Nogometni suci so deficitarna roba. Saki dén ga jih je sę méje! Začas bodo se nogometne utakmice cpódje lige, mórale igrati “na časno réč” ili bodo jih sudili penzijonéri.

Đurin zęt Ivo je išel za suca. Hodil je na tečaj, ali kak je na léta nagajal lopto, a kaj-šteripót i suce, sę zna okóli nogometa i sę je ispite réšil – od prve!

Čim je položil za suca, poslali so fučkat prvenstveno utakmico – zmed Enka Glavatiščom i Enka Kvitrofcom, štera se fčęra igrala v Glavatiščo.

Predi nego je išel sudit svojo prvo utakmico, f krčmi pre Kati se je spominal i dogovârjal z téstom Đurom, s Pepijom, Dragijom, i Fęrijom.

Móži so mo povédali: “… né se smeti boj’ati … bodi strogi, ali malo vleči za domâče! – Ako naš znal f štero stráno da móraš fučkati faola ili penala, zględni se vum na nas, mi bomo ti pokâzali z rókom f štero strân móraš pokâzati ka je faol, ęli prti Drâvi, ili prti Fikšâjbi!”

Ivo jih je vérno poslušal i rękel da bo jih bógal i da bo jih furt gledal.

Utakmica je počela i Ivek je bejžal sém – tâ mâhal i fučkal.

Za domâče Glavatišče je v drugi minóti fučkal penala šteroga je – samo ón videl! Strajski nogometâši so zijali na jęga, a onda pa so ga rivali prti sém, onda so ga rivali prti tâ, onda ga našikâvali, malo đojkali, a jęden ga je i zaskubel! No, Đura, Fęri, Pepi i Drago so mo kâzali s rókaj prti Drâvi, prti kam je napâdalo Glavatišče i – Ivek je, kak so ga gut pošikâvali, zdržal sę i – kâzal na penal! I tak je dojšlo do jęden nula za Glavatišče.

Onda je jęden domâči nogometâš strajskoga nogometâša, na pâr metri od prâznoga domâčega gola, prijal z rókaj, hitil ga doli i vritnol v rit! Ivek je dobejžal kcój i pokâzal da je to faol za strajske – vun šesnajsterca, na tridęsti metri od gola! Strajski so iskali penala i te so ga narivâvali, našikâvali, i skubli …! Ivek jim je kričal da se ne vidi dobro crta i da se nęzna, ęli je to bilo vuni ili nutri f šesnajsterco i da je to za jęga – né penal! Te so ga pâk rezvlâčili, a Ivek je šprintal vum z igrališča, f publiki je najšel orožâra šteri z vâpnom déla crte i dâl mo je žutoga kartóna! Gosti so dobili samo slobodnoga šusa na tridęsti metri! Né so zabili gola.

Onda je jęden igrâč Glavatišča, na srdini igrališča vritnol v ritesnico jęnoga z Kvitrofca, tak ka so obedvâ na zęmli cvilili kak štâlni zâjci! Strajskoga je boléla ritesnica, a domâčega noga ze šterom ga je vritnol. Đura, Pepi, Drago i Fęri so mo z rókom kâzali prti Drâvi! – I Ivek je pokâzal – ka je to penal za domâče! Onda so strajski pâk Iveka narivâvali, najpredi vót sém, a onda pa vót tâ. – Onda je Ivek važno porinol sę igrâče kręj od sębe, napravil je s prstaj veliko kocko po zrâko i pokâzal sim igrâčima i publiki ka ide glet – na “var”! – Ludi so ga čudno gledali, jer na Glavatiščo ga ga né niti prâvi šekréti, a né ka bi bil – “var”!?

Ivek je bejžal na “var” – pravac k Đuri! – Đuro je potegel na stráno! Obedvâ so gledali v jęgov mobitel, kak da je Đura snimal utakmico! – Đura mo je sam ftegnol povedati – naj pâzi kam mo óni kâžejo, jer da drugač nav dobro zvaršilo!

– Ivek se vrnol na igrališče, službeno je zdigel róke, išče jęmpot po zrâko s prstaj nacrtal kocko – kak da je preględal – “vara” i znova je pokâzal ka je to – penal za Glavatišče!

Ovi strajski nogometâši so ga narivâvali, našikâvali, natreskâvali i malo skubli, ali – zdržal je! Glavatišče je ritalo penala i – domâči so vodili z dvâ nula.

Malo kesneše, jęden nogometâš Glavatišča je sám s loptom bejžal prti golo Kvitrovca, ali se pred šesnajstercom poškliznol i opal na rit! – Nó, Ivek je zafučkal ka je to sponova – penal za Glavatišče! Strajski igrâči so ga pâk počeli narivâvati, natreskâvati …! Ivęk se zględal ka vidi – kaj mo kâžejo Đura, Drago, Fęri i Pepi! – Oni so mo z rókaj kâzali, né prti Drâvi, néti prti Fikšâjbi, nego so mo kâzali f tretjo stráno, prti – Čepo! – Ivek se zbunil i vę je stopram nika né znal! Strajski nogometâši so ga išče bole treskali i skubli i Ivek je – počel bejžati! Đura, Drago i Fęri so mo išče bole kâzali z rókaj – prti Čepo! – Zabadav! – Iveka so ovi strajski prijeli i na kratkoma nafliskali – predi kak so ga domâči zbavili od vekšega fasonga!

Da je utakmica minola, Đura, Drago, Pepi i Fęri so se zastavili f krčmi pre Kati na špricaro, a tâ je za krâtko vréme dojšel i Ivek (ze zaprtim okom i reséčenom čobom)! – Kak je otpral vrâta od krčme, počel je kričati na ove moškârce:

“- Kam ste mi to, pre zâdjemo penalo kâzali – naj pokâžem i naj fučkam?! – Néti prti Drâvi, néti prti Fikšâjbi nego … nekam … kaj ti ga jâ znam … prti Čepo!?!”

Đura mo je onda žalosno rękel:

“- Ivek, né smo ti mi vę nazâdje kâzali – prti kam naj fučkaš faola, nego smo ti kazali – kam naj bežiš! – Znali smo da je gotovo, da si nastrugal i kâzali smo ti prafca – dé te – na póto prti Čepo, z aotom čaka Pepi, ka pobégne s tobom, ali … kaj moreš!”

Povratak na naslovnicu…