Đurijo je 16. septęmbra, f soboto bil rođendan. Ali je sima poznâto, pa i pajdâšima, Pepijo, Dragijo i Fęrijo da on – ne slavi rođendane! Išče da je navršil pędeset lét – Đura je rękel da on – odvezdar slavi samo imendana i naj ga nišči nigdâr ne pohâja, néti s pakétaj, za – nekši tam rođendan! Dečkaj je to né bilo praf, ali kaj si moreš!

Toto soboto so Pepi, Drago i Fęri bili f krčmi pre Kati. Đure ga né bilo. Zišli so se pre šanko a onda so se sęli za stol – f kót. Neka so med sobom dugo šepeturili i onda – zginoli z krčme!

Za frtâl vure so s’i tri stâli vuni pred Udrogom penzijonéri Glavatišče! Nagovorili so Pepija naj zove stâroga Karažincovoga Imbreka i naj jim vel’i tak i tak! Pepi je zvâl Imbreka i rękel:

“- Tetec Imbrek, mi smo tu pred Udrogom penzijonéri i, ka vam vel’im, tu je bila provala! – F prostore Udroge penzijonéri je nešči na silo vdrl i orâbal nas je! – Dójdite flętno sém!”

Ibrek so se jâko zbunili pa velijo Pepijo:

“- Kaj? … – Provala? – Je, kaj vę … jâ sam né… – Pa zovite Đuro …naj on… kak precednik…!”

Pepi ga je, kak so ga ovi nafčili, odbrusil Imbreko:

“- Đuro nębremo dob’iti! – Vi imate kluča! – Vi ste potprecednik! – Dojdite flętno sém!”

Imbrek so móm dobejžali pred Udrogo! – Vuni so stâli Drago, Fęri i Pepi! Vušli so skupa nutri! – Je, ka pa! – Vrâta širom otprta! – Stol rezmętani! – Kištice od stola otprte! Frižiderova vrâta širom otprta! Vrâta od arhiva otprta širom… Dečki so rękli Imbreko:

“- Nika né pehati! – Imbrek, zovite milicijo! – Zovite i vatrogasce! – Vište â, Đura ima na prvi stranici kolendâra zapisanoga broja, kre velikoga slova “M”, to je valda milicija, i â kre velikoga slova “V”, to so valda vatrogasci…!? – Zovite tote broje Imbrek! – Flętno!”

Imbrek so zeli telefóna i telefonérali:

“- Halo! – Ovde Udroga penzijonéri Glavatišče! Zove potprecednik Udroge Imbrek Karažinec! – Dójdite hitno sém! – Trebamo vas!”

Tak so Imbrek povedali kak so jim Drago i Fęri rękli! – Imbrek so nazâdje dečkaj rękli:

“- Ali pa, Đuro bi sikak trebalo dob’iti, kak tak! On je ipak precednik!”

I Imbrek so zvâli Đuro! – I bormeš, Đura se je javil! – Imbrek mo vel’ijo:

“- Đura, dójdi hitno sém v Udrogo! Bila je provala! Dojšla bo milicija i vatrogasci!”

Za pâr minót je Đura dobejžal v Udrogo! Skupa z jim so dobejžale i Sida, pa i Liza, Jula i Ilka, ke so pre Sidi, po običajo vu to vréme na trač-partiji.

Đura je plaho fhâjal nutri f prostorije Udroge! – Zdâleč je gledal na svoj stol i povédal:

“- Točno, bila je provala! – Radni stol mi je ves rezmętani… Ka vidim… Telefón je tu, digitron je tu, štambila – tu, kolendâr, penkala…”

Imbrek so se isti čâs odžurili k otprtim kišticama od radnoga stola i povédali:

“- Kištice otprte! – Rezmętane! – F prvi, novine, Plejboj, Start, kazete – gole babe… V drugi, â kârte za šnaps, za ęnc, cedule za Loto, Lutrija, Evro đek pot … Tretja kištica, šminka, žénske štónfe, lak za nofte, cpódji žénski véš, gač… nika…!”

Đura je je Imbreka natiral kręj od stola:

“- Pustite to! – Ite kręj! – Kaj to vižitérate dé nika ne fal’i!?”

Đura je rękel da bo on sám dale vižitéral, jer najbole znâ čé dé kaj fal’i! Išel pregledâvat dale:

“- Frižider – otprti! – Nutri… špek, cvirki, čęšjak … a kaj je to? – Dvâ rudi Tirólke… jeger … i šunka v ovitko!? – Toga ga predi tu né bilo!? – To je nešči pozâbil tu! … Arhiva… ka vidimo… pre vrâtaj so sam prâzne kište od vina… – Je, néso prâzne!? – Šest flaši vina!? – I kisele vode! – Toga ga tu né bilo! … – Zgled’i, da nika ne fal’i… zaprav … išče ga ga hajdi toga zviška!?

“- A vel’ite, da ste zvâli milicijo? – I vatrogasce?! – Pa kaj ste zvâli?! – To je né bilo treba zvati, da róm nikaj ne fal’i! – Išče so nešterne stvâri zviška…!?”

Đura se vmiril. Zdehne si, zgledne se na Imbreka, Dragija, Pepija i Fęrija pa jih pita:

” – Štó je zvâl milicijo i vatrogasce i ze šteroga broja, ka jim vel’im ka ne mórajo hod’iti?!”

Imbrek so se javili, pa mo pokâžejo na jęgov kolendâr na stolo i povédajo:

“- Jâ sam zvâl! – I to tote broje z tvojoga kolendâra: totoga broja kre slova “M”, to je valda milicija i totoga broja kre slova “V”, to so valda vatrogasci…!”

Đura je bésno mâhal z glâvom lévo-désno:

“- Nééé Imbrek! – To so né vatrogasci, to je né milicija! – To pod “V”, to so veteranke, šéfica naših mažoret-veteranki, a to pod slovom “M”, to je né milicija nego mužika”! – To je broj od mužikâša Markija Oršoša z “Črni stréli”! – Kaj ste tote broje zvâli?! – To néma nikšo vezo z…! – Vę jih moram hitno zvati naj ne hodijo! … Ali… čuj… pre vrâtaj več nešči ruži… – Bormeš nekše žénske idejo sém… nešči igra… tamborâši… vijoline, beglajt… i popévlejo na ves glâs, … čuj to … ki je to vera… “…srebra némam, zlâta némam…” – Pa što to … kaj… – A, résen?!”

Povratak na naslovnicu…