Sed’eli so s’i skupa pre Đuri, odvečer po vuzmęni spovedi. Spom’inkovali so se i ovâk dospoménoli:

“- Znači, na Veliko soboto zvečera je najpr’edi prinas vuzménka, jer jâ imam velikoga vrta, i s’i dopęlajte k nam sę ono kaj ste – zrezali trsje, obr’ezali sadovjâka, dopęlajte zobač’ije z dvori, z vrti i z vrčâki i sę drugo kaj oče gor’eti. – Ka bomo meli najl’epšo vuzménko vu vulici! A potli, čim vuzménka mine i da f cirkvi rezv’ežejo zvóne, onda prinas, idemo s’i skupa jést šónko! Znači, vi dvâ, Pepi i Liza donęsete šónko, ti Drago z Julom donęsete kuhane jęjci i prfkače, a Fęri i Ilka, vi dvâ donęsete kolbâse! Mi dâmo kruha i jâ bom dal svojega črlénkija, kulko bo treba! Dobro? Dobro!”

Odvečer na Veliko soboto so, kak je dogov’oreno, dopęlali – saki svoje šibje. Drago je dopęlal f tel’igaj i stâroga divana i ščéhane poplóne. Pepi je dopęlal i dvóje hamóte jer krâv več némajo, a Fęri je dopęlal guje i drugo postel’ijav, štero je dobil za vénčani dâr i išče hajdi Ilkini cójki, štere je duplik prerâsla (neka se i skrčilo)!

Napravili so bormeš, leeepo, cifrasto, visoko vuzménko, tak ka so dečkéri Francek, Pętrek i Jožek odvečer, f strâho pazili ka jim jo što, za dneva, ftruc ne vužge!

Kak se je počelo kmičiti, dojšli so g Đuri Drago, Jula i jiv pes Bandi (šteri se navéke rivle za jimi, a čî ga ne zémejo, te ftrgne lanca i dobež’i). Dojšli so i Pepijovi i Ferijovi i Fęrijov pes Đeki (miren i dober kak kruh). Žénske so donęsle jestvino kak so i obęčale. Nan’osile so tulko toga (ka naj što kaj rękel!) ka je kóma zišlo na Sidin stol: “- Pa kaaaj ste tulko toga donęsli? Pa to namo poj’eli do Velike meše!”

Dišli so na vrt g vuzménki. Da se čulo ka so f cirkvi odv’ezali zvóne i ka je zazvon’ilo, vužg’ali so vuzménko! Dečkéri so célo odveč’erko čakali – da bo, i vesęli skâkali okóli, a z jimi i pesi Bandi i Đeki. Vuzménka je goréla visoko gori, tijam do nęba i kâdelo se kak z Čateksa! Đura je donęsel vum i liter črlénkija i bilo je parâdno i vesęlo. Gor’elo je vęč-vuro. Ogej je počel pomâlem hejati, a ono glâvno, stopram jih je – nutri čakalo!

“- Goootovo! Idemo nuuutri!” Da so dojšli nutri, Đurina Sida je več prepravila stola. To je bilo kaj na gost’uvajo! Mesa i kolbâsi, kruhi i kolâči, pijače dvé forme …! I – kak je j’e jęje, s’i so smredeli po dimo! I Sida jim je to spoč’itala, ali jim je rękla ka – to jó opče ne smeta! Sęjęno so otprli bloke i vrâta ka se rezl’ufta. Sida se takâj sela za stol i rekla strajskaj,

“- Zémite si i ječte – kaj štó oče! Najte čakati! Bog blagoslovi!”

– A onda! … – Sirena! … – Vatrogasna sirena! … – Negder je ogej! … Ka naj to …!?!

S’i so v momęnto zlet’eli vun! Bejžali! I Đura i Sida i Pepi i Liza i Drago i Jula i Fęri i Ilka i deca i jivi pesi, ki so pre vrâtaj čakali …! !- Bejži! … Flętno! … Na vrt!”

– Dobejžai so! … Nika! – Prijim, fala Bogo, nika ne gori! Ogjec na vrto je bil čista mali i héjal je. Đura je onda z žępa zel vun dvé petârde i dâl jih je dečkéraj: “- Nate dečkéri, strélajte!” Dečkéri so zeli petârde i pitali: “- Smeti strélati?” Đura je rękel: “- Nego kaj – da smeti! – Štó bo vas kaj pital – vę na Vuzem!” I strélali so! Tak je grunolo dvâ pót, ka je žrjâfka frcala do ober drevja, a pesi so potegli repe pod rit i pobegli kaj žârke stréle! Ludi so se smij’ali ka so se pokali po kólenaj! Onda je Pepijov Francek pital: “- Sosed, mi imamo i štiri rakete, sam nęznamo čî smeti zótim strélati?! – Jih lęfko vę strl’imo v zrâk?” “- Mooože! – Kaj vam što more, čî pâr pót strl’ite!?!”

I dečkéri so strl’ili rakete! – Počilooo! – V zrâko se rezlet’elo blešč’eče cifrasto iskréje, a nębo se zasvétilo i buskalo kak da je ves svét pisano-črléni! Pokalo je i bliskalo se kaj da so dojšli Rusi! Štiri pót, za-po-red! Jęno za drugém, jęna lepša od druge! – Te pa je na ónim krajo Nędelišča nešči str’elil v zrâk rak’ete! – Jeno dęset! “- Glej âââ! – Ti Bosno! – Kak je leeepo! – Svetęęęšje! – Enteresantno! Gledali so … i néso se mogli nagl’edati … čudili so se i … néso se mogli načuditi! – Saka čast! – Totoga Vuzma bomo si zapamtili!

I … minolo je strélaje. I buskaje.

“- Idemo nuuutri. Hooote! – Jést! – Jestvina čâka na stolo!”

– Da so dojšli pred otprta gajčana vrâta, bejžal je vun z hiže – Dragijov pes Bandi! … – Zlętel je vum kaj žârka stréla! … – I neka nęse … v zobâj! – Neka vleče!? – Kaj to? – Kolbâse? Bormeš, kolbâse! – Céloga reden’ika kolbâsi! – Črez oblok je skočil vum i Fęrijov pes Đeki! Bež’i kaj šprih! – I ón je neka nęsel v lampi!? Kaj to…? – Meso? – Meeeso! – Puno lampo mesa!? – Bež’i! – Kak stréla! “- Bandi, stoj! – Pusti to! – Đeki, stój! – Dęj to nazâââj! – Stój! – Stóóój …!?!

(Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…