Đura je ón tjęden z mobitelom sezval izvanredno skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče.

Zišlo se ga jih je hajdi. Đura jim je održal ovakšo govorancijo:

“- Kolegice i kolegi! Na radijo i na televiziji velijo da se sprâvlajo veliki vručinski udari! Stariši, posebno oni slabišega zdrâvja so v opasnosti od fršloga i sęga drugoga!

Zvun toga, gledite, oni v Zâgrebo saki čas bdržâvlejo nekše pokazne vežbe i manevre: za slučaj rata, pandemije, napada, vihora i tornâda i drugo! – A mi – nič!?

Zâto predlâžem ka i mi naprâvimo stožera za obrano od sęga! Stožer bomo jâ i Imbrek Karažincov – f kancelarijaj Udroge! – Zato, ovo leto, čim na Glavatiščo dójde do vroč’ine od 30 stupnjevi, s’i morate odma dobejžati f podromske prostore Udroge, jer to je naše sklonišče od sih nevóli! – Osim toga, to bo i naša vežba za bejžaje f zaklon od mogočega rata, epidemije ili kaj takšega! – Zaaato – paaazite! Čim vam mi z stožera pošlemo poroko na mobitele ka je uzbona, s’i se mórate za frtâl vure najti tu, f podromo Udroge! – Može? – Može.”

F tork v jedenajsti vuri je Đura poslal poroko na mobitele sim članima Udroge:

“- Proglašavlem uzbono zaradi opasnosti od vročinskoga udara! – Zapovédam članaj Udroge ka se v roko od frtâl vure s’i nâjdo f hlado sklonišča Udroge penzijonéri Glavatišče!”

Pręjšla je jęna vura, a v Udrogino sklonište dobejžalo je samo – sędem ludi!

Da je minolo pólne, precednik Đura je članaj Udroge poslal ovakšo poroko:

“- Kolegice i kolegi, obaveščâvlem vas ka je den’ešja uzbona – né uspela! – Za drugóč vas pozivlem na člansko obvezo i na kolegijâlno odgovornost! – Pazite kaj délate!”

F srédo v jedenajsti vuri Đura je znova poslal poroko na mobitele sim članima:

“- Proglašavlem uzbono zaradi opasnosti od vročinskoga udara! – Nalâžem sima članima Udroge ka za frtâl vure s’i dobež’ijo f hlâd od sklonišča Udroge penzijonéri Glavatišče!”

Pręjšlo je hajdi časa, a v Udrogino sklonište je dobejžalo – sęga pet ludi!

Da je minolo pólne Đura je članaj Udroge poslal ovakšo depešo:

“- Kolegice i kolegi! – Obaveščâvlem vas ka je denešja uzbona takâj – né uspela! – Pitam vas – dé vam je savjest i društvena svést, dé vam je drugarski moral? Ako se to ponovi poduzimal bom sankcije, globe, a mogóče i izbacivaje z naše Udroge! Tak, ka bote znali!”

F četrtek v jedenajsti vuri Đura je znova s porokom na mobitele rezglâsil uzbono:

“- Proglašuvlem uzbono! – Zapovédam sima članima da se sporadi visoki temperaturi i opasnoti od vručinskih udari odma, v roko od frtâl vure nâjedete f skloniščo Udroge!”

V roko od jęne vure v Udrogin podrom dobejžali so sęga štiri člani!

Đura je po jęni vuri čâkaja, sim članima Udroge poslal ovakše poroke:

“- Kolegice i kolegi, obaveščâvlem vas da je néti tota uzbona – né bila uspešna! Mi f stožero si premišlâvlemo ka drugi mesec takše vežbe več naj delali, jer se je dogod’ilo ka so nam, po tretji pot – preprâvleni obroki dojšli pod kvâr, pečéje se hitilo – pesaj, a kupi druge jestvine – f ščavo i f smetj’e! Pijača se – nekaj spilo, a vęč toga se je zlij’alo fkręj.”

F soboto po deseti vuri, Đura je znova, po štrti pót rezglâsil uzbono:

“- Kolegice i kolegi, oglašuvlem uzbono sporadi opče opasnosti od vroč’inskoga udara! Molim da se v roko od frtâl vure nâjdete f podromskim prostorima Udroge penzijonéri!”

V roko od dęset minót v Udrogin podrom je dobejžalo – osemdesetpet člani Udroge, tak ka je bila stiska! Ludi so gjęli, a onda posęli i žlabrali. Za krâtki čâs so počeli Đuro fehtati:

“- Kolega precednik, lačni i žejni smo…! – Bó kaj ili nikaj? – Kaj smo mi méje vrédni od onih predi šteraj je uzbona né uspela pa so se jestvina i pijača hitili kręj?! – Dęj nekaj…!”

Đura se je onda hapil zvati sę okólne krčme, picerije i kateringe – ka dopęlajo što kaj more, ka se sim članima osigura – košta i ka uzbuna i vežba uspije! – I to se je nekak réšilo!

Onda je dojšla pol ósma vura navęčer, a sí so i dale v Udrogi sed’eli! Đura je ovak objavil:

“- Kolegice i kolegi, obaveštâvlem vas ka je opča opasnost od vročinskoga udara – minola! Čestitam vam, jer so ova uzbona i vežba – uspeli! – Vę se morete rez’iti! – Fâla vam na….!”

Ali so se žénske z Górjega kraja, štere so pile črno kâvo i z soca si gatale, oglâsila ovak:

“- Ne može gospon precednik! – Dvé naše članice so malo predi bile vuni sporadi nekših potrebi i komârci so jih tak zgrizli ka imajo gobe… sę, tijam do… Očete videti…!? “

Krę jih so stâle i dvé muške part’ije, šteri so se pre litro šnapsali:

“- Točno tak! – Vuni je nastupila opča opasnost od komârci, bole ręči – od mogóče epidemije malarije i tifusa, a morti i – od bijološkoga rata! – Đura, odma rezglâsi uzbono! – Takša nam je štatutarna obaveza i to nam nalâže članska savjest, kolegijâlna svést i društveni moral?!”

Povratak na naslovnicu…