Mokričov Vanč z Glavatišča zavzel se je pred štiri leti, ka bo za križóje na srdini Glavatišča sklęsal spomenika. Dolifral si je z štrigoske Kamešnice velikoga kamęna kak gredęnc i hapil se klęsati. Ludi so hodili glet – kaj on to déla; ęli nędelskoga težâka kak bęre kalampéra, ęli foringâša kak zaprež’uvle, ęli cestara kak z greblicom ravna, ili ęnlégara kak sed’i na plâsto slame, ili râpšicara kak za grmom čâka… Nišči je né mogel trefiti, a on je né povedal.

Dojšla so jęmpot velika gospoda z Regijonâlnoga centra za kulturu, supkulturu i nekulturu z Varaždina i precen’ili ka je to, kaj je gut – prâva umetnost i fâlevrédni posel, šteri bo zvel’ičal našo državo, našoga kraja, naše mesto i našo etno-kulturo i supkulturu!

Vanč je dale stiha vrédno klęsal, tukel i brusil. Posel je letos išel prti krâjo.

Vu febroaro Vanč je dogotâvlal spomenika. Regijonâlni center je bil obaveščeni ka se preprâvla velika proslava – za otkrivaje i postâvlaje spomenika. Udrogi so otpisali da je to velika stvâr za Glavatišče i zgórji falat Hrvacke, da naj se ne brigajo za strošek preseléja i postâvlaja spomenika i da so se več organizérali za dohâjaje na proslavo! – Ali so vu tomo pismi napisali Udrogi penzijonéri, da naj jim jâvijo – kaj točno prectâvla toti spomenik, ka bodo se znali prepraviti za toto veliko proslavo – kak spâda.

Tjęden dni pred preseléjom, ludi z Udroge so dojšli pitat Vanča koga itak toti spomenik prectâvla. Vanč ijm je onda lépo i po istini rękel:

“- Drâgi ludi, to sam vam jâ sklęsal – Svetoga Markija, šteri je zaštitnik pletâči i jęno pletâčico cekari štera kre jęga sed’i i plęte! – To sam napravil zâto, jer je vę dvéhiladi lét kak se je po svéto sprehâjal Sveti Marko i stó lét je kak so se v našomo krajo počeli plęsti cekari z luščija!”

Te je to tak Udroga penzijonéri javila Regijonâlnomo centro vu Varaždin.

Na dén da je trebalo sęliti spomenika bila je preprâvlena velika proslava! – Za domâče člane i strajske z Varaždina pękle so se dvé stokilne svije! Pred pozornicom f srdini Glavatišča zišlo se jih je prek pędeset. Dojšla je i dizalica.

Čakalo se – ove jakše z Regijonâlnoga centra. – Prâsci so se črlen’ili i dišeli. Đura i drugi so f krvataj i ancugaj čakali! – Ali, dojšlo je pólne, a z Regijonâlnoga centra ga ga né bilo nikoga!? Ludi so se zgledali, spit’uvali, pogled’uvali na vuro, štrptali … Čakali… – Nikoga!

Te se je gori na pozornico zagnâla krčmarica Kata! Zahačila je mikrofóna i ovak rękla:

“- Drâgi kolegice i kolegi! – S obzirom da sam jâ na izvoro sih informaciji, jer k męni hodijo i Varaždinci, zazvedila sam da ga ga na toto našo otvoréje spomenika – nębode nikoga z Regijonalnoga centra! – Zazvedila sam da se je iznenâda, v isto vréme da i tu, v našemo krajo dogodil jęden – išče važniši kulturno-umetnički i društveni događaj! – Na Polevaj v organizaciji udroge “Hop”, dénes je vulično natjecaje penzijonérki f prekopicâvajo! – Na totim važnim događajo precedništvo Regijonalnoga centra je prevzelo najodgovorniše funkcije! – Precednik bo slikal takmičarkaj jive visoko zdigjene cpódje déle téla – za novo regijonâlno kartotéko! – Potprecednik Regijonâlnoga centra bo kontroléral natjecatelke, čé neštera nębi pre prekopicâvajo gusnola ili pisnola – z zgórje ili z cpódje stráne téla, jer onda gub’i bodove za moralno-političko podobnost! – A tajnik Regijonâlnoga centra bo takmičarke spišuval – ze štere so političke strájke i štere so vere – samo za evidencijo f kartoteki! – Zaradi toti časni i odgovorni obavezi, kolege z Regijonâlnoga vrha nębrejo dojti na ovo našo otvoréje!

