Na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Međimurska županija i njezin Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdali su “Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcije nasipa Pušćine“. Iza ovog dugačkog i nejasnog naziva, nakon što ga pročitate nekoliko puta, stoji činjenica da Međimurska županija mora ocijeniti da li je potrebno raditi novu studiju utjecaja na okoliš za novi nasip u Pušćinama ili ne. A tu su pozvani i svi građani da dostave i svoje mišljenje o tome, odnosno primjedbe na predloženi elaborat i dokumentaciju, u pisanom obliku.

Postojeći (stari) nasip u Pušćinama (zapravo između Pušćina i G. Kuršanca, pa prema G. Hrašćanu) je dužine 3,9 km, visine 3 m, uz nagib pokosa na vodnoj strani 1:2, a na branjenoj strani 1:1,5. Velika poplava 2012. godine pokazala je da taj nasip svojom visinom ne štiti naselja dovoljno dobro, pa je naručena njegova rekonstrukcija.

Novi nasip biti će viši i širi od postojećeg. Visina krune će biti povećana od 0,5 do 1,5 m (u konačnici da bude 0,5 m više od razine poplave 2012. godine). Širina krune će se proširiti na 4 m gdje će biti na vrhu formirana šljunčana prometnica za održavanje nasipa. Nagibi će se dodatno ublažiti (proširiti) na omjer 1:3, te će se formirati dodatni šljunčani put širine 4 m u podnožju nasipa. Sve ovo značajno povećava dimenzije nasipa, i njegovo premještanje bliže rijeci (12 do 20 m). Zbog blage promjene pozicije nasipa, njegova ukupna dužina će se smanjiti s 3,9 na 3,5 km.

Ovakva nova “građevina” može potencijalno imati drugačiji utjecaj na okoliš, pa je navedena ocjena još jedan zakonski korak koji je potrebno napraviti. Žitelje Pušćina i okolice može samo radovati činjenica da se, nakon 7 godina, nešto ipak radi, i da korak po korak stvari napreduju prema izgradnji novog napisa.

Zainteresirani građani mogu više informacija dobiti na stranicama Međimurske županije, link:
https://medjimurska-zupanija.hr/2019/09/12/informacija-o-zahtjevu-za-ocjenu-o-potrebi-procjene-utjecaja-na-okolis-za-zahvat-rekonstrukcija-nasipa-puscine-2/

(nl, foto arhiva nl)

Povratak na naslovnicu…