francekom na momačkoj proslavi, prijeli na Hitno, jer zgled’i da imajo korona virosa!

– Kaj vę?! Za otpovédaje gostuvaja je prekesno! Svati so se pre Kati več shâjali! Francek je zvâl teteca Đuro, ki mo je vénčani kum – kaj vę naj naprâvi!? – Đura mo je rękel ovâk:

“- Francek, vę néma predaje! – Pozovi svojo Nežiko i restomâči joj kaj je na stvâri. Onda zovi na opčino – dé boš se vénčal i ręči jim da zaradi samoizolacije nębreš iti tâ na vénčaje! Išči ka vas vénčajo prék videa na kompjutoro! – Jer, čé je moči na sodo svedočiti i tožiti prék video lajna, čé je moči škólo i sastanke zbâvlati prék video lajna, te se je valda moči i ožęniti na video lajn! Zovi i na farof, pa pitaj župnika, čé vas more cirkveno vénčati prék video lajna!?”

Francek je zvâl. Nežika se složila! Za vénčaje so mo na opčini Križopotje rękli da more zbaviti prék videa s kompjutora! – Župnik mo je rękel da se cirkveno tak nębre žęniti! – Ali je kum Đura rękel mlâdenco da – čé se civilno more tak ožęniti, da je onda to – malo vęč nego nika! – Đura je, kak svedok bil derektno na opčini Križopotje i Francek i Nežika so se vénčali!”

Kum Đura se onda dopęlal k Franceko, pa mo je s ceste, črez oblok – čestital. Francek mo se zafâlil i zvâl ga je nutri na pijačo, ali kum se je – fést žuril! – Francek ga je pital:

“- Kume, kam se tak žurite?”

Đura mo je rękel:

“- Francek, idem se dimo sprâvlat, idemo z Sidom na gostuvaje! – Pa jâ sam stareš’ina! Makar ga tębe kak mlâdenca i tvojih jape i mame nębode, gostuvaje se nęsmi pokvâriti!”

Đura je zajahal biciklina i tiral prti dimo!

Francek je onda čul ka so f krčmi pre Kati zaigrali mužikâši i ka se počelo huškati! Po huškajo je prepoznal glâsa Đurine Side, tęce Ilke, sósede Jule … svoje Nežike! Néje mogel zdrž’ati, zel je v róke telefóna:

“- Halo, jęli to stožer civilne zaštite? – Ovde Francek Mlâčjak z Glavatišča, šteri se dénes žęni! – Zovem z samoizolacije! – Čujte, f krčmi “Kata – rajska vrâta” se održâvle moje gostuvaje! – Pa kaaak to? – Čujte, fčęra navęčer sam jâ z dečkaj vuti krčmi mel momačko nóč i dvâ dečki zavęzdar imajo korono virosa, a mi drugi móramo biti f samoizolaciji, tak dugo dok ne dob’imo vizipęrta! – Ali pa, jâ si mislim da bi i krčmar’ica Kata i céla tota krčma mórali biti f samoizolaciji, jer krčmarica je skup z nami célo toto nóč pila, popévala i plesala …!?”

Z opčinskoga stožera mo je dežurna službenica rękla:

“- Čujte gospon, precednik stožera je delal sam do dvanájst jer je dénes sobota i vę je odišel na gostuvaje! – Bom mo jâ to f pondélek – prenęsla!”

Povratak na naslovnicu…