Sósede Sida i Liza so se posvadile! Ne gled’ijo se!

Sida je rękla Lizi da ji od jih smrd’i jer imajo nerędnoga dvora!

Liza ji je rękla da to ne smrd’i od j’e, nego – ka to smrd’i od kanalizacije, póseb od jutra da je po i kupaonicaj fést živo! – I naj si râjši gledi svojega – zaraščenoga grunta, pa bo najšla – od čęsa joj smrd’i, a né ka olajâvle lucke, rędne grunte! Išče ji je rękla da z jénoga dvora néma kaj smrdeti jer je spucani kak partizajsko gróbje!

Sida ji je nazâj – namętala, da ona jâko dobro pozna kaj je duha od kanalizacije, a kaj od štale, od koci, od giloga luka, od crketine, od pokvârjene ščave…

Od potli se ne gled’ijo i ne spom’inajo.

F petek pred vęčer so Imbrek dojšli k Đuri ka z Đurom pejo na sastanak v Udrogo penzijonéri. Na srdini dvora je stâla Sida – z bičom v róki. Imbrek jo pozdrâvijo:

“- Dober dan Sidika! – Kaaak si kaj?”

Sida jim se potóžila:

“- Bila bi hajdi bole, da nam od sósedi naj tak smrdelo! – Smrd’i tak ka nębremo dihati!”

Imbrek so ji rękli da se tu malo preštima kanalizacija, a to nam je sigder – opčinski dâr!

Sida se fprla:

“- Néje istina, Imbrek! Néje sę kanalizacija kriva! Dobro jâ znám kak smrd’i kanalizacija, a kak kotec, ili štala, ili gili luk, ili pokvârjena ščava ili crketina… Najte mi to povédati! Dobro jâ poznam duhe i vohe! – Pâzim jâ! – Vidim jâ! Znám jâ što nam déla ftruc! Dobro jâ znám!”

Imbrek so vidli da so se sósede letos tretji pót, zanavék posvadile i – néso dale rovali…!

Po nešterni minóti so jo Imbrek zmislili:

“- Sidika, dé ti je Đurek? – Dojšel sam ka idemo v Udrogo penzijonéri na satanak.”

“- Dóma je Đura! – Videl vas je! – Sprâvla se! – Malo počâkajte!”

Imbrek so te preštimali ka je Sida i dale napuhjena, kak da so ji oni nekaj krivi, pa jo pitajo:

“- Sidika, kaj pak si tak srd’ita? – Kaj, zâto ka smrd’i? – Pa i mi s’i to magadimo, pa…!”

Sida je Imbreko zletéla v réč:

“- Imbrek, né samo tó! – Nego, gledite, komârci me tak žęrejo kak stó vragóv! – To, kaj sam vę malo na dvoro, tak so me spikali po nogaj ka sam pisana kak da imam vrbánca!”

Imbrek so stręptali z ramenaj pa ji velijo:

“- Sidika, kaj moremo?! – Gamad se napovala i tu se nika nębre! Zgled’i ka niti totoga nóvoga načelnika komârci ne žerejo, kak so né néti onoga predi!”

Sida se složila zótim ka so komârci z načelnikaj f stâlni koaliciji:

“- Znám da nutri na opčini ne pikajo! Ali prinas se tota gamad, ftruc sęmo, pova pre Pepijovi Lizi! – Poględnite prék plota! – Poględnite! – V dvajsti posódi kę ima na dvoro vodo: za kokoši, za róke prati, za zalévati, za mârho…. saka tota voda stoj’i mesec dni! – Poględnite v ono rójglico ze štere vę črni kokot pije vodo! Tota voda tam stoj’i več pâr meseci! – Tak se tam pova gamad! I onda je to lačno, i onda to dolet’i prék k nam – nas žrt!”

Imbrek so jo mirili:

“- Né ti je Sidika to! – Sę-po-sód so komârci! Naj samo Lizo kriv’iti!”

Sida se né dâla potrti i išče je bole bila srd’ita:

“- Najte mi Imbrek povédati! – Jâ točno vidim otkod komârci dohâjajo! Točno tu pre Lizinomo ploto se vidi kak sém doletâvlejo! – Liza to nam déla ftruc – na sramoto! Jâ to znám, jer pâzim! – Imbrek, mojemo oko nikaj nębre zbeči! – Nębre sém odnot preleteti néti muha – ka jo jâ naj vidla! – Tak ka bote znali – néti muha!”

Imbrek so onda vidli da je Sida fést reskurjena, pa so jo pust’ili – naj se grize!

Čakali so ka se Đura obléče. – Kak se je Đura dugo oblâčil, Imbrek itak pitajo Sido:

“- Sidika, a zakaj stoj’iš z bičom tu, na srdini dvora?

Sida vel’i:

“- Ah, Imbrek… – Pust’ila sam vum na dvor kvočko z dęseteri piceki i, kaj vi mislite, kokot jo napâda i bije kak da je ponorel! – Piceki se onda rezbež’ijo pod šibje, a ona se spašuvle tak ka vujde f kopr’ive ili f plót! – Jedino je mir na dvoro čé jâ stojim pólek – z bičom v róki! – Te sir’ota vupa biti tu, na paši! – Te jo kokot ne vupa napadati! – Nęznam, ki je to vera!?”

Imbrek so jo onda pitali:

“- Sidika, a štera je to kvočka ka jo kokot bije?”

“- Ah Imbrek, pa kaj ne vidite?! – Tota béla, s picekaj!”

Imbrek jo pitajo dale:

“- Sidika, a šteri kokot jo to napâda?”

“- Imbrek?! – Pa toti naš črléni, ka na vrho gnoja kokor’iče! – Pa drugoga néti némamo!”

Imbrek so se počóhali po brâdi, pa so ji zamišleno rękli:

“- Ję, Sidika! – Jasno mi je zakaj kokot ponorévle, zakaj bije kvočko! – Slabo si si pazila! – Vidiš ka ti je kvočka béla, a druge kokoši i kokot so črléni, a od dęseteri piceki kę ti jih je kvočka zval’ila, štiri piceki so ti črni!? Vidiš sako muho i sakoga komârca, a živače ti – zbégne!? – Sidika, slabo pâziš!”

Povratak na naslovnicu…