Verjem, drâgi moji, ka to razmite i ka jim nate nika zamerili!”

Onda so na pozornicu vdrle, Dragijova Jula, Fęrijova Ilka i druge žénske i počele kričati:

“- Kak vę tó?! – Na prekopicâvaje so dišli? – Kaj je važniše, spomenik ili prekopicâvaje? Prekopicâvaje je obična bedastóča! – To more saki! – Prekop’icnoti se morem i jâ – čé očem, makar imam šęzdesetpet lét i dęvedeset osem kil!”

Te so i druge žénske zahačile mikrofona! – Ilka je kričala:

“- Bormeš takšoga spomenika napraviti kak je Vanč – to je kujnštna i – umetnička stvâr! – A prekopicâvaje? – To je obična helarija! – Glupost! – To morem i jâ makar imam stoštiri kile!”

I druge so kričale vu tó fórmo! – Ali Đura je zdušno bránil Regijonâlno gospodo:

“- Nęznate vi nikaj! – Najte povédati ono kaj nęznate! – Prvo i prvo Sveti Marko je né bil moralno politički podoben, a pletačice takâj spâdajo f privatni, kapitalistički sektor! – Valda naši v Regijonalnomo centro znâjo kaj je za našo kulturo, supkulturo i etnokulturo važno, a kaj je – né podobno?! – Osim toga, néje to – prekopicnoti se – sam tak! – To je kulturno-etnološki i društveno važno! – To je umetnost i nadgradja, samo ka – vi to ne razmite!”

Ludi so išče bole kričali i bajali! – Ali, Đura je zdigel róke i vmiril nâroda:

“- Čâââkajte! – Hote ka idemo pojémo tote pęčene svije, dok so išče vróče i onda bomo se v duho demokracije dogovorili za sę! – Dęjte meso na stol, réšimo tó, pa onda bomo vrę…!”

Onda so se s’i sęli i jeli. Za jęno vuro so – réšili svijetino! Mâhnolo se i pâr litri. Da so se dobro napokali, Đura je doplézel na pozornicu i ovak rękel članima i članicama Udroge:

“- Kolegice i kolegi! – Verjem da vam je bilo fino. Ali ovo jestvino móramo društveno i moralno opravdati! – Totoga domjenka móramo povezati z nekšim važnim kulturnim, etnološkim i društveno važnim događajom. Drugač bo ispalo – ka smo dvâ pajceke pojeli, a néga bilo nikšoga povoda!? – Zâââto, jâ kak precednik Udroge, of čas, donâšam odluko da – odma vę, naprâvimo takmičéje – v prekopicâvajo! – Prosim prisotne člane i članice ka se – odma didejo v naše prostore preoblâčit i preprâvlat za prekopicâvaje! Za pet minót počnemo! – Jâ bom sódil i slikal za – našo kartotéko, ka naj štó kaj…! – Ajde se s’i preprâvlat! – Odma!”

Med članicaj i članaj Udroge je dojšlo do bune! Žęne so znova vdrle na pozornico:

“- Kaaaj? – Đuraaa, kaj si ti nor?! – Pa to se vę nębre! – Pa vę smo pręveč siti! I spili smo..!?”

Đura je né poslušal nikoga, nego je s prstom mâhal i išče bole strogo – zapovedal:

“- Né me brige! – Poj’eli smo dvé svije i vę to treba oprâvdati! – Predi ste rękli da je prekopicâvaje – né nikaj!? – Ajde se preoblâčit! – Odma! – Za tri minote počnemo!”

Povratak na naslovnicu…