Općina Nedelišće raspisala je javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu. Po javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi programa i projekata koje će Općina financirati iz proračuna, a udruge mogu od Općine zatražiti i do 100% iznosa financiranja programa ili projekta.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000 kuna. Prijavitelj može podnijeti najviše 4 prijave za financijsku podršku programu/projektu. Također je moguće zajedničko prijavljivanje projekta od više udruga u partnerstvu.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge invalida, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i razvoj turizma.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.710.000 kuna, što je povećanje 90 000 kuna u odnosu na prošlu godinu.

Planirana financijska sredstva su raspoređena po programima na sljedeći način:
1. Rekreacija i sport – 870.000,00 kuna
1.1. Sufinanciranje vrhunskog sporta – 150.000,00 kn
1.2. Sufinanciranje sportskih manifestacija i kampova – 120.000,00 kn
1.3. Programi sportskih društva-sportske udruge – 600.000,00 kn
2. Kultura – 460.000,00 kuna
2.1. Sufinanciranje programa kulture – 250.000,00 kn
2.2. Sufinanciranje kulturnih manifestacija – 210.000,00 kn
3. Udruge građana – 380.000,00 kn

Pravo podnošenja prijave na Poziv ima pravna osoba koja je registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama ili drugi odgovarajući registar, da je upisana u registar neprofitnih organizacija te da vodi transparentno financijsko poslovanje. U službenom javnom pozivu je propisano još desetak uvjeta za prijavu na natječaj, pa pozivamo prijavitelje na pozorno čitanje službenog poziva i pripadajuće dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je 30.01.2020. do 15:00 sati, a prijave se šalju na adresu Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: [email protected] , najkasnije do 24.01.2020. godine. Više detalja pogledajte na službenim internetskim stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr). (nl)

Povratak na naslovnicu…