Đura je f četrtek čul kak so v Nemačkoj i f Polskoj velike poplave, kak voda nęse céle vulice, aute i brege. Toti déšč se je ravnal prti Hrvacki! Mogel bi f soboto dojti k nam!?

Đura ima globokoga podroma, vred z fóndošom i ako takšo nevréme dójde na Glavatišče, podrom bo mo se zaléjal z vodom. A nutri so mo od vredniših stvâri, dvâ lagvi z vinom! Jęn s okóli dvésto litri brajdâša i drugi s tristo litri cépa (totoga Đura čuvle kak oko v glâvi).
Čim je čul za poplave, pozval je f četrtek k sębi Pepija, Fęrija i Dragija. Resprâvlali so o mogóčim dežđo i poplavi na Glavatiščo. Đura jim je rękel:
“- Dečki, mój podrom je globoki dvâ metre i ves je v zęmli. Čé dójde katastrofa, kak v Nemački, podrom bo mi poplâvleni fštrih, a to znači ka bi mogli nastrâdati moji lagvi! A ako nastrâdajo lagvi, kaj sam onda? – Ónda sam bógec! – Ręčite, kaj naj stvorimo, ka spasimo – kaj se spasiti dâ?!”

Dečki so se globoko zamislili, i onda mo Drago vel’i ovak:
“- Čuuuj Đura, ako bo résen tak kak se bojimo, katastrofa, najbole bi bilo ka lagve presęliš f Pepijov podrom. Jęgov ima sam tri šténge i skorom céli je zvun zęmle, pa valda onda nav… A aaako bi résen vode bile tak velike, onda bi lagve bilo dobro odsęliti k męni f pevn’ico! Moja pevn’ica je vred z zęmlom i zvuna ima hidroizolacijo z najbolšim najlonskim papérom!”
I Pepi i Fęri so se složili da bi tak bilo najbole!

F soboto v jutro so na radjo i televizji kâzali kak je v Nemačkoj strašna poplava, i na Glavatiščo so op’ale prve debele kaple dežđa! Na zido Đurijovoga podroma se je napravil moker flek! Đura je zvâl Pepija, Dragija i Fęrija, naj dójdejo k jęmo!
Dojšli so. Zaklučili so ka né smeti čakati zló, ka treba – dók je vréme, lagve zlifrati na sigurno mesto – f Pepijov podrom. Dečki so spravili lagve na kóla i zlifreali jih k Pepijo!

Po dnevo je na vęč mâhi rohlalo, ljalo kak s kabla. Navęčer Drago zove Pepija i pita ga:
“- Pepi, kak je f tvojomo podromo? – Je suhi? – So lagvi na sigurnomo? – Ka naj…?”
Pepi mo je odma rękel ovak:
“- Drago, moj podrom za vę drži, ali Đurijovi lagvi so … né na sigurnomo! – Dójdi glet!”
Drago je dolętel k Pepijo! – F severnomo kóto zida so spazili ka – neka suz’i! I drugi zid je bil fést vuhki, a kre bloka se scéjala jęna skabla!? Zaklučili so ka je hitno treba lagve otpęlati k Dragijo f pevn’ico – dé bodo najsigurn’eši! – I zlifali so jih!

V nedelo v jutro Đura je zvâl Pepija – kak so mo lagvi. Da mo je of povédal, kak jih je pazil céli dén ali jih je nazâdje, ka bo sigurno, odsęlil k Dragijo!

Đura je odma zvâl Dragija! Drago mo je povédal ovak:
“- Čuuuj Đura … kaj bom ti rękel … ęm vidiš… stâlno curijo plohe… pre męni je dobro, ali … zvâl sam Karažncovoga Imbreka i Fęrija, jer oni so vatrogasci, i pital sam jih čé bi se mogla dogoditi katastrofa i rękli so mi da – vrâg nigdâr ne spi!! Te sam jih pital – kaj bi vę bilo nabole napraviti. – Oni so mi rękli ka bi bilo najbole ka onoga ménšega lagva prevzéme na čuvaje krčmarica Kata, jer ona je vatrogasna intendantica i ima klimatizérano spremišče, a vekšega – naj sprâvimo vo vatrogasno spremišče Glavatišče! Itak je tam najsigurn’eše i nâvek je suho tak ka se prâši! – I tak smo jih zlifrali, k Kati i g vatrogascaj … ka bo sigurno!”
Đura je zakričal na Dragija:
“- Nééé! – To tak né smeti! – Spravite jih odma k męni dimo!”
“- Pa ti je né voda …?”
“- Ah, kaj bi… Suho…!!”
“- Dooobro Đura, čé je tak, kaj ne vel’iš!? – Te bom rękel Pepijo naj ti jih dokot’ura dimo!
Đura ga pita:
“- Kaaaj? – Dokot’ura?! – Pune lgave bo mi – dokotural?”
“- Jęęę! … Pa néso ti več … róm baš … čista puni…. čé ga opče…nó nęznam…!?
“- Pa naj biti nor?!”
“- Je, Đuuura!? To ti je tak! – Sám si rękel da more biti katastrofa! A f takši sitoaciji se spašâvle – kaj se spasiti dâ!”

Povratak na naslovnicu…