Precednik Mésnoga odbora Glavatišče, Hrvâtov Vanček je dâl ostafko na svojo dužnost, jerbo je zakoračil v osemdes’eto leto, dosta je gluhi, na jęno oko ne vidi, a na drugo slabo vidi, i saki dén pozâbi kaj je fčęra mel za obed, kak se zovejo oni ze šteraj se pred jęno vuro spom’inal i kaj se je dogovoril.

Đura je sedel s Pepijom, Fęrijom i Dragijom f krčmi “Kata – rajska vrâta” i povédal:

“- Jâ si mislim ka bi za of mandat, na nóvaj izboraj trebalo zabr’ati jednoga spos’obnoga, poštęnoga, vrédnoga, spametnoga, prem’išlenoga, iskusnoga, uglednoga, nâvržnoga, nępodm’itlivoga čov’eka!

Pepi mo vel’i: “- Točno tak! – A … čuj Đura, kaj to nębi mogel biti ti?”

Đura mo je rękel: “- Pa, znâââš … nésam ti róm jâ žer’eči … i némam časa … Ali … znâš … róm čé bi me se … strašno nagovârjalo … nęznam … naj rad … ka naj štó rękel ka se rivlem …

Pepi mo je rękel: “- Đura, ti boš naš kandidat za precednika Ménog odbora Glavatišče – i šlus!

Drago i Fęri so sklimali da bo tak kak je Pepi rękel!

Đura je rękel: “- Pa dobro … čé me róm tak nagovârjate … Ali né mi je nekak … No… naj bó!”

Odma so napravili izborno strategijo, jer on šteri prejde izbornoga praga, dob’i povrjene stroške propagande, točno kulko znâšajo rečuni.

Saki od jih si je zel prék jęno vulico, ka pójde od hiže do hiže nagovârjat. Kaj bo se spilo po krčmâj, to bo se pokr’ilo z srectvi štera dob’ijo kandidati da predejo izbornoga praga.

Zazvedilo se i ka Glavatišče ima išče jęnoga kandidâta za precednika i to – Kovâčovoga Mirkija, šteri je negda delal kak šéf planéraja v Gekajo, predi kak je Geka prepâl. Ali on néma nikšo iskustvo f politiki, a Đura je od sędemdestpete do dénes preménil št’iri stranke i vę je nezavisni. Pa ako se šterim slučajom róm i ne prejde kak kandidat, bâr se dob’i povrjeno ono kaj se je vložilo v izborno propagando. Zâto so dečki pob’irali krčmarske rečune, kak strošek za – predizborno propagando.

Za izbore so s’i išli glasat, i to več odma zjutra. Đura i žęna so glasali med prvaj. Fęri, Drago i Pepi z žęnaj so jih čakali vuni, ka s’i skupa pejo f krčmo “Kata – rajska vrâta na – jutrešjo okrepo. Đura je platil i za céh je od Kate iskal – i dobil rečuna. Onda so f krčmi ost’ali i na ob’edo. Pa onda i odvečer. Zvečera je Đura išel na Mésni odbor, po rezoltâte izbori!

Dugo ga ga né bilo nazâj. Tijam po des’eti je dojšel f krčmo dé so ga čakali Pepi, Fęri i Drago. Čim je dojšel na krčmina vrâta, Kata ga je ze šanka, kričeče pitala:

“- Đurek, jâ sam né méla čas iti glasat jer délam za šankom i némam sméno, ali jâ sam za tębe, pa me strašno entereséra, kak si zišel na izboraj?!

Đura joj, srdit kak poz’oj, otpové: “- Nikak! Zgubil sam!

Onda Pepi, Fęri i Drago skočijo z stolci i prestrâšeno ga pitajo:

“- Kaj Đura? – Nési ti pobedil, nego ón pijánec i ničvrédneš, Kovačičov Mirko, šteri néti ne pozna na vuro, néti se nęzna potpisati?!?

Đura je srdit kak pes odbrusil!

“- Točno tak! – On je dobil na izboraj!”

Onda so ga dečki próbali vmiriti: “- Dooobro je Đurek! – Naj se žalost’iti! – Bodo vre dojšli nóvi izbori! – Te boš dobil duplik vęč nego dénes! – Za prvič je važno samo ka smo si povrnoli péneze za stroške, ke smo meli v izborni propagandi!”

Đura je onda zdigel glâvo pa jim je ovak odbrusil:

“- Nika smo si né povrnoli – stroške za propagando! – Nésam pręšel izbornoga praga!

Onda so dečki zakr’ičali: ” – Kaaaaj?!”

I znova so ga próbali vmiriti: “- Dobro Đurek, néje néti to najvekše zló! – Pozâbili bomo!”

Onda je Đura zakr’ičal: “- Nika namo pozâbili! – Jâ sam na glasajo dobil smo dvâ glase!

– Jeden je bil glâs od od moje žęne Side, šteroj sam lukal f ced’ulo dok je glasala, a drugi glâs je bil toti – ka sam jâ glasal za sám za sębe! – A vę vi dečki, povéčte męni, za koga ste vi glasali?!”