Đura je f tjedno sezval Upravnoga odbora svoje Udroge penzijonéri Glavatišče. Jedina točka dnevnoga ręda bila je ka je Udroga – bez pen’ez! Néga néti jęne lipe, ka bi se išlo v nešterne toplice ili na nešteri dén na more! Néti za skupščino ga nębode za kolbâse, néti za tradicijonâlno pijačo, pa bo se izgleda skupščina mórala spęlati – na suhom.
Đura je rękel ka je treba napraviti skupščino i na jó pozvati precednika kotara i precednika Udroge penzijonéri Hrvacke! Tre jim otprto ręči da Udroga nębre funkcijonérati bez penez i naj nekaj stvorijo. Đura je članaj Upravnoga odbora govoril ovak:
“- Aaaali, trebate znati ka so, naš precednik kotara i precednik penzijonéri Hrvacke žereči politički suparniki i f svâji! Nębrejo se videti i čé se dé zidejo odma se grizejo i svâdijo, jer saki od jih – drugač vidi stanje v dravi! Zato móramo biti fleksibilni i zvati jih posebno!”
Ludi so rękli “- Mooože!”

Za dvâ dni je Đura obavéstil članstvo Skupščine da jim precednik kotara more dojti na skupščino f soboto predpólnevom, v deseti vuri, a da jim je precednik penzijonéri Hrvacke more dojti isti dén, odvečer f šesti vuri!

Đura je f soboto, v deseti vuri dočakal precednika kotara, pozdravil ga je pred članaj Udroge penzijonéri Glavatišče i održal je pred jim ovakšoga svečanoga govora:
“- Drâgi naš precedniče kotara, kolegice i kolegi!

“- Z veseljem vas očem izvéstiti kak je evidentno ka je v naši državi saki dén sę bole i lepše, ka saki dén sę bole napred’ujemo, a to móramo zafâliti prvenstveno našomo precedniko kotara!
Poznâto nam je i evidentna su stâlna pozitivna kretaja i dinamične ekonomske aktivnosti, po čęmo imamo stalni realni rast bedepeja! V zâdjih šest meseci ovoga leta, bedepe je višiši za 16 posto! Trgovina na malo pokazoje râsta več tretje leto za redom! Naša zaposenost stâlno râse tak ka trenutačno imamo rekordno nisko nezaposenost! Financijski sustav béleži visoko likvidnost i stabilnoste. Vekša nam je i industrijska proizvodnja. Naš hrvacki turizem cvete nabole od sih turistički desetinaciji v Evropi i letos je oprihodovano 71 posto vęč penez od turizma kak láni! Sigorno je ka bodo nam turisti ostali i f podsezoni do novęmbra, tak ka bomo pred zimo trebali zmišluvati korono – ka jih restiramo! Ukinoli so se bilegi i s’i oni šteri neka délajo mogli bodo se faleše žaliti na poreze! – Očete kaj vęč?! – Tak nam je nigdâr né bilo dobro kak nam je dénes, na čęmo čestitamo našomo precedniko kotara!”
Skupščina je tękla dale, neka je govoril i of i Udrogi je rečęno ka bodo – zutra dojšli pénezi.

Isti dén zvečera f šesti vuri zišla se je Skupščina penzjonéri, a Đura je svečano dočakal precednika sih penzijonéri f Hrvacki. Pozdravil ga je i održal ovakšoga uvodonoga govora:
“- Drâge kolegice i kolegi i céjeni precedniče hrvackih penzijonéri!
Zišli smo se ka vama precedniče i hrvackoj javnosti prectavimo vęzdašjo sitoacijo v zęmli i položaj naše penzijonérske popolaciju vu joj.
Odma uvodno móram ręči da céne sęga idejo gori kak nore, a naše pénzije so iste kak negda, pa je naša sitoacija huda ka hujša nębre biti! Od láni so se železo i drévo duplik podražili! Povrtel, sâd i maslinovo olje je držiše za prék 10 posto! Žita so dražiša za 27 posto, industrjsko rasl’ije za 54 posto, a olja od sunčenici se podražilo za 50 posto! I mléko je podražilo za 10 posto, a povrtel za 40 do 70 posto. Mi šteri krmimo svije i mârho zazvedili smo ka je céna krmiva dišla gori za 46 do 50 posto, a umetni gnoj za 22 posto. Kulko čujem, dražiše bode i doponsko zdrastveno osigiranje! I plâče so v međimorjo najnižiše od céle negdašje aostrugarske monarhije! – Pitam ja vas kam to ide?! – More dénes jęden penzijnér f takšim uvetima živeti i preživeti?! – Jęsmo se za to borili?! – To tak dale nębre!”

Onda je neka govoril i of. Drugi je nišči nika né povedal, a Udrogi je bilo obęčano ka bodo joj of tjęden dojšli lépi pénezi na žiroračun za opčo i zajedničko potrošnjo.

Navęčer, da je skupščina minola, Đura, Pepi, Drago i Fęri so obrnoli f krčmo k Kati. Čim so postâli pre šanko, Drago i Fęri so žereče nap’ali Đuro:
“- Đura, kak si mogel tak bezobrazno, v jutro na skupščini prepovédati jęno, a vę navęčer čista drugo?! – Kak te je né sramota?!”
Đura je dečkaj pretomâčil:
“- Deeečki, ęli sam se jęno jedino réč zlagal?! – To sę kaj ste od męne dénes čuli, saki dén morete čuti na radjo i televiziji i tak piše saki dén v novinaj! Nič sam né zmislil!

“-Drugo, rękel sam vam da so precednik kotara i precednik penzijonéri, politički suparniki i politički jastrebi, saki svoje politike, da je precednik kotara druka za vęzdešjo vlâst, a da je precednik penzijonéri Hrvacke – žereča oporba vlâsti!”
“- ?!?”
“- Čé smo šteli od jęnoga i od drugoga dob’iti péneze za Udrogo, jâ sam móral biti – politički fleksibilen!”
“- Đura saka ti čast!”

Povratak na naslovnicu…