Udroga penzijoneŕi Glavatišče ima odzâdi velikoga vrta.

Penzijonéri so se dogovorili ka bodo na totomo vrto na Veliko soboto – kurili vuzménko. Pozváni so s’i člani ka dopęlajo svojo bijo-maso, zubač’ija, šibje z seči i ploti, rožđe z gor’ic…

Drugi dén so g Đurijo dojšli Glavatiški Omladinci i zaiskali od jęga ka jim prepost’i prostora na vrto ka si óni tam naprâvijo – svojo vuzménko! Đura jim je rękel ka so zamud’ili, ka letos penzijonéri imajo – svojo vuzménko! Vužgâli jo bodo na Veliko soboto da se odvežejo zvóni, a po vuzménki bodo se f prostoraj Udroge s’i skupa sęli i počastili z šunkom, kolbâsaj, jęjcaj, hrénom i zęsim drugim kaj f posv’ečaje spâda.

Mlâdi so se fpirali da oni kánijo napraviti najvekšo vuzménko f kotaro, da so se javili na ftekaje za najbolšo i najvekšo eko vuzménko! Očejo dob’iti prvo nagrado štera je dęset koraki kolbâsi.

Aaali, Đura je trdo ostal pre svojomo! Né je štel néti čuti za to ka bi vrta za vuzménko dâli nekomo drugmo! Rękel je da so na vuzmęno vęčer pozvali i – nekše jakše i da letos svojoga placa nikomo nędajo – i šlus!

Mlâdi, Jožek, Pętrek, Francek, Nežika i Cilika so saki dén zvâli Đuro da – naj se premisli i naj jim prepust’i totoga placa, jer da so si po dómaj sklâli tulšoga matrijâla za vuzménko kulko penzijonéri nado meli čé i Udrogo vužgejo! – Đura jim je grdo i svadlivo otpovedal nazâj!

Onda je f srédo, ka nębo róm baš pred Vuzem svâja i ka to malo zaglad’i, Đura zvâl mlâde ka se – bodo spominali. Predložil jim je kak čovek čoveko, da – naj si naprâvijo svojo vuzménko pre Čepo, da jim on pomore zriftati placa, jer ima poznâte na kotaro! Mlâdi so za to né šteli néti čuti! Rękli so Đuri da kánijo meti svojo i to róm ojzder i – šlus! Đura jim je pokâzal figo!

F petek navęčer je delagacija Glavatiške omladine išla k penzijonéraj na zâdje pregovore!

Mlâdi so stâraj predlagali ovâk:

“- Vaša Udroga ima velikoga vrta na šteromo morejo bez brige goreti dvé vuzménke! Vi imajte svojo vuzménko f kóto prti vočjako, a nam dęjte ka si naprâvimo svojo v onomo kóto – prti Čepo! – Vuzménka vuzménki nič ne fčin’i! – Moremo jih obedvóji meti na vašim vrto!?”

Đura i drugi penzijonéri so se hajdi grdo stępli na mlâde i odžagali jih:

“- Kaaaj ste dosadni?! – Kaj smo né bili dosta jasni? – Bó vam se jęmpot presvétilo vu taj…”

Te so se zględali črez obloke … vum poględnoli… pa spâzijo:

“…Vuni se svéti … kolege penzjonéri… – Gor’i! – Vuzménka vam gor’i! – Nešči jo je vužgal…”

Pénzijonéri so skočili… skâkali sém – tâ! – Kaj vę? – Vatrogasce?… Je? – Né! – A kaj? – Nikaj!

Zabadav! Penzijonérska vuzménka je zgoréla!

Glavatiški mlâdi so pre Đuri stiha sed’eli. Bedvóji so gedali gori… pa vum… pa doli…pa…

Đura je jęn čâs klel i tukel po stolo! – Te je móndal. Te je pred kolegaj… počel vgujâvati:..

“- Nó, kaj vę… vi? – Čé bi vę vi… róm baš, sikak šteli… ka bi tu… čé je tak… kaj jâ znám…?!”

Jožek, Pętrek, Francek, Cilika i Nežika… so takâj gledali vum, pa gori… pa doli… sklimâvali:

“- Nęznamo. Vę je več… hajdi kesno… a treba bo to i posnâžiti… i te to zutra sę zvoziti… a znâte, kolega precednik Udroge… to bo nas vę hajdi koštalo… to so vę nóvi stroški…”

Đura je, išče mamen od – diverzije, ka zbégne špota i sramoto, i ka pogódbo zgotóvi, pital:

“- Dobro! – Kulko to košta? – Ajde, ka se dospoménemo…”

I dospoménoli so se.

“- Dobro. Zutra, da zbâvite i zesnâžite, plat’imo!

F soboto je bilo sę zasnâženo, nóva vuzménka sklajena, gotova; velika, najvekša, najlepša, f kotaro, rędno prejavlena za ftekaje, preprâvlena za prvo nagrado, za déset koraki kolbâsi…!

Róm nekak kak so f cirkvaj odvezali zvóne, a vuzménko je trebalo vuž’ati, z Bâbjega kóta je f prvi kmici – potmajhno potpuhnolo, te pa se na hip hapilo grmeti tak ka se je né ftegnolo bliskati, a z “ničesa” se zlijâla – ploha kak prótje! Palo je tulko ka je penzijonérski vrt plaval! A f kóto vrta vu vodi je plutala velika, najvekša, najlepša, ekološka vuzménka!

Povratak na naslovnicu…