Zvečera, dén pred – črnim četrtkom, da so nemilo’srdno zaprli sę krčme, Đura i Pepi so f krčmi pre Kati, za zâdjič žalosno čakali pól noči i zâdjega fajronta jive premile štacije.

Z jimi so za stolom sedeli i Ivo i Jožek, a za zâdje je i Kata spila litra i vodo z jimi.

Sida i Liza, so jih dóma čakale. Kóli desete, Liza je dojšla k sósedi Sidi pitat čé znâ dé je jén Pepi i ęli je morti dé skupa z jénim Đurom. Sida ji je rękla: “- Kaaaj pitaš! – Čuli so ka se zutra krčme zapirajo, pa so se dišli oprâščat s šankom i totom vrâžjom Katom!”

Liza si je globoko zdehnola i sela se pre Sidi. Čakale so da bodo se ovi dvâ vrnoli dimo.

Vrnoli so se f noči. Žénske so jih odma z vrât, strogo napale:

“- Dé ste bili tak dugo! – Kaj nęznate dimo?! – S kim ste bili f krčmi ka je bilo tak lépo?!”

Đura se oblizâval i fino jim, z zabegâvajočim réčima, iskreno i poštęno povedal:

“- Ako vas róm baš entereséra, bili smo f krčmi pre Katici skupa z Kovâčovim Jožekom i Jakopovim Ivekom! – Spili smo saki pâr špricari … vę dęset ili tu negder, nęznam …”

Sida je skočila v zrâk:

“- Kaaaj?! – Z Jožekom i Ivekom? – Pa kaj vi nęznate da Jožek dela v Aostriji, a Ivo f Slovéniji i da bi toti dvâ mórali biti v samoizolaciji?! – Liza, hodi idemo kręj od jih!”

Skočile so kręj od Đure i Pepija, zravnale se vum i od vrâti so jim zijale:

“- Odma se nekam odsęlite v izolacijo! – Dvâ tjędne nam nęsmite hoditi na dvâ metre blizo, niti biti v isti hiži kak smo mi! Mi dvé idemo k Lizi spât a v jutro, odsęlite se kam se znâte; morete v komóro, f škedej, f pârmo, f štalo … kam gut očete, samo zginite na dvâ tjędne!

Ako ne didete f samoizolacijo, mi bomo zvâle milicijo ili vatrogasce, ili jęden, tri, tri!”

Drugi dén so Sida i Liza dojšle narâhoma glet f Sidino hižo i – né ga jih bilo!

Okóli pólneva Sido je ipak prekâpalo – dé je Đura f samoizolaciji! Zvâla ga je na mobitel:

“- Đurek, dé si? – Ją bom ti saki dén v jutro, pólne i navęčer f škatuli donęsla jestvino i vodo ili čaja, sam ręči – kam? – Denes je kiselo zelje jer je korizmeni petek, a zutra bo popara.”

Đura ji je rękel: “- Jâ sam dóma, na svojemo grunto f samoizolaciji. Od tębe nečem nika, néti jesti, néti piti, néti kaj drugo! – Samo ka se dogovorimo – ti bóš se po dvoro i vrto sprehâjala saki dén pred pólnevom, a jâ – sako odvečerko i navęčer, ka se namo shâjali! – Može?”

Sida se složila. Pre hiži je dale bil mir. Obedvâ so se držali réči i dogovorenoga ręda.

Isti dén okóli pólneva i Liza je zvâla na mobitel svojega Pepija.

“- Pepi dé si? – Jâ sam skuhala obeda, slâtko repo s paradajzom, prâzno jer je korizmeni petek. Déla bom ti v rójglico i pólek kruha i vodo! I tak sako jutro, pólne i navęčer, sam ręči – dé si!”

Pepi ji je rękel: “- Jâ sam dóma na našim grunto! – Od tębe ne nucam nika, néti piti néti jesti néti kaj drugo! – Samo, ka se dospoménemo, ti boš hodila po dvoro i po vrto sako dopólne, a jâ bom hodil vuni saki dén odvečer i navęčer, tak ka se namo shâjali!”

Liza se složila. Ona je jęga več né zvâla i on je več né zvâl jó.

Tri dni je bilo mirno, a onda se prepętil mali potres, pa so Sida i Liza dobejžale vum, ka vidijo čé so jim róri na hižaj céli! Na blójkaj, ka jih ovi dvâ nębi čuli, so šepętale jęna drugoj:

“- Lizika kam se tvoj Pepi odsęlil f samoizolacijo? – Si morti zazvedila?”

Liza joj pové na vuho: “- On se je odsęlil na nâjže! – Z męnom se ne spomina, sam sako vęčer ide vum na špancér na pól vure i vrne se na svoje – nâjže. Od męne ne nuca nikaj i neče néti zajtreka, né obeda, né večerje! Dénes sam mo ponujala – tak fino kiselo repo!”

Onda Sida pošepętne Lizi: “- A mój Đura ti je f podromo! Takâj se sako vęčer špancéra po dvoro, pa po vrto, a onda se mirno vrne f svoj podrom … na svoj otoman … Strâhom sam ka naj hmrl! – F podromo ima pun lagev pijače i dvé kište kisele vode, ali nema nikšo jestvino i neče ka bi mo donęsla! – Prékfčęra sam mo i jâ ponujala slâtko repo, fčęra kiselo zelje, dénes pa ęnplin juho, ali neče i neče nika jesti!”

Liza joj veli: “Męne je takâj strâh ka moj Pepi naj skrahéral od glâdi i žeje, jer prinas … aha … pa on na nâjžaj ima … visijo selhani – kolbâsi, čętrdeset pâri i dvé šunke i carsko!? – Jedino, gori ga néga nika za piti, a jâ mo ponujam saki dén vodo i mléko i čaja s citrónom i neče!

Sida je zaostâla, široko poględnola Lizo, zabezekonla se pa vel’i Lizi:

“- Čâkaj!? – Tvoj Pepi ima f svoji samoizolaciji na nâjžaj kolbâse i šunko i carsko!? – A moj Đura f svoji izolaciji f podromo ima pun lagev vina i pâr kišti kiséle vode!?!”

Liza pa zakluči i to: “- I obedvâ se zv’ečera špancérajo po dvoro, po vrto … i onda se valda zidejo na vrto … i onda si méjajo robo, jer jęn ima kolbâse i meso, a of drugi vino i vodo … Pa jâ bom ostâla bez … Pa óni nas …! – Čâkaj ti… vę bom ja toto špago …!”

Zagnâle so se nutri! Od pótni vrât Sido zazovejo jęden čovek i jęna žénska v uniformi:

“- Gospođa, gledimo vas kak se s sósedom spominate prék blójki z bliza, govorite jęna drugoj na vuho! Znâte ka ste né smele biti tak blizo! – Molim vas, donęsite osobne kârte!”

Liza z druge stráne ograde zakrč’i totaj v uniformi: “- Gospoda, mi samo pâzimo naše dvâ, šteri … znâte kaj délajo!?” – I Liza jim je na krâtkoma sę pové kak je bilo i kak délajo!

Da je Liza sę povedala, žénska v uniformi ji je zakričala nazâj:

“- Vaši móži postupajo odgovorno i mi jih pofâlujemo! A vi, kak sam rękla, vi ste v grdomo prekršajo! – Donęsite osobne kârte! – Saka tri hilade globe!”

Povratak na naslovnicu…