Đura je v Udrogi penzijonéri, v aprilo sezval Sekcijo za supkulturu i poloprivredo. Rękel je:

“- Kolegice i kolegi! – I letos moramo organizérati manifestacijo ka bo kotar videl ka aktivno délamo i ka so né potępli totih pędeset jezer ka so nam za letos dâli. – Zato predlâžem ka za dvâ mesece naprâvimo izložbo i natjecaje v uzgojo povrteli i sâda i to – samo prâvoga domâčega, štero je z ničim né špricano néti drugač tretérano i ka je zrâslo ekološki, na domâči zęmli pognojeno samo z domâčim gnojom! – Najlepše i najbolše bomo nagradili!”

Onda je Dragijova Jula zdigla dvâ prste i rękla:

“- Saka čast! – Móramo se boriti za ekološki čisto sâd i povrtel! – Jâ nigdâr nikaj ne špricam! Puže pobiram, ili jih s pivom, ili s pępelom, a lukove muhe … to zažmer’imo i pogutnemo… “

Te se je javila za réč Fęrijova Ilka:

“- Kolega precednik, a kakše bodo nagrade, čé moči znati, ka vidimo… čé se splat’i…?!”

Đura ji je gizdavo povedal, tak ka s’i čujejo:

“- Gospođa, vrédne! – Prva nagrada – priznanje “Najbolši vrtlâr Glavatišča” i zlâtna želęncija, druga – isto priznanje i srębrna želęncija, tretja – isto i brónčana želęncija. Saki šteri bo izlagal bo dobil zahvalnico, a delili bodo se i nekši dróbni – izlagâčaj za stroške!”

Te je Pepijova Liza zdigla dvâ prste:

“- Čuj sósed… ovaj, gospon precednik, kak bo se to kontroléralo, ka známo… jer naši ludi…?”

Đura je bil preprâvleni na i na takšo pitaje:

“- Da se posadi ili poséja, komisija pod voctvom Imbeka Karažincovoga, šteroga známo kak poštejâka i zakletoga ekologa sih jęgovih dęvedesetštiri léti, kontrolérala bo sę faza râsta i zreleja sâda i povrteli! – Saki šteri se prijâvi za natjecaje, složil bo se ka ga Imbrek i komisija morejo kontrolérati v jęgovim vrčâko i sadovjâko – da očejo! – Rok prijave je – tjęden dni!”

Več prvi tjęden prijavilo se čętrdeset sędem člani ili familiji z Udroge!

Imbrek so odgovorno hodili od vrčâki do sadovjâki, od gredi do vrtov’ini i kontrolérali!

Ali kak so se hapili kontrolérati, dojšli so problemi, a negder je i peldovalo na svâjo!

Šporarova Treza je Imbreka otpęlala vu vrčâk. Pokâzala jim je svoje tri grede i rękla ovak:

“- Gospon precednik, tó so moje grede na šteraj sam posad’ila šalâto za konkorencijo! – Ali, med nami, moram vam povedati za Dragijovo Julo, ka sako jutro nabęre puno kánto puži i te jih siple – prék grâje, k męni na vrčâk! – I te tote Juline puže jâ – pošlem dale! – Jer jâ, a to morem navék preseči, ne špricam i nigdâr nam, jer jâ pâzim!”

Dragijova Jula je Imbreko rękla da Treza, to za puže laže za jó i otpęlala jih je na svój vrčâk:

“- Glejte druk precednik, pre męni ga opče néga puži! – A jâ na ftekaje ionâk prejavlojem ove dvé grede luka! – Pre męni se sigorno nika ne šprica! – A luka se néti nęsmi né z joksimilom, né z propizamidom, né z cikloksidimom, néti s petoksaminom! – Ali, ka bote znali, na svoje oči sam vidla kak Ilka šprica špinâta i petrožola s bentazonom i to – z maskom na lico! “

Imbrek so dojšli k Fęrijo i Ilki šteri so jim rękli da Jula povéda hurmastóče:

“- Osim toga mi se namo ftekali z špinâtom i petrožolom nego z cęlerom i mrkvom na tote dvé grede! – Čé pa koga kaj brige za mojo masko, tak ka bodo znali, jâ sam v maski zaradi korona virosa! Kaj nęznate ka je prékfčęra v Međimorjo bilo pet, a fčęra več – sędem novi slučaji! – Râjši vi malo hitite oko na Đurija i Sido! – Jâ saki dén vidim Đuro kak méša – ono kaj jâ znám: ocetoklora, flumioksazina, bentazana, aminopialida, metanitrona i to blihne na grede!”

Imbrek so se otpravili k Đuri i spit’uvali ga za toto vórdaje f kánti, a oni jim vel’ijo:

“- Kolega Imbrek, najte poslušati bedastóče! – Jâ opče némam kaj špricati grede, jer jâ prejavljojem za natjecaje, od odzâdi z vrtov’ine – tridęsti klaftri kalampéra i hréna!”

Imbrek se zlęcajo:

“- Vel’iš kalampéra… hréna… – A kak bom jâ kontroléral … bo to toti kalampér na izložbi ili nekši drugi… jer jâ ne vidim pod zęmlo, pa te … bo to tam toti ili … nekši drugi…?!”

Đura mo je onda mirno rękel:

“- Imbrek, nikaj se vi ne sekérajte! – Jâ – po prizivo savesti ne špricam! – Zapraf, pre męni si morete tu i tam skopati nešternoga kalampéra za próbo … ali, kak bote kontrolérali pre krčmarici Kati, jer ona bo prejavila – čréšje!? – Čujte, ona vam bó nastâvila lójtro…. a vi, itak imate dęvedeset štiri… a čréšja je f stebli visoka okóli petnájst metri…?!”

* * * * * *

V nedelo je morala biti izložba i natjecaje. – Ali se ję sę skupa, za jęn čâs otpovedalo!

Je, kaj! – Karažincov Imbrek so dvâ tjedne pred izložbom i natjecajom, hodili od jęnoga do drugoga vrčâka i sadovjâka i šacali, podeh’uvali, plézli i – kóštali…!

Drugi dén so – završ’ili f špitâlo! – Navodno so jim spumpâvali želóca! – Ali to se taj’i pred nârodom i vlâstima, ka izložba – prâvoga domâčega sâda i povrteli – naj prepâla!

Đura ga je išel glet f špitâl pa ga je, dok ga ga nikoga né bilo pólek, nastihoma pital:

“- Imbrek, a na koga sumlate, štó vas je štel otrovati z špricajom?”

“- Nęznam! – Morti je i moja Géna napravila prejâkoga méšonga glufosinata, mezotrionada i metamitróna, da je špricala mrkvo i vugorke – dén predi kak sam jih jel!?”

Povratak na naslovnicu…