Na svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Nedelišće uputilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće.

Savjet mladih Općine Nedelišće osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Nedelišće te broji 7 članova. Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće imaju: udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih. Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Nedelišće, u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Prijedlozi se podnose u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Općine Nedelišće.

Više detalja možete potražiti na internetskoj stranici Općine Nedelišće: www.nedelisce.hr

Povratak na naslovnicu…