Zęt Ivo i ščerka Zdénka so k Đuri i Sidi dopęlali maloga Kadira, ka bodo ga ovi pazili, ka oni odidejo vu Varaždin nekšoga vero kupuvat! Čim so ga ostavili, mali Kadir se je štel iti igrat na déčje igrališče štero je blizo Đurine hiže. Štel je iti sám! – Baka se zótim né slagala pa je vnukeco, najpredi milo i crklivo rękla:

“- Nębreš détece iti sám! – Treba te paziti! – Jer ti rad ponorévleš, pa onda…!”

” – Ne ponorévlem? – Več sam veliki! – Morem iti sám!”

” – Nębreš i gotovo! – Pręveč si strokasti! – Moglo bi ti se nekaj dogod’iti!”

Đura se je vméšal f spominek bake i vnuka i rękel:

“- Baka, pa naj ide dečkérec sám! – Vidimo ga otod i moremo ga otod meti na brigi! I druga deca so sámi! Vidiš ka jih steariši tam ne pâzijo!”

Sida je presékla glasno, strogo i zapovedno:

“- Ništa! – Jâ odgovâram za déte! – Jâ bom išla z jim i pazila ga! – Drugač nębo dobro, jer dečkéri so hmóji i pręveč ponorévlejo i takši onda ili nastrâdajo ili tam neka spotęrejo!”

Tak so odišli na igrališče. Baka ga je za róko pęlala.

Mali Kadir si je tam odma najšel pajdašijo i okrâjal se bake. Z dvâ dečkére, šteri so isto tak veliki kak i on, gledali so – kakše šteri ima igrice na mobitelo, pa so si mobitele zamen’ili, pa so se igrali saki póseb, pa s’i skupa… Bako so opče né šmirglali…

  • * * * * * * * * * * *

Đura je do pólneva vu vęšteto fušal. Pólne mo je vu vęštet dobejžal Pepi pa mo vel’i:

“- Đura, znâš ka ti je Sida završ’ila v bolnici!”

Đura se zabezeknol! Pepi mo dale povéda:

“- Jeee! – Kulko znám, dok je išla dimo z déčjega igrališča, nekši bolt jo je zahačil na cesti i to tak ka je odletéla v jârek! Moja Liza jo je prva vidla kak se vleče vum z jârka! Bol’elo jo je tak ka je cvilila kak štâlni zâjec. Naklâla jo je v aoto i otpélala f špitâl. Moremo jo zvati !?”

Zvâli so jo. Javila se je. Rękla jim je ka se več pęlajo prti dimo i da bo jim sę povedala!

Dojšle so dimo. F špitâlo je dobila inekcijo i – berglo. Vum z aota se je vlekla na rate, frtâl vure, sporadi natučene ritesnice! Spravili so jo nutri na kaoč! Te jim je povédala:

“- Išla sam s dečérecom dimo. A z glâvne ceste so se na bolto dopęlali dvâ hajvani! – Let’eli so kak žârka stréla! Jęden me je zahačil i tresnol tak ka sam odletéla v jârek! Nębreš si zapamtiti šteri te je tresnol, da so bolti jednâki, da némajo registrcijo, a tote hajvane sam vidla sam z zâdje stráne! Z jârka sam zvâla f pomoč! Te me je čula Pepijova Liza! Doletéla je z aotom i otpęlala me f špitâl! – Doktori so mi rękli da – némam nikaj potrto, da sam se samo fést nat’ukla! Dobila sam inekcijo i poslali so me dimo na – kučno njego!”

Đura je postal žereči kak pozoj! Počel je kričati:

“- Vidim jâ! -Vidim ja tó – kak divjajo na totaj boltaj! – Let’ijo kak stréle! Je to normalno?! – Treba to javiti miliciji! – Treba to globiti! – Zaprti! – Bóm ja jim pokâzal! – Čâkaj, čâkaj!”

Sida ga je mirila i brénzala, ali sęjeno… Za jęno vuro je g Đuri vu dvór dojšla milicija.

Išli so râvno k Sidi, kâ je f kuhji ležâla.

Spit’uvali so jo – da je to bilo, štó jo je tresnol, kak so zgledali toti na bolto, vu kaj so bili oblečeni, čé jih je vidla, čé bi jih poznala i išče kaj-kaj toga!

Te je Sida to sę povédala kak i predi Đuri i Pepijo – da se je to dogod’ilo tak i tak, tam i tam, da so jo tresnoli takši i takši, tak i tak, da so se otpęlali tâ i tâ…. Te so ji milicajci odma rękli:

“- Ali gospođa, mi smo bili of čas na mesti dé ste nastrâdali i v grmo na igrališčo smo najšli vaše natikâče! – Kak to – čé ste nastrâdali na cesti?!”

Te je Sida vidla da je – zakuhala, i onda je malo prmenila fârbo, premenila pločo i – prosila milicajce čé se more z jimi na sámoma spominati. Ostali so na sámoma, pa jim je rękla:

“- Čé je tak, te bom vam povedala po istini. – Išla sam z malim na igrališče, pa sam ga pazila, a on se je opče né štel z męnom igrati, nego me se štel réšiti… Samo je z drugaj dečkéraj gledal v mobitel i … a jâ sam se – malo sela na nuhâlko… Te pa je dojšel k męj dčkérec pa me je zanuhal… i to mi je bilo faj! Te pa me je z drugaj dečkéraj bole zanuhal… sę bole, pa onda pošikâval fést… pa išče bole fést… pa visoko tijam do gori …. -Te pa se je nekši vâg othačil, pa sam zletéla – v zrâk, prék grma, tak ka sam se v zrâko zula… i drufila črez grm v jârek kre ceste… – A znâte… bilo bi dobro ka za toto – moje ponorévaje moj Đura naj zazvedil…!”

Povratak na naslovnicu…