Općina Nedelišće raspisala je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto “viši referent za fondove i opće poslove“. Radi se o zaposlenju na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta. Probni rad za ovo radno mjesto je dva mjeseca.

Osim općih uvjeta (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit i položen vozački ispit B kategorije.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.

Na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti. Više detalja na službenoj stranici Općine (www.nedelisce.hr).

Povratak na naslovnicu…