Of tjęden je bila Skupščina Udroge penzijonéri Glavatišče. Bilo je dosta mirno, tak dugo dok je nârod né zaklučil da je – pręveč mirno.

Zdigel se Kovačičov Drago i ovak napal Đurija:

“- Kaaaj, Đura?! – S’i ludi f Hrvacki demonstrérajo, bunijo se, protestérajo, hodijo po vulicaj s transparęntaj, krč’ijo protiv kaj-čęsa, samo mi – nikaj!? – Kaj, nam je sę praf!?”

Te se je zdigla Dragijova Jula i rękla ovak:

“- Pa – je! – Opče smo né f trendo! – Za nas se opče nęzna! – S’i se za nekaj bunijo i nekomo nagrâžajo! – Žénske štere jivi dedi bijejo, očejo ka država zbije takše dede! – Jęne žénske očejo abortosa do devetoga leta detęta. Jęne očejo ka se spol opče nav pisal i ka bodo sę s’i jednâki – sredji spol, pa ka morejo žénske biti v muškaj špitâlaj i ręštaj, a moškârci v žénskaj..”

Te se za réč javila Fęrijova Ilka:

“- Točno tak! – S’i se bunijo sam mi smo stiha kak … pezdeci! – Oglavnom, največ zijajo ka so jih oplačkali toti štere – so si zbrali! – S’i krčijo protiv vlâsti a mi tębe Đura sam stiha i strplivo magadimo, a tębi je dobro, tębi je praf… zâto se s’i dugi bunijo, sam mi smo stiha..!”

Onda se je stal Đura i – ka jih vmiri ovak jim je rękel:

“- Ludi drâgi, to je sę politika! – A f politiko se treba razmeti! – Čé kaj nęznate – pitajte męne! – Najte se rivati nekam f kaj se ne razmite! – Bole se né phati f proteste čé nęznate – pokaj!”

Te se za réč javila i Pepijova Liza:

“- Naj Đurek! – Največ ludi se buni róm protiv takših šteri povédajo ka se fést razmijo f politiko, a – figo se razmijo! Polek takših róm mi s’i drugi strâdamo! – Jâ sam za miting!”

Nazâdje so si réč zeli Karažincov Imbrek i ovak povedali:

” Čé nârod oče ka bo se demonstréralo, onda – naj se demonstréra! Čé mi némamo za kaj iti na vulico, onda bomo se preklučili onaj šteri – imajo za kaj! – Naša sestrinska “Udroga za prekopicâvaje” z Kvitrovca je oglâsila ka so jedini i jedinstveni v državi ki se prekopicâvlejo prti nazâj, a né kak s’i drugi, ki se prekopicâvlejo – prti napré! – A za toto inovacijo naš kotar jim za letos dâvle samo dvéstočętrdeset jezer! – To jim je né dosta néti za Stubičke toplice saki tjęden! – Zâto predlâžem ka se predružimo naši sestrinski Udrogi i ka skup z jimi pokâžemo ka i mi známo protestérati i demonstrérati, i mogóče kaj šeftamo!”

Onda je Đura rękel – čé tak očejo, naj onda bó tak!

F soboto vjutro so se zišli pred Udrogom v Glavatiščo. Bilo ga jih prék stó. Otpravili so se f Kvitrovec. Napravili so si transparęnte, “Očemo prâvdo!”, “Doli oni šteri so gori” i tak…

Dojšli so f Kvitrovec. Vu vulici Aleksandra Rankoviča čakala jih je prošęcija s transparęntaj na šteraj je pisalo: “Hočemo slobodo”, “Živeli oni šteri so hmrli” “Napred oni šteri so odzâdi”, fučkali so, trobéntali i drli se.

Sida je pitala jęno poznâto zóte druge prošęcije:

“- Ka pa vi? – Zaradi čęsa praf za praf, i protiv koga vi protestérate?”

Ova ji je rękla:

“- Mi smo vaša sestrinska udroga samo, vi se prekopicâvlete napré a mi nazâj! – Ali v demostracije idemo sporadi toga ka je precednik kotara, vaši udrogi dâl za letos dvéstošęzdeset jezer, a naši udrogi samo dvéstočętrdeset jezer… ali kaj je najvažniše, mi mo na izboraj osiguramo, skup z onim kaj fkánimo, duplik vęč glâsi nego vaša udroga!”

Onda so se žénske več né mogle spominati, jer so se ludi okóli jih pręveč drli.

Te pa je z “Vulice titijovoga pesa Reksa” išla – išče jęna prošęcija! Oni so bili išče glasniši, a bormeš, meli so i plęh bando i zastave. – Te so se s’i spoméšali ka se je več teško rezebralo šteri so šteri i šteri so protv šteri. Sida je nika né pitala Đuro – kaj napraviti, makar so jo ove žénske pikale. Sam je rękla da se Đura v nikaj ne razmi, néti f politiko. I samo so durali dale!

Te jih je f Paveličovoj vulici zastavila jęna nóva partija ludi štera je nika né kričala. Toti so se takâj spoméšali z jimi – tak ka se onda išče méje znalo što je s kim a štó protiv koga.

F takšim zmešarajo so stâli pól vure. Te so se nešterni počeli reshâjati. Đure ga né bilo tam i Sida, Liza, Ilka i Jula so se z Karažincovim Imbrekom, med prvaj otpravile dimo.

A Đura, Pepi, Drago i Fęri so se dimo dovlekli stopram prti jutri i to – v ružicaj. Žénske so jih budne i nervozne čakale. Odma, čim so se skâzali na vrâtaj, žénske so pitale:

“- Dé ste itak tak dugo?”

“- Na mitingo! – Zméšali smo se f takšo kolono z štere nębreš tak lęfko dimo…!”

“- I mi smo se zméšale v nekšo partijo, ali so toti bili nekši nevólni, tóžni, nešterni i zabečani… pa smo se te odma z Imbrekom otpravile odnot dimo…a kaj boš kre takši…”

Onda jim je Đura ovak tomâčil:

“- Ję žénske, da se ne razmete f politiko! – Mi smo se zméšali f takšo prošęcijo f šteri nam je bilo praf i dé so nas zastâvlali!”

“- Razmite? “

“- Ne razmite!”

“- Toti skup zaradi šteroga smo na cesti s’i skupa postâli je bil – sprevod, a ona prošęcija z bandistaj, to so bili – svati! – A vi, kak se ne razmite f politiko i nikoga ne pitate, vi ste zadurale f – krivo prošęcijo!”

Povratak na naslovnicu…