Žénske z Udroge penzijonéri Glavatišče so se dogovorile – ka bodo vežbale i plesale kak mažoretkije, jer to je vę – modęrno! (Vidle so jęne z Zagreba i jęne z Mâcinca) To bo jim dobro dojšlo sporadi zdrâvja i kondicije. Dogovor je naprâvleni! Prejavilo se petnájst žénski ka bodo plesale! Vučila bo jih Đurina ščer Zdénka, jer je vę ona s Čakovca.

Žęne so stisnole Đuro, precednika Udroge penzijonéri, ka – naj Udroga financéra jivo opremo.

Đura je onda fehtal načelnika Danijo naj jim dâ nekše dróbne za uniforme! Danija je rękel da bo platil uniforme, ali ka bodo žénske zarésen vežbale i prectâvlale, a né ka bi to trajalo “dvâ tjędne i jęden tork” i onda fęrtik!? – Ako se flętno respâdnejo, treba bo péneze vrnoti nazâj!

Žénske so se zarękle ka bodo poštęno vežbale i rędno nastupile – da i dé bo se jih zvâlo!

I tak je počela delóvati “Veteranska udroga plesačici, Emancipérana žęna” (VUPEŽ).

Naručile so si uniforme onakše kakše treba: zeléne pedel duge šóseke, bluze i lajbeke, žute gače i męfke papoče za ples (papoče od broja 39 do do broja 44), tak ka bodo oblečene, ob’ute i oprâvlene kak prâve mažoretkije! Mirjana z Marčecove vulice jim je šivala uniforme. Posel z šivajom je bil veliki jerbo; Sida ima 98 kil, Jula 84, Liza 83, Ilka 75 kil, a i druge žénske so oglavnom vóti kategoriji ili – neštero kilo ober.

Uniforme so bile zašite kak spâda i žénske so počele vežbati. Puščale so si vesęlo mužiko i plesale. Otkrâja so steška mâhale z rókaj, počępnoti se je né mogla nétijęna, a nabole se strâdalo da se botina hitila v zrâk, jer potli so to dugo iskale – čija je štera. Bilo ga i neka ozledi, jer da so se zavrt’ele, da gut je nešterna od mómice opâla. Ali išlo je na bole.

Za dvâ mesece, Plesna grupa VUPEŽ se je nafčila pâr dobri plesi (bez počepuvaja i bez mętaja botine v zrâk). – Rękle so Đuri naj jim nâjde nekšega aranžmana ka se pokâžejo v javnosti. Đura je objavil to v Nędelisto i rezglâsil v novinaj, ali – nišči jih je né zvâl.

Za pâr meseci je načelnik Danja zvâl Đuro, da – kaj je z Plesnom skupinom VUPEŽ!?

Rekel je da, čé se nado pojavile v javnosti i pokâzale kaj znâjo, da bo iskal péneze nazâj!

Đura mo je rękel ka so plesačice barajt i čâkajo, ali da – jih nišči ne zove! Načelnik je rękel:

“- Né me brige! Ako jih nišči ne zove, onda znači da nič ne valajo i očem péneze nazâj!”

Đura je onda rękel Veterankaj mažoretkijaj da – naj se poslikajo, da bo slike objavil v novinama i napravil plakate, ka jim naprâvi reklamo, pa onda bo jih valda nešči iskal!

V Glavatiščo na izlogaj, na krčmi, štacunaj, trafostanici i na dvójaj blójkaj, plakati so stâli tak dugo dok so né apšisali, ali … nišči jih je né zvâl! – Načelnik je poslal glâsa Đuri – čé Veteranke za mesec dni nado nigder javno nastupile, onda naj vrnejo péneze za uniforme!

I onda… itak jęmpot! … Dojšel je poziv – ka se pozivajo mažoretkije veteranke, ka bodo plesale na otvoréjo – međonârodne izložbene, štera bo se održâvala v Nędeliščo na Mesapo!

Đura jih je sezval: “- Drage gospođe mažoretkije, dobile ste poziva za nastop, i to na međonarodnoj manifestaciji, štera bo of mesec na Mesapo!

Žénske so se rezvesel’ile ka so plesale (bez uniformi i mužike) od veselja! Odma so pitale:

“- Gospon precednik, a štera nas to međonârodna inštitucija i za kakšo manifestacijo zove!”

Đura je rękel: “Gospođe, to je nekša mađarska fabrika štera bo na Mesapo izlagala svoje najnov’eše proizvode! To je né važno! – Važno je ka bote nastupale i prevl’ekle lude!

Itak, pitale so dale: “- Đurek, a kaj déla tota mađarska fabrika? – Zóčim se bâvi?”

Đura je rękel: “- To je jiva mesna industrija, zove se “Jokšir-hama” i tu bo méla izložbo i prodajo svoji proizvodi: šunki, bunceki, mortadeli, špeka …!”

Žénske so premenile respoložéje! Počele so črno gledati! Počele so z nosaj frkati, móndati …

Potli na vulici so srdite zbajâvale: “- Figo! – Nika jim namo plesale! – Opče so nas né dojšli glet kak plešemo … samo so nas vidli na plakataj … i vę nas toti vrâžji Mađâri nucajo sam ka bodo z nami – reklamérali svoje šunke, mortadele i bunceke!? – Nęmože! – Ništa! – Figo! – Namo jim plesale i – šlus! – Kaj košta – košta!”

Drugi dén so se Jula, Liza i Ilka, kak prectavnice VUPEŽ-a zravnale k Đuri ka mo povéjo ka so žénske mažoretkije réšile, ka nado plesale totaj Mađâraj na međonârodni manifestaciji!

Pre Đuri je róm bil načelnik Danja! Čim je Danja zględal žénske, žalosten je išel k jim i z reširenaj rókaj jim je pajdóč milo povédal:

“- Drâââge gospođe, móram vas rezžalost’iti, moram vam ręči da nažalost, za toto međonarodno manifestacijo štero bi na Mesapo delali Mađari, nate mógle plesati! – Nažalost država je radi totoga vrâžoga korona virosa zabránila sako vrsto fęšti i prectavi! – Znám da lépo plešete, znám da ste si fést želele plesati, ali kaj ve moremo! Viša sila! – Ne mórate péneze vrnoti za uniforme i išče bom vam honoréral vašega velikoga truda i to ka vam je zbegla vrhunska promocija! – Jâko mi je žal!”

Žénske so se tobože žalosne, brnole dimo i rękle samo: “- I nam!”

Povratak na naslovnicu…