F soboto f pólne so Imbrek išli f prostore Udroge penzijonéri Glavatišče, jer tam je bil jiv izborni stožer. Tam so só vréme sedeli i dežurali. Odnod so v jęn mâh išli glasat. Da so bili na glasajo, prešacali so kancelarije f šterima – bodo od zutra sedeli – da bodo zebráni za načelnika. Rękli so ovaj f komisiji da so né zadovolni ze stolcom na šteromo bodo sedeli, jerbo je za jivih dęvedesetpet leti – pretrdi i nuše se. F takšim sico nigdâr nado znali, ęli jim se svét nuše radi niskoga tlaka ili od stolcovi fédri. Rekli so jim ka se v drugim kóto kancelarije déne otoman, jer so si saki dén po južini (i dvé deci čistoga) nafčeni pól vure predrémati. Išče so rekli naj jih kak budučega načelnika – obavestijo čim bode to za stolca i otomana réšeno!

F stožero so dežurali célo soboto i célo nedelo. Nišči je k jim né hodil, samo žęna Nežika štera jim je tâ nosila tripot na dén jestvino. Žénska je pajdóč šacala – štó se kod mota, što se s kim spomina, kód hodijo Đura, Fęri i drugi dedi z Udroge, s kim pajdašujejo… F soboto da je Imbreko nęsla večerjo, Nežika je na svoje oči čula i vidla, da je Đura, da so se reshâjali na vulici, precedniko Esdepeja i precedniko Hadezeja kričav “Vidimo se onda v drugim krugo!”, i jęden drugomo so nazâdje zakričali “- Bez brige dečki, vidimo se!” Nežika je sę to od réči do réči sprepovédala Imbreko.

V nedelo, kesno navęčer Imbreka je z opčine zezval jęden službenik, pa jim je rękel ka jim, nębo treba kup’uvati nóvoga stolca néti otomana, jer so na izboraj né pręjšli néti v drugi krug. Rękel jim je i da niti f tretji krug naj vlézli, da bi ga bilo – jer da so tak malo glâsi dob’ili!

Imbreka je to strašno vužgalo! Resrdil se je i odma telefonéral precedniko Đuri, potprecedniko Pepijo i članima Precedništva Udroge, Dragijo i Fęrijo, ki so, kak zgled’i bili f krčmi pre Kati. Imbrek na sakoga pojedinačno kričati kak vrâg:

“- Kak vas je né sramota!? – Kandidérali ste męne, a célo vréme ste pajdašuvali i dogovârjali se z Hadezejovcima i Esdepejofcima! Prevaranti! Toti izbori ne valajo!”

Ovi so se čudili – kaj jim tó Imbrek motajo:

“- Imbrek, najte povédati bedastoče! – Najte zmišlâvati! – Néje istina ka bi mi nekaj šulali!”

Imbrek so jih né šteli poslušati – i dale stępali z rokâva:

“- Istina je, istina! – Znám da ste to dogovorili i splanérali s Hadezejofcima i Esdepejofcima! Praf mi je moja Nežika rekla: “Čé je bole tvój, bole ga se bój!” I koga vrâga išče vę f krčmi slavite z Esdepejofcima i Hadezejofcima – čé smo zgobili izbore?! – To kaj ste napravili – je organizérana diverzija, sabotaža i kriminal i jâ bom se žalil! – Sę se zazvedi! – Sę se znâ! – Žalil bom se izborni komisiji i – poništilo bo se glasaje! – Męne pripâda iti v drugi krug, v drugo turo i to bo tak! – Drugač bo zló!”

Imbrek so sakomo odzijali i srdito vgasnoli telefóna. Onda so se spakérali i dišli dimo.

Da so v noči dojšli dimo, žęna Nežika, šteri je devedesettretja, več je spâla, ali se preobd’ila. Odma je preštimala ka je neka né dobro! – Jęn čas so bedvâ bili tiho, a onda je milo pitala napuhjenoga Imbreka:

“- Kaj se je prepetilo? – Kaj te je zad’elo kakšo zló – ka si tak srdit i napuhjeni?”

Imbrek so samo črno gledali f postelo. Nikaj so né rękli. Ali da so se legli, žęna Nežika ga je durala naj ji povéjo – kaj je i Imbrek so ji te – čé se več móra neka povedati, rękli samo:

“- Nésam pręjšel f drugi króg, jer so me prevarili! A i sáma si vidla i moreš posvedočiti da so se Hadezejovci i Esdepejovci z Đurinom potporom dogovorili ka se vidijo v drugomo krugo! – Ęm znâš da nas navék namrdajo! Prevaranti! – Oni se lépo dospoménejo i zabadav mi délamo i dežuramo poštęno! Od tote bánde – samo lažéraja i lâži! Moramo iskati ka se toti izboru poništijo i ponovijo! Jâ očem iti v drugi krug!”

Imbrek so se obrnoli na drugo stráno i – zaspali!

Dénes rano v jutro, v ósmi vuri, makar je to né jif običaj (spijo do dęset), Imbrek i Nežika so se zbiksali i otpravili na opčino! Čim so dojšli na opčinska vrâta, počeli so kričati:

“- Dojšli smo prejaviti prevaro na iz boraj! – Iščemo ka se ponovijo izbori i ka mi pemo v drugi krug! F sęli se, pred očim sih ludi dogodil izborni kriminal….”

Službeniki so jim onda rękli naj malo počâkajo, ka pozovejo precednika izborne komisije, pa naj to jęmo povéjo – čé se več očejo žaliti.

Dojšel je precednik izborne komisije i Imbrek i Nežika so znova počeli kričati:

“- Sramota! – Prevarli so nas! Pokrali! Dojšli smo prejaviti da je rukovoctvo naše Udroge penzijonéri organizéralo prevaro i ciganijo! Očemo nóve izbore… Vę je toga dosta! Čé mi nemo v drugi króg, célo sęlo bomo zdigli na noge! Tu bo revolucija! Dojšlo bo zló! – Očemo drugoga kruga…!

Precednik komisije jim je pretrgel kriča, pa jim je rękel:

“- Vredo je to ka očete prigovârjati, ali mórate meti nekše dokaze ka je nešči fkajuval!”

Imbrek so rękli:

“- Moja žęna Nežika je živi svedok ka so Esepejofci i Hadezejofci skup ze šéfaj Udroge penzijonéri Glavatišče dogovârjali drugoga kruga! Kričali so si na cesti “vidimo se v drugomo krugo”! I to tak, ka so s’i drugi čuli! Moremo dopęlati svedoke kulko očete!”

Te jim je precednik izborne komisije rękel:

“- To, ka smo si f soboto zvečera na vulici, jęni drugaj kričali ka – se “vidimo v drugomo krugo”, tu sam bil i jâ! I jâ sam to zakričal i Đuri i ovima dvéma!”

Imbrek i Nežika so skočili:

“- A taaak, znači! – S’i skupa varate?! Onda mi očemo drugi krug – drugač bo zló!”

Precednik izborne komisije jim je rękel:

“- Je! – To je bilo pred zadrožnim dómom de smo se cépili, i da smo se reshâjali, onda smo na reshâjajo jęden drugomo zakričali ka se vidimo – na drugim krugo cépleja! To morete i vi dojti! – A kaj se dotikâvle izbori, vi ste gospon Imbrek dobili sęga dvâ glâse, pa …!”

…Imbrek so onda malo postâli … kiselo poglednoli Nežiko i velijo precedniko komisije:

“- Čé bi tak … Onda bi i mi prosili ka bi išli f toti – drugi krug z vami … ali čé je moči – né z Astra Zenekom, nego z Fajzerom ili Modęrnom!”

Povratak na naslovnicu…