Za soboto je oglâšeno ka se pobira smetje v akciji “Više cvéča – méje smeča”.

F četrtek je Đura sezval skupščino Udruženja penzijonéri, ka se priklučijo k totoj akciji. Dojšlo jih je dęvet. Đura je otpral skupščino i skupščinârima održal ovakšoga govora:

“- Kolegice i kolegi! Kak znâte, f soboto je akcija “Više cvéča – méje smeča”. – Mi kak Udroga štera je poznâta po tomo ka se dušom i télom zalâže za čisti zrâk i okoliš, móramo se kak ekološki svésni, politički odgovorni i uzorno svesni uklučiti f tó akcijo! Moramo se skâzati i nabrati največ smetjâ od sih! Móramo dopęlati najvekše voze smrâda z naše premile prirode, štero zagađivlejo nehumani, nesâvesni i nemoralni ludi! – Kulko čujem, na mesto kam se dovâža smetje bodo dojšli i novinâri i čakovečka televizija, Radjo Lopatinec i kaj-šteri ugledniki našega kotara! – Zâto bomo se podel’ili v grupe po dvâ i ka saka grupa dopęla – velikoga voza smetjâ! – Evo, jâ i Pepi bomo jęden pâr, a vi drugi se složite.. kak očete…!

“- I tak ka bo se znal red: – Šef i zapovedn’ik akcije bodo kolega Karažincov Imbrek!”

Da so išli dimo Đura je Pepijo pajdóčki, bole postihoma povédal ovâk:

“- Pepi, poslušaj me! – Ti i jâ zutra f kmici dóma naklâdnemo smetj’e, pa ga onda otpęlamo v grmóvje za Vočnjakom! – Te prékzutra, da bo akcija, samo didemo zarán tâ i naklâdnemo i dopęlali bomo prvi i – najvekšga kupa, bodi siguren! – Da bodo ovi drugi iskali smetj’e po dračo i guščârjo, mi bomo več, z najvekšim vozom smetja – novinâraj dâvali izjave!

Ti dâš traktora, a jâ imam robo – znâš, onoga gredęnca ka sam ga mel vu vęšteto, pa jęnoga otomana na šterim je v zimi spâl pes. Imam šest vréč kalampéra ka je v zimi zmrzel i zgilil i kad’ičko kiseloga zelja kâ je zasmrdelo. Imam i šporhata z vrtne kuhje, dvâ tepihe ka so jih miši prežrli, pa išče hajdi toga! Ti poględni na svojim vrto i v grmje pre polo i čé je kaj po jârkaj do Jive. Te to tpęlamo za Vočjak v grmóvje i tam bomo meli kupa za puno prikolico!”

Napravili so kak so se dogovorili. Pepi je išče na polo najšel i pobral dvâ crkjene pese.

F soboto, v jutro f sedmi vuri Đura i Pepi so se sęli na Pepijov traktor i – pravac Vočjak. – Da so se pęlali po vulici, nekši traktor jih prestigne – i to tak ka so se zlęcali i prestrašili:

“- Što je vre itak tó…! – Kaj je nor? – Bormeš… to je Dragijov traktor! – Bormeš, z jim na traktoro je i Fęri! – Kam vrâgo vre itak oni tak zarana – let’ijo…?!”

Đura i Pepi se pęlajo za jimi … I bormeš… Drago i Fęri se pęlajo … točno tâ dé so si Đura i Pepi prepravili kupa smetjâ! – Bormeš, tam postoj’ijo! – Počnejo naklâdati na svój traktor…!?

Đura i Pepi postoj’ijo stó metri predi! – Gled’ijo! – Bormeš ovi naklâdajo – jivo smetj’e!? – Kaj boš vę? – Nęsmiš nika ręči, pitati… ka se ne zazvedi …- Nębreš…!? – Đura vel’i Pepijo:

“- Pepi, nastrâdali smo! – Ovi dvâ so nas nasamarili! – Krâdejo našo smetj’e, a mi to gled’imo i nęsmimo pisnoti – ka je to naše … jer drugač se zazv’edi i te bomo mi… – Nikaj! – Idemo…”

Dopęlali so se dimo – fkajeni, pokrâdeni i nasamareni! Đura je folgal Pepijo ręči samo to:

“- Hodi ka pre męni naklâdnemo šibje z vuzménke, ka nejdemo tâ prâzni! – Kaj je, tu je.”

Naklâli so šibje i rozgve z vuzménke i pęlajo se na trate. – Vred z jimi so dojšli Fęri i Drago. Meli so voza visoko naklajenoga, a na vrho voza Đurin gredęnc, otoman i šporhat…

Đura je po voho znal da je vu vozo i jęgov gili krompér, plesnivo zelje, crkjeni pesi… Drago i Fęri z vozom gizdavo postoj’ijo na trati pred Karažincovim Imbrekom.

Imbrek so jim pleskali. – Onda so jim čestitali! – Te so jim rękli naj si stánejo kre svojoga voza ka jih slikajo. – Onda so jim održali ovakšoga govora:

“- Drâgi kolege, Drago i Fęri! – Vu ime Udroge penzijonéri očem vam skâzati gizdo i veselje ka ste vi dvâ tak svesni i odgovorni i ka ste uzorno zbavili našoga zadatka. Kolege, saka vam čast! V isto vréme zgroženi sam – šteri so to nesavesni, nemoralni i nehumani kriminalci tak zagadil našo lépo, zeléno prirodno idilo! Da bi znal, jâ bi jih vudril doli!

“- Jedino, drâgi kolege Drago i Fęri, dojšlo je do male – modifikacije programa! – Akcija “Više cvéča – méje smeča” se odgâđa za pâr dni! – Ali jâ sam novinâraj poslal slike i rękli so da čim bo se akcija génola – dojšli bodo ka zapišejo vašo humano i moralno aktivnost a i televizija bo dojšla! – Zato, prosim vas, totih pâr dni, dok vas ne pozovemo ka znova dopęlate svojega voza, otpęlajte ga dimo vu svoj dvor, naj tam počâka totih pâr dni!- Čé novinâri dójdejo predi, poslal bom jih k vam dimo! – Čujemo se odma po Vuzmo! – Saka vam čast!”

Onda so jim Imbrek – išče jęmpot pleskali! – Pleskali so, z uživajom i Đura i Pepi!

Povratak na naslovnicu…