Jęn aotubusač z mora, z mesta pólek Crkvenice, rezglâsil je po Nędelski fari ka of tjęden pęla svoje Primorce f Toplice v Sveti Mârtin, na trodnevni seminâr “Upoznajte Međomorje” i da med tém more, čé so zaenteresérani, Međimorce pel’ati na morje, v mesto kóli Crkvenice. Pęla, na jęden dén, od ránoga jutra do kmice, za sto kuni po osobi (tak se mo bole splat’i, nego tu spati tri noči na svój strošek). Čovek je obęčal ka lude zéme z aotobusom, sakoga pre jęgovi hiži, tpęla jih na morje i tak jih v noči vrne dimo.

Đura je pital svoje pajdaše čé očejo iti! Samo Pepi i Liza so rękli ka očejo iti, a Ilka i Jula so rękle da so jivi dedi pręveč – potępli v Rusiji i da bi jim vę buksa pretrpéla – infr’akta. Đura i Pepi so si zračunali: – stó kuni za sakoga bodo reskérali, jesti i pijačo si zémejo ze sobom i nado nika kcój potroš’ili, pa se takši izlet lęfko zdura zótom bógom pénzijom!

F petek zarán f peti vuri, poč’akal jih je aotobus pre vrâtaj Đurine hiže. Đura z Sidom i Pepi i jęgova Liza so naklâli f kufer meso z tiblice, luka, paradajza i kvâšene vugorke. Đura je zel dvâ litre brajdâša, a kiselo vodo si tam kupijo. Aotobus jih je pęlel. Čovek jih je pęlal okóli čętrdeset takši turisti. Po ósmi vuri so več bili pre Crkvenici.

Čim so postâli, mom so se požurili – ka si čim predi noge nam’očijo v morjo (f šteromo so se né kópali išče od onda kak so se nafriškom ožęnili).

Da so šteli iti na plažo, na štero se ide črez želézna vrâta, jerbo je ograjena z grâjom, kak da so nutri migranti azilanti, na vrâtaj so jih poč’akali dvâ moškârci kak v Nędeliščo na utakmici i rękli: “- Ulaznice!”

“- Ulaznice?! – Kulko koštajo?”

“- Dvajsti kuni!”

Đura je pital: “- Za kaj ulaznice! – Kaj je na plaži utakmica, ili kakša prectava, ka se plâča?!”

Ovi so mo rękli da je to ulaznica za plažo i da je to po odloki mésne vlasti!

Đura jim je rękel: “- Znâte kaj dečki, jâ se nam kópal jer nęznam plavati, a nam si néti noge nam’akal jer imam žula, pa bi me žgâlo … Jed’ino čé za to dobimo i perketa ili bâr pivo …!?

Ovi so rękli: “- Nika se za to ne dob’i! – Ako očete k morjo, mórate plat’iti ulaznico!”

Đura je onda zaklučil: “- Znači gledaje morja se plâča – i košta dvajsti kuni po čoveko! Dooobro. – Kaj moreš!” Plat’ili so ulaznice.

Te so se žénske štele namočiti v morjo, pa se je trebalo presléči! Išle so glet tâ dé so drvéne hutice (kab’ine), jer nębreš se preslâčiti sam tak, vuni …!?

Te so jim tam oni šteri dâvlejo kluče za hute rękli – dvajsti kuna za kabino! Zabadav se je Đura prâvdal – ka so zâto plat’ili ulaznice … ka morejo hasnuvati totoga inventâra … bâr toto hutico ka si premen’ijo gače … nado se valda pod grmaj …!?

Zabadav prep’iraje! Dvé kabine – četrdeset kuni!

“- Dooobro, kaj moreš!” Plat’ili so ka so se žénske preblékle.

Črez dén so samo jęmpot išli na zahod, jer to košta, po osobi od pet do dęset kuni, prama tomo – na kaj te tiska!

Žénske so dišle noge nam’akat v morje (né dalko, jer nęznajo plavati i strâhom so od morski pesi), a Đura i Pepi so se f hlâdo sęli na nekšo široko plastično stol’ico, na špricar. Zač’as so zazvedeli ka je to né klópa, nego – ležaljka! Dojšel je nekši grintavec i rękel jim je: “- Dvajsti kuna!”

“- Za kaj?”

Rękel jim je: “- Za korištenje ležalke … dvajsti kuna!”

“- Dooobro. Kaj moreš, čé je tak!? – Izvoliš dečec, dvajsti kuna!”

Zazv’edili so i ka je dobro ka so se sęli pod drévo, a né pod – nešterni suncobran, jer to takâj tak košta dvajsti kuni. Žénske so se né spl’avile od morske vode pod tušom, nego so išle dimo sláne, jer tota krn’ička vode od tuša, tam čoveka košta dęset kuni!

Zv’ečera so se zravn’ali g aotobuso. Aotobusač jih je poč’akal pre aotobuso i rękel sakomo,

“- Gospodo, prosim vas, plâtite saki po dvajsti kuni, za parkéraje aotobusa, jer po nóvim, móram platiti čętrdęset hiladi na leto, drugač bi vas móral ost’aviti dalko od plaže!”

“- Dvajsti kuni po čov’eko? … – Dooobro! Kaj moremo!” – Plat’ili so.

Izlet na morje se navęče okončal. Po kmici so se pel’ali prti Međimorjo. Đuri i Pepijo so za pót ost’ali – sakomo kupica vina (vodo so né kupuvali jer je pręveč drâga), a žénske so pile obično, dosta nevaláno vodo, štero so si nat’očile vu flâške pre Crkvenici. Aotobusač jih je dopęlal sakoga do onoga mesta – dé jih je i zel. Đuro i Pepija je dopęlal zâdje i postâl pre Đurini hiži. Šof’er je v žurbi i f sili zlętel vum z aotobusa i za bezgovim grmom v Đurijovomo dvoro, obavil – óno kaj ga je tiskalo. Onda je dojšel pred Đuro, Pepija i jive žęne, pa jim štac’ujski vel’i: “- Molim vas da mi platite po sto kuna, po osobi, za putovanje!”

Đura mo je onda rękel ovak: ” – Dooobro! – Mooože gospon. Ali jâ plâčam za sębe i ženo, za sakoga po – pędeset kuni!”

Šofer mo je rękel: “- Kaaak to mislite, šjor? – Dogovorili smo se za sto kuna po osobi!?”

Đura mo je rękel: “- Jeee, to je točno! – Ali, vi ste i v jutro i vę parkérali na fal’ato mojega grunta i toto parkéraje vas pre męni košta dvajsti kuna! To je – po odloki našega kučnoga savjeta! Kulko sam ftegel prešt’imati, koristili ste i veceja pre bezgovim grmo na mojemo dvoro i to vam je pre męni – dvajsti kuna! – Kaj pak se tiče ulaznici, mi v Međ’imorjo smo vam z ulaznicaj napól fal’eši kak vi na morjo, pa vam – gledaje Trnave zaračunâvlemo samo – dęset kuni po osobi!”

Šof’er se pob’unil: “- Kakvo ulaznico?! – Kakvo gledaje Trnave?! Nisam Trnavo niti vidio!!”

Đura mo je rękel: “- Gospon, vę imate priliko stâti i sed’eti pre lépi naši Trnavi, štero smo mi skopali i plat’ili, i célo nóč i céli dén jo morete gledati i vživati vlep’otama Grabasnici! Čé ga kaj vode nutri, lęfko si i noge nam’očite, kak so si jih naše žénske nam’očile vu vašomo morjo za duplik vekše péneze … – I, … gospon, vidim da ste poštęni čovek, pa vam boravišno pristojbo, štero bi móral prej’aviti i dati mésnim opčinskim vlâstima, ovaj pót – šénkam!

– Izvolite za męne i za mojo žęno Sido, za sakoga po – pędeset kuni! – I bilo mi je drago ka ste dojšli i upoznali Međimorje!”

(Jâ)