V Udrogi penzijonéri Glavatišče žénske so zaiskale ka se sezove izvanredna skupščina.

Đura je né mel kam i fčęra, v nedelo odvečer, je sezval skupščino.

Na skupščino so dojšli s’i člani i članice, jih osemdeset!

Uvodno réč na skupščini si je zela krčmarica Kata. Pozdravila lude i najpredi rękla ovak:

“- Kolegice i kolegi! – Prvo i prvo, mi žénske zahtévlemo od precednika Udroge penzijonéri i od sih moškarci ka – bodo dénes parlamentarni, ka se nado ponâšali prti nam žénskaj kak Kongo prti hemafroditaj, ka bodo nas žénske poštuvali lépo kak Rusi i Kinezi … i Azerbeđan Klaro Cetkin i ka bo na denešji skupščini vladal red i poštuvaje propisov tak kak je to na najvišišoj državnoj šténgi, med najvišišom gospodom kâ ravna z nami i našom zęmlom!”

Đuri je nič né bilo jasno, ali je rękel da te… to tak… more iti! – I s’i so se složili!

Druga se je za réč javila Šporarova Treza i ovak se resprestrla:

“- Kolegice i kolge! – Jâ mislim ka se več nęsmijo ponoviti takša tóžna i nesréčna léta kak so bila zâdja tri, ka se je sporadi korone opče né slavil Ósmi mart, tak ka smo mi žénske nikaj né dobile! Očemo ka se of Ósmi mart preslavi tak kak treba i ka se sim nam od stráne Udroge kupijo dâri za sę tri minole leti za štere smo na kvâro i za toto vęzdašje, sę skup – objęnim!”

Precedni Đura je né bil preprâvleni za takši prédlog, pa se čóhal za vuhom i – nekaj motal:

“- Pa, čujte… pa nekaj… ka nav pręveč drâgo… – Vas ga hajdi žénski… tridęsti i sędem…!?”

Te se je znova za réč javila krčmar’ica Kata i znęsla svojoga predloga:

“- Jâ predlâžem ka sakoj žénski Udroga kupi cvétje i – véšmašino!”

Đura se je zlęcal kak da se mimo stolca sel i ovak reagéral:

“- Kaaaj? – Pa znâte vi kulko je to penez? – Pa tulko néti némamo! – Pa dé naj to zmoremo?”

Šporarova Treza mo je vletéla v réč:

“- Kaaaj némamo #$%&$#?! – A da zažę..mo duplik tulko… za – hrmulovo? – Te imamo?”

Đura se je zdigel i s prstom v zrâko strogo keštigoval Trezo:

“- Kolegice Terezija, članak 238. Poslovnika, izričem vam prvo opomeno sporadi vréđaja!”

Treza se zabezeknola i povedala mo nazâj:

“- Kaj? – Kaaakšo opomeno? – Kaaaj zmišlâvleš Đura? – Kaj se ti je zvórdalo?”

Đura je reširil róke i smrtno ozbilen joj povedal nazâj:

“- Kolegice, takši red ste vi iskale, a mi smo se složili – ka bomo parlamentarni i delali tak kak državna vlâst! – I kolegice Terezija, članak 238. Poslovnika, izričem vam drugo opomeno sporadi vréđaja precednika!”

Treza se je, široko ga gledeč, sela kak da je stâla f štâljak…!

Onda se zdigla krčmarica Kata i zakričala Đuri:

“- Čuj ti, čé boš ti prakticéral takšoga ręda kak je f Saboro, te nas tak – plâti kak dob’ijo oni!”

Đura se stâl kak spomenik i smrtno ozbilno je i jój zrękel opomeno:

“- Kolegice Katarina, vę je né na dnevnomo rędo pitaje plâčaja člani i članici nego – pitaje osmomarcki dâri žęnaj, pa vam po čl. 238. Poslovnika izričem drugo opomeno!”

Te so se zdigle Jula, Ilka, Liza i Sida i skup s Katom kričale:

“- Čâkaj Đura, majko mo! – Pa kaj si vę počel kak ovi f Saboro? Pa kaj ti misliš, štó si ti?

Đura je mrzlo i strogo otpovedal:

“- Jâ sam to kaj sam je i samo se držim ręda točno onak kak je to kolegica Katarina iskala i predložila i kak smo mi to jenoglasno zglasali! – A vi ste kolegice zišle vum z dnevnoga ręda i po čl. 238. Poslovnika, dob’ite saka prvo opomeno, a vi kolegica Katarina dobivate tretjo opomeno i po Poslovniko dénes več nębrete govoriti!”

Onda so se tote štiri žénske, a za jimi i sę druge, stale i otpravile vum i dimo! – Pajdóč so Đuri i drugaj dedaj namétale da neka – zmišluvle sam ka bi zbégel preslaviti Ósmoga marta, da je rasista, segregator i diskriminator, da jim je valda tak – lééépo štel čestitati Ósmoga marta!”

Đura je stâl trdi kak spomenik i dok so se one reshâjale dimo, za jimi je govoril:

“- Je, drage kolegice – čestital, čestital! – Ali toto čestitko ste si sáme zriftale i zglasale!”

Dišle so. Na skupščini so ostali samo dedi. Néso se nikaj spominali néti dogovorili. Te so dvâ, kak da jim je malo nedoložno, znęsli – ka bi žénskaj za Ósmi mart itak … trebalo nekaj kupiti!

Skupščina je minola kak bogęčki sprevod.

Kvorom se otpravil f krčmo. Néti tam so se nikaj né spominali za Ósmi mart, pa néti za Hajduka i Dinamo. Zrękli so – nekaj kak … ka prékzutra v jutro tri móži – pejo f Čakovec.

Vešmašine sigurno nado kupili jer ga ga né ščęsa! – Neka so povédali ka bi mogóče ‘brnoli na séjam… jer da se tam prodâvlejo lépe – riple…

Povratak na naslovnicu…