Đura je sezval skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče. Na krajo poziva je napisal da bodo posle sastanka kolbâsi i hrénofke, a mogóče – i osvežéje. Dojšlo je sih 88 člani.

Đura je pod prvom točkom pozdravil prisotne i ovak jim obrazložil:

“- Kolegice i kolegi! Predlâžem ka pod prvo točko dnevnoga ręda dénemo: Odloka o dodjeli priznanji, odlikovanji i drugi nagradi zaslužnim članima Udroge penzijoneri Glavatišče!”

Si so ga čudno poględnoli. Néso znali na kaj peldoje! Nišči je né pisnol néti “za” néti “protiv”.

Onda je Đura povédal dale:

“- Kolegice i kolegi, Vam je poznâto ka nešteri od vas i od nas, delajo f toti naši Udrogi dén i nóč, ka trošijo svojo dragocéno vréme dén i nóč i sę to, takoręčli – zabadav! Zato je naša sveta dužnost ka se takšemo samopregoro i žrtvi, našaj članaj, javno zafâlimo!”

Te je Đura ofnal respravo i zaprosil člane ka – povéjo čé slučajno štó kaj ima za povedati.

Prvi se je javil za réč Đurin sósed Pepi i počel povédati ovak:

“- Kolegice i kolegi, jâ samo očem ręči da je takši prédlog na mesti, da je podjela priznanji hitna i nužna i odmah imam svój prédlog: Jâ predlâžem ka se najvišiše priznanje dodel’i našomo precedniko Đuri. Mislim da opče né treba nabrâjati kakše zasluge za svoja samoprégorna dela, žrtve i odricaja – zaslužoje!”

Kolegice i kolegi so pleskali tak ka so jih šake žgâle, ali… z tretjega ręda se za réč javil Fęri:

“- Kolegice i kolegi, jâ to pozdrâvlam, ali sam strâhom ka naj nešči z nâroda pital – kaj je z onim ka se trifrtâl našoga proračuna potęplo navodno na jesti i pijačo, a rečuni ga ga né! More nešči pitati kam so zginoli pénezi od humanitârni pobiraji za; lačno deco f Afriki, za borbo protiv platfusa, za fond za zaštito od sten’ici i tekoti, z akcije za borbo protiv alkohola…!?”

Onda ga je Pepi demantéral i rękel mo da naj ne prępovéda ono kaj nęzna i da on, polek Đurija predlâže – jęga, za najvišišo priznanje i Dragija, i gospona Karažincovoga Imbreka!

Te se je za réč javila kolegica Šmarjakova Kata, krčmar’ica i povedala ovak:

“- Kolegice i kolegi, jâ se slâžem ka se del’ijo priznanja štere je kolega Pepi pręč’ital, ali kolege, móramo rezmišlati da sporadi spolne ravnopravnosti móramo dati priznanja i žénskaj kulko kolegima dedima, ka naj dojšlo do spolne diskriminacije!

Onda si je precednik Đura zel réč i predložil sledeče:

“- Predlâžem ka se priznanja podel’ijo s’im članicama i članima Udroge!

Onda se je znova javil Fęri i ovak komplicéral sitoacijo:

“- Kolegice i kolegi, jâ se slâžam s priznanjaj, ali pitam se ęli je to normalno ka mi sámi sębi predložimo i zglasamo priznanja! Razmel bi da nam jih nešči drugi dodel’i ili predloži, ali kak bo to zgledalo ka bomo jih sámi sębi predložili, zglasali i podelili?”

Onda je oštro reagéral precednik Đura i ovak spoč’ital Fęrijo:

“- Kolegice i kolegi, kaj oče kolega Fęri?! Pa, smo rękli ka bo i on dobil priznanje!? Drugo! – Kolega Fęri, kak moreš postâvlati tak będasta pitanja – zakaj sámi sębi delimo priznanja!? – Pa drâgi Fęri, ako si mi sámi sębi ne predložimo, ne zglasamo i ne podelimo priznanja, pa što bo nam jih igdâr dâl? – Nigdâr i nigder nišči! – Zâto prosim te – nę motaj !

Te so se za réč javili Karažincov Imbrek i ofnali svojoga problema:

“- Kolegice i kolegi, jâ imam velikoga tehničkoga problema! Jâ sam globoko počaščeni s priznanjem štero mi se kâže! Samo bi štel pitati ovo! Jâ sam si dóma priznanja štera sam dobival, oglavnom, sako, lépo oremil i obesil na zid. I vę sam si dóma, s priznanjaj štera sam dovezdar dobival, napunil zide v gajko sę okóli, napunil sam si zide po hižâj zboka, a itak naj rad ka bi Božekovo i Marijikino sliko zél doli s prvoga zida prve hiže – pa ka dénem priznanja! – Vę več némam mesta za toto nóvo priznanje, pa pitam: Ęli je né protiv štatuta Udroge, čé toto nóvo priznanje štero bom dobil, da oremim, obesim, ręčemo, f štalo, ili… f kotec je itak né red… jer je sikak premali… ili… v zahod, znám da né… makar se tam najvęčpot prečita…?! – Ako je to tak smeti… ka naj nešči nekaj…?

S’i so ftihnoli. Otpravili so se dimo i dogovorili se ka bodo odloko o priznanjima donęsli na sledeči sjednici skupščine Udroge, štera bo se održala f soboto – na Martije!

Povratak na naslovnicu…