Ón tork je članstvo Udroge penzijonéri Glavatišče prezv’alo precednika Udroge Đuro, da nika ne déla, da je Udroga zadrémala, da je né aktivna, da – zakaj ne sezove Skupščino Udroge, jer se f sęli pojavil teški problem! Đura je Skupščino sezval odma, toto srédo, telefónski.

Rękel je da bo se dnevni red donęsel na Skupštini, prama predlagajo članstva.

Na Skupščino je dojšlo čętrdesetdvóje penzijonéri. Đura je najpredi pozdravil skupščinâre i rękel jim je – čé so več iskali ka se sezove Skupščina, te naj predložijo – dnevnoga ręda!

– Za réč se prva javila Dragijova Jula, pa vel’i:

“- Kolegice i kolegi! – F sęli so od prtuletja, najvekši problem – komârci! Zâto jâ predlâžem ka bi se prva točka dnevnoga ręda zvâla “Komârci”, a druga točka more biti “Zakuska i družeje”.

S’i so se složili ka bo tak. Drugi je nišči né nika predlagal. – Jula je počela govoriti:

“- Kolegice i kolegi! – V Glavatiščo so se strašno nap’ovali komârci! To je né za zdrž’ati – kak pikajo! – Tulko ga jih ka se nębre živeti! – Ón dén sam jâ na vrčâko brâla špârgo i tak so me spikali odzâdi po nogaj, tijam gori do … poględnite … â kak sam sâ spikana … tijam do, â …”

Ove druge žénske so zakričale: “- Naaaj dale kâzati! – Dosta se vidlo! – Verjemo!”

Jula je išče rękla: “- Kolegice i kolege, jâ sam gledala na televiziji ka komârci reznâšajo bakterije i virose! To znači da i korona virosa morejo donęsti i ako se namo ponâšali prti komârcaj i koroni viroso odgovorno, dojšla bo i k nam pandemija!”

Ilka je f sęmo podržâla Julo i rękla: ” Točno je kak Jula vel’i! – Žerejo tak ka je to né za zdrž’ati! – Komârci se nagrâžajo s korona virosom i ako k nam dójde toti bęteg, onda bomo znali – zakaj je to dojšlo i štó je kriv, štó je né bil dosta odgovoren!”

I drugi so kričali: “- Komârce je trebalo išče v zimi špricati, a né vę da več imajo mlâde!”

Đura je onda zaklučil: “- Razmil sam! – Slâžem se! – Znači, pišemo načelniko – naj hitno pret’ira komârce! – Toto gamad treba znova pošpricati, pofóndati, predi nego nam donęsejo korono virosa! Naj se sima šteri so trp’eli pikaje – plat’i odšteta! – Može tak? – Štó je – za?”

– S’i!

“- Što je protiv?”

– Nišči. Jednoglasno!

“- Idemo na drugo točko dnevnoga ręda, a to je “Zakuska i družeje” – Kolegice i kolegi, potegnite skup stole i stolce i sędite se bliže jęn k drugomo – ka dos’egnete kolbâse i kruha!”

* * *

Drugi tjęden so čani i članice Udroge Glavatišče sponova iskali od precednika naj hitno sez’ove Skupščino, jer se je f sęli pojâvil teški problem! Đura je sezval Skupščino. Dojšlo jih je osemdesetdvâ! Iskal je naj predložijo dnevnoga ręda – radi čęsa so iskali sezivaje!

Vę se je za réč prva javila Pepijova Liza. Rękla je ovak:

“- Gospođe i gospóni! – Predlâžem ka bo prva točka dnevnoga ręda “Korona Viros”, a druga točka ka bo “Zakuska i družeje”!

“- Može?”

“- Može!”

Počela je govoriti:

“- Gospođe i gospóni, jâ mislim da ste čuli kaj se po sęli prepovéda, da se je v naši mésti pojavil korona viros i verjem da ste od ludi zazv’edili sę – što ga sę ima i dé ga je dobil! To je vę jâko opasno za našo srd’ino i moramo se početi ponâšati – odgovorno, a né kak do vę!

Verjem da ste čuli na televiziji i radjo, da korona virosa širijo – mlâdi! – Oni partijajo i fęštajo i virosa donâšajo i reznâšajo! Prinas se shâjajo: pre Spomeniko, f hutici pre Čepo, v Grabanicaj pod čekom, pre Foranerovi vafti na Trataj i pod Trnavinim mostom! – Makar nam sponâšala ka so róm naši mlâdi sém dolifrali virosa, Državni stožer civilne zaštite preporóča – ka treba tota shâjaja i partijaja mlâdih zastaviti i mi se toti preporuki stožera moramo odgovorno predržavati! – Aaali vęzdar, kak ga ga na našomo področjo hajdi komârci i kak so žilavi i žęrejo – makar se jih je dvâpot špricalo, róm zaradi toga se naši mlâdi nębrejo shâjati na otprtomo f prirodi, a na zaprtomo se – némajo dé! – To znači da so vę komârci, naši – najbolši savezniki jer nędajo mlâdaj ka bi tu part’ijali! Męni so rękli, naš Francek, Đurin Jožek, Fęrijov Pętrek pa i Dragijova Linda i kajšteri drugi mlâdi, da se nębrejo vuni f prirodi družiti opče néti minóto, jer komârci žęrejo kak nori! – Zaradi toga predlâžem ka se načelniko opčine, od stráne naše Udroge, pošle dep’eša ka naj – ne šprica komârce, jer nas oni, kakši so takši so, kak naši najbolši savezniki – pâzijo i štitijo od korona virosa!”

Đura je poslušal Pepijovo Lizo, drugi se nišči né javil za réč i onda je zaklučil diskusijo:

“- Razmel sam! – Slâžem se! – Znači, gospođe i gospóda, pišemo načelniko naj – ne šprica komârce, naše najbolše saveznike v borbi protiv korona virosa! – Može tak? – Štó je za?”

– S’i!

“- Što je protiv?”

– Nišči. – Jednoglasno!

“- Idemo na drugo točko dnevnoga ręda, a to je “Zakuska i družeje”. – Gospođe i gospóni, potegnite stole skup i sędite se bliže jęni k drugima, ka lęži dos’egnete kruha i kolbâse!”

Povratak na naslovnicu…