Ón tjęden, f tork so se na vulici spom’inale Sida, Liza, Ilka i Jula, kak je f petek Valentinovo i kak je treba móže zmisliti na tó, drugač bodo pozâbili!

Da so dojšle dimo, saka je svojega pobr’ala na red – jęso li se premislili kaj bi jim bilo najlepše kupiti za toti “Dén lubavi”. Sida je rękla Đuri da bi mo se šikalo ka ji kupil nóvoga balonera za jo kak žénsko sredji lét – i to modęrnoga, kak se to vę nosi!

Đura se na jó zdrl: “- To so bedastóče! – A štó bo męni kaj kupil!? – Valentinovo je né nikši Dén lubavi, néti Dén zalublenih, nego je to dén da se ftičeki žęnijo! – Zato se saka žénska, štera je kaj vrédna, móra v jutro rano stati, spęči prfkače, nav’esiti jih po brâjdama, tak ka dečica – da se prebod’ijo, pejo vum i nabęrejo si kolâče i prfkače…!”

Sida je zmóndala neka kak “bezobraznik škrti”, “prostâk skópi” i dišla v drugo hižo.

Odvečer se Sidi potrla véšmašina! Dojšel je Damir mašinač glet! Otpral, zapral i rękel joj je “- Tota mašina je dâla svoje! – Morete jo hititi kręj!”

F srédo je Sida rękla Đuri: “- Si čul fčęra? – Véšmašina je dišla g vrâgo! – Ne móraš mi nika drugo kupiti, samo idi f Čakovec i kupi mi za Valentinovo neka poštęnoga za prati!”

Đura se znova zdrl na Sido:

“- Je kaaapa!? – A štó bo męni kaj kupil? – Ako je Valentinovo né dén da se žęnijo ftičeki, nego je to – Dén lubavi ili Dén zalublenih, te to vrédi i za jęne i za druge, i za dede i za žęne! – Pa, onda … čé je tak … kupi ti męni neka za prati! – Ti Bosno!!”

Đura je hlopnol z vrâtaj i dišel f krčmo na špricar – ka se malo vmiri!

Sida se drugi dén zišla s pajdašicama, Lizom, Julom i Ilkom. One so takâj tak zišle pre svojaj dedaj! Rękli so jim da so takše hrmastóče išče né čuli! – Žénske so se dogovorile da, čé se jim do petka ne kupi nika, ka pejo f Čakovec – ka se sáme počastijo i ka si sáme sęj neka kupijo!

Đura se je na vulici spominal z dedaj. Rekli so mo da bodo itak, radi mira pre hiži, svojaj ženaj neka kupili, ali tak ka one nado to znale do zâdjega, ka bo to iznenađéje, ka to zazvedijo f petek, na Valentinovo. – Đura je onda, takaj stiha, dišel f robno kučo i zel na kredit novo véšmašino. Naručil je naj mo jo dopęlajo dimo f petek predpólnevom – na Valentinovo.

Sida je na Valentinovo v jutro spękla prfkače. Vnuki so se poslâdili. Onda se oblékla! Vuni jo je Ilka pobrâla f svójo Đeto, pajdóč so pobrale i Lizo i Julo i žénske so se otpęlale f Čakovec.

Pred pólnevom, da ga Side né bilo doma, dopęlali so k Đuri nóvo véšmašino. Đura jo je nastavil na šténge, pred hižna vrâta, ka bo – čim dójde s Čakofca, Sida vidla kaj ji je kupil za Valentinovo! Na zapakérano vešmašino je fteknol tri cvéte i napisal veliko cedulo:

“Moji drâgi žęni za Valentinovo, ka bo me i dale prâla i ribala, kak i minolih 50 lét!”

Okóli pólneva so se žénske dopęlale s Čakofca. Ilka je z aotom zarižila vu dvor k Đuri.

Sida je z aota spazila velikoga pakéta na šténgaj, zletéla je z aota i – skuš’uvala Đuro!

Dok je Sida šacala nóvo, modęrno, aotomacko véšmašino, ove tri žénske so se zravnala dimo, a Jula je z haobe na dvór stovarila nespačnoga pakéta, škâtlo zamotano f pakpapér, zavezano z špagovinom i – zezvâla Sido:

“- Sidika, tu sam ti â ostavila robo kaj si si kupila f Čakofco! – Ajd, zdravo!”

“-Čao! – I njate pozâbiti kaj samo se dogovorile! – Navęčer bo pre męni hęrbek!”

Da je Jula z ovaj žénskaj dišla dimo, Đura je pital Sido – kaj je to f pakongo, ka je kupila!

Sida mo je rękla: “- Niiika! – Nekše žénske stvâri … pojilice za piceke … otrovi za vočke … Pusti ti to na miro, to bom jâ pospravila, ka naš potral, rezléjal ili se otroval …”

Sida je zela toti pakét i odnęsla ga f podrom i zahitila f kót.

Dišli so nutri. Odvečerka je bila vesęla. Otpakérali so novo véšmašino! – Đura jo je zmontéral i počeli so preprâvlati za hęrbek. Sida je zaštekala kâhlo. Đura je dišel f podrom po vino…

Da je dišel f podrom, Đuri je vrâg né dâl mira, pa je stiha ofnal pakęta s “žénskim stvârima i otrovima” kaj je Sida kupila f Čakofco! Ofna! … Nutri je bilo zapakérano – korito, ripla i tri veliki soponi. – Med totim rekvizitima je bilo veliko Sidino pismo:

“Mojemo drâgomo móžo za Valentinovo, ka bo dale on męne prâl, kak sam jâ jęga 50 lét!”

Povratak na naslovnicu